Катедра „Управление на здравните грижи“

Колектив на катедра управление на здравните грижи, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : healthcare.manag@fph.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕДИЦИНСКО ПРАВО”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ОСНОВИ НА ПРАВОТО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАВО”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО”


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ ГРАЖДАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО”


2.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АДМИНИСТРАТИВНО И ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО”


3.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНДРАГОГИКА” (педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация)


4.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „БИЗНЕС ЕТИКА”


5.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ”


6.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА”


7.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА “МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ”


8.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАКТИКА”


9.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „НАКАЗАТЕЛНО И ГРАЖДАНСКО ПРАВО”


10.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПЕДАГОГИКА”


11.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА”


12.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Приложна психология“, Бакалавър


13.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Приложна психология“, Магистър


14.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Психология“


15.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Психология“, Магистър


16.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Психология на управлението“


17.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТО И ЕТИКЕТ”


18.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА”


19.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”


20.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ТРУДОВО ПРАВО”


21.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”


22.АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Философска антропология“


За магистратура по УЗГ могат да кандидатстват:

 • завършилите висше образование със степен бакалавър по здравни грижи;
 • професионалните бакалаври, придобили след завършване на медицински колежи една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” /с продължителност на обучението три семестъра и стаж/;
 • бакалавър по управление на здравните грижи /с продължителност на обучението два семестъра и стаж/.

Хабилитираните преподаватели и асистенти от катедрата вземат активно участие и в учебния процес на специалността „Здравен мениджмънт”. Образователният капацитет надхвърля 600 студенти за учебна година, като хорариумът неколкократно надвишава изискуемия за теоретични катедри.

Новата генерация здравни мениджъри и ръководители по здравни грижи се обособяват като ефективни лидери от съвременен тип за различните, вкл. най-висши нива на управление на здравните дейности.

Катедрата проявява дейност и по линия на международния обмен. На индивидуално англоезично обучение през 2007 г. в рамките на преддипломен стаж бяха зачислени студенти по обществено здраве от висши медицински училища на централна Европа.

През 2009 г. членове на академичния състав в лицето на главните асистенти Мариета Тодорова и Ванина Михайлова участваха в преподавателски обмен по програма Lifelong learning Programm Higher Education Erasmus в Полша хуманитарен колеж, гр. Вроцлав, с лекционен курс в областта на професионалния дистрес, рехабилитационния мениджмънт и методика на организиране и провеждане на практически занятия.

„През 2018 г. членове на академичния състав на катедрата участваха в обмен по програма Erasmus+ и в други програми за преподавателски обмен както с цел преподаване, така и с цел обучение.
Преподавателски обмен беше осъществен в университет Мигел Ернандез в град Елче, Аликанте, Испания с лекционен курс в областта на психологическите ограничения при вземането на решения и междупоколенческите различия в организационен контекст. Обмен с цел преподаване беше осъществен още в университети в Турция и Полша, а обмен с цел обучение – в Гърция.“

Преподавани дисциплини в катедра „Управление на здравните грижи”:

 1. Управление на здравните грижи:
  • І част Същност, съдържание, методология и технология на управлението на здравните грижи”;
  • ІІ част /Управление на човешките ресурси/;
  • ІІІ част /Осигуряване и управление на качеството в здравните грижи; Маркетинг на здравните грижи
 2. Трудово право;
 3. Административно право;
 4. Основи на правото и здравно законодателство;
 5. Наказателно и гражданско право;
 6. Здравно законодателство и медицинско право;
 7. Социална медицина;
 8. Промоция на здравето;
 9. Медицинска етика и деонтология;
 10. Педагогика;
 11. Медицинска педагогика;
 12. Методика на обучението по практика по специалностите от проф. направление ”Здравни грижи”
 13. Психология;
 14. Приложна психология
 15. Психология на управлението;
 16. Организация и ергономия на труда в здравното заведение;
 17. История на здравеопазването и здравните грижи;
 18. История на управлението в здравеопазването;
 19. Здравни проекти;
 20. Андрагогика (Педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация);
 21. Управленска и бизнес етика;
 22. Управление на времето;
 23. Стратегии за промоция на здравето (Зравно-промоционни стратегии и интервенции);
 24. Превантивна медицина и промоция на здравето
 25. Управление на здравни проекти и времето

Академичен състав

Секция „Управление на здравните грижи”

проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм – Ръководител

Тел:
e-mail: mariya.semerdzhieva@mu-plovdiv.bg

Публикации

доц. Ванина Кръстева Михайлова, дм

Тел:
e-mail: vanina.mihaylova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Екатерина Любенова Райкова, дм

Тел:
e-mail: ekaterina.raykova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Секция „Педагогика и психология”

проф. Биянка Любчова Торньова, дп – Ръководител

Тел:
e-mail: biyanka.tornyova@mu-plovdiv.bg

Публикации

проф. Радка Иванова Масалджиева, дм –

Тел:
e-mail: radka.massaldjieva@mu-plovdiv.bg

Публикации

Доц. Десислава Рангелова Бакова, дм

Тел:
e-mail: desislava.bakova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Доц. Момчил Мавров, дп

Доц. Момчил Мавров
Тел:
e-mail: momchil.mavrov@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. ас. д-р Миглена Франтова Търновска, дм

тел:
e-mail: miglena.tarnovska@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. асистент Мария Караиванова, дпс

Тел:
e-mail: mariya.karaivanova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. асистент Мария Вълкова Христозова, дп

Тел:
e-mail: mariya.v.hristozova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Бахар Кадир – редовен докторант

Тел:
e-mail: bahar.kadir@phd.mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основни научни направления са:

 • актуални проблеми на общественото здраве (с акцент върху управленските, биоетични и бизнес етични, психосоциални, рехабилитационни и др. измерения);
 • демографски проблеми и възпроизводство на етническото население в България;
 • андрагогически проблеми на продължаващото обучение на медицинския персонал;
 • детерминанти на педагогическата среда и качество на обучението на медицинските специалисти;
 • дементологията и невропсихологичната оценка;
 • оценката на нарушенията на социалното функциониране при различни заболявания;
 • проблеми на стареенето и старостта;
 • промоция на здравето и т.н.
 • Епидемиологично проучване на хранителните разстройства в гр. Пловдив;
 • Скрининг за ранна диагностика на асимптомна мозъчно-съдова болест при клинично здрави лица в зряла възраст;
 • Проучване на конфликтите в здравната организация.
 • Етика при производството и потреблението на храни (Хранителна етика); Етика по хранителната верига
 • Организация на продължаващото обучение на студентите
 • Правото на информацията в здравеопазването
 • Биопринтиране

„Научната продукция през изминалия период (2015-2020) включва 187 научни публикации, от които 79 в български и 108 – в чуждестранни издания.

Изнесени са 143 научни доклада, от които 78 на чуждестранни научни форуми.

За същия период преподаватели от катедрата са били автори или съавтори в 10 учебници или учебни помагала.

Преподаватели в катедрата са автори на няколко монографични труда, издадени в България. Освен това, преподаватели в катедрата са били съавтори в монографии, издадени в България, Полша, Гърция и Великобритания.

Преподаватели от катедрата участват в следните проекти: Влияние на серотонин и кинуренин върху постоперативната болка, невровъзпаление и тревожност (Ръководител на проекта: Доц. Д. Нейчев, дм); Разработване и оценка на ефективността на метод, базиран на сериозни игри, за ранна диагностика и терапия при възрастни пациенти с когнитивни нарушения (ръководители проф. Н. Матева и проф. Р. Масалджиева); Обективиране на контрола на постоперативната болка при екстракция на импактирани трети долночелюстни молари (ръководител проф. Димитър Атанасов), КОПО – Как онкогенетиката предсказва и образова (Координатор: Проф. Нонка Матева, дм), Национална научна програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“, Приложение на имуностимулиращи методи за повишаване качеството на живот при деца от 4 до 7 – годишна възраст (Ръководител: Доц. Десислава Бакова, дм).“

Учебници

1. Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари / Валентин Христов Акабалиев, Светлозар Иванов Георгиев, Радка Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов ; Ред. Надежда Петрова Маджирова . Пловдив: МИ „Райков“, 2005 . 210 с. ISBN 954-9666-39-5.

2. Ръководство за семинари по медицинска психология : За студенти по медицина / Р. Масалджиева, Н. Маджирова, И. Митрев, Св. Георгиев, В. Акабалиев, П. Нончев, Стефан Попов ; Ред. Надежда Маджирова . Пловдив : МУ Пловдив, 2005 . 99 с.

3. Попов, Т., Хр. Милчева, Г. Петрова, Принципи и методика на обучението, учебник за медицински сестри и акушерки, 2006г., 2008г., (второ издание), изд. „КОТА ПРИНТ”, 272с.

4. Петрова, Г., М. Тодорова, Медицинска педагогика (учебно-практическо ръководство), Пловдив, 2006г., изд. „ИМН-Пловдив”, 158с.

5. Практическо ръководство за семинари по медицинска психология : За студенти по медицина и стоматология / Валентин Христов Акабалиев, Бранимир Цветанов Бранков, Стоянка Петкова Велкова, Светлозар Иванов Георгиев, Надежда Петрова Маджирова, Младен Йорданов Мантарков, Рада Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов ; Ред. Надежда Маджирова . 2 прераб. изд. . Пловдив : МИ „Райков“, 2007 . 106 с.

6. Петрова, Г., Управление на педагогическата дейност, В: Педагогика, Първа част, Теория на възпитанието, Учебник за студенти от ФОЗ, МУ София, под научното ръководство и редакция на Т. Попов, Второ допълнено и преработено издание, 2007г., изд. ИИК „ВЕЗНИ”, 43-51 с.

7. Льочкова М., Търновска М, Михайлова-Алакиди В., Райкова Е. Конструкция на лекционен курс по медицинска и бизнесетика, Учебно помагало, МУ-ФОЗ, Пловдив, 2008

8. Милчева, Хр., Ив. Стамболова, Г. Чанева, М. Александрова, Г. Петрова и съавт., Основи на сестринските и акушерските грижи, Стара Загора, 2009 г., изд. „КОТА”, 296 с.

9. Христов Ж., Стоянов Д. Психология на управлението в здравеопазването. Предговор от Prof. Giovanni Stanghelini, 2009.

10. Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари / Бранимир Цветанов Бранков, Стоянка Петкова Велкова, Светлозар Иванов Георгиев, Надежда Петрова Маджирова, Радка Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов и др ; Ред. Н. Маджирова . 2 прераб. и доп. изд. . Пловдив : МИ „Райков“, 2009 . 284 с. ISBN 954-9666-50-2 .

11. Попов, Т., Ж. Христов, П. Балканска, Л. Чакърова, Б. Торньова, М. Александрова, Г. Петрова, С. Младенова, Н. Петрова, Медицинска педагогика, учебник за студентите от факултетите по обществено здраве, София, 2010, изд. „ЕКСПРЕС”, Габрово, 2010 г., с 284.

12. Михайлова-Алакиди, В. Льочкова, М. Тестове по ергономия на медицинския трд в лечебните заведения за студенти бакалаври и магистри по Управление на здравните грижи, ФОЗ, МУ – Пловдив, 2011; ISBN: 978-954-490-238-4.

13. Льочкова,М.,В.Михайлова-Алакиди. Конструкция на лекционен курс по биоетика и бизнесетика, Учебно ръководство /за студенти по Обществено здраве и здравен мениджмънт и Управление на здравните грижи/, изд. МУ Пловдив, 2011, ISBN 978-954-9549-54-6.

14. Михайлова-Алакиди,В.,М.Льочкова.Учебно ръководство: Превантивна медицина и промоция на здравето /маркирани отговори на примерни тестове/ МУ-Пловдив ISBN:978-954-9549-60-7, 2012.

15. Стефанов, Р., Семерджиева, М., Стойкова, М. Примерни тестове за кандидатстудентски конкурсни изпити по Социална медицина и Здравен мениджмънт (за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” – два семестъра по Управление на здравните грижи), МУ-Пловдив, ISBN:978-954-9549-97-3, 2013.

16. Б. Торньова. Методика на практическото обучение на специалистите от направление „Здравни грижи”, 2015.

17. Масалджиева, Р., З.Костова. Клинична психология. Пловдив, Миртани, 2016.

18. Димова Р., Р. Стоянова, М. Търновска, Т. Стоев. Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт, Изд. Лакс Бук, 2016.

19. Семерджиева М., В. Михайлова., Д. Бакова., М. Търновска., Е. Райкова. Сборник тестове по социална медицина, Пловдив, 2017. ISBN 978-619-7085-79-2.

20. Льочкова М. Семерджиева, В. Михайлова, М., Е. Райкова. В: Конструкция на лекционния курс по Биоетика и бизнес етика с практическа част. Второ преработено и допълнено издание. МУ-Пловдив, ISBN 978-619-7085-63-1, 2016.

21.Масалджиева Р, Костова З..Клинична психология. Второ преработено издание. Ред. Р.Масалджиева. Пловдив: Миртани инвестмънт, 2019. 138с.

22. Биянка Торньова, Райна Манчева. Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по Eтика, изд. „Артграф”, София, 2020 г. 113 с. ISBN 978-619-7368-42-0

Публикации

1. Shopova D, Mihaylova A, Petleshkova P, Bakova D. Study of dental specialists’ awareness of additive manufacturing in dental practice. Journal of Medical Sciences Biomedical Research, ISSN 0970-938X 2019; vol. 30 (3): 410-412. 10.35841/biomedicalresearch.30-19-104

2. Shopov D, Mihaylova V, Stoeva T. The general practitioner –the real situation and motivation to work. Obshta meicina, Vol. XXI, 3, 2019, p. 3-9. ISSN 1311-1817

3. Stoeva T, Shopov D, Borisova B, Mihaylova V, Paskaleva T, Tornyova B. Interdependence between professional motivation and satisfaction of the nursing staff. J of IMAB. 2019 Jul-Sep;25(3). ISSN:1312-773X;

4. Stoyanova R, Dimova R, Harizanova St, Tarnovska M. Academic Staff Opinion on Their Job Satisfaction. Letter to editor. Iranian Journal of Pulic Health. 2019 48(4): 770- 772

5. Dimova R, Stoyanova R, Harizanova S, Tarnovska M, Kiskinova D. Academic Staff Satisfaction with their work: A cross-sectional study in a Medical University. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2019 7(14). DOI: https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.657

6. Stoyanova R, Dimova R, Tarnovska M, Boeva T, Dimov R, Doykov I. Comparing Patient Safety Culture in Bulgarian, Croatian and American Hospitals – Preliminary Results. Medicine and Pharmacy Reports. 2019 92(3): 265-270

7. Paskaleva T, Tornyova B, Dragusheva S, Petleshkova P. Modifiable risk factors for premature aging., Journal of Medical Sciences Biomedical Research, ISSN 0970-938X 2019; vol. 30 (3): 426-432, DOI: 10.35841/biomedicalresearch.30-19-131

8. Paskaleva T, Tornyova B, Dragusheva S, Petleshkova P. Survey and analysis of the prophylactic and medical activity of the elderly and the old people, International Journal of Medical Sciences Biomedical Research ISSN 0970-938X, 2019; 30 (3):432-437, DOI: 10.35841/biomedicalresearch.30-19-131

9. Kasnakova P, Mihaylova A, Petleshkova P, Traykova N, Tornyova B. Purposeful physical activity-Basic strategy for the prophylaxis and treatment of diabetes and diabetic polyneuropathy, International Journal of Medical Sciences Biomedical Research ISSN 0970-938X, 2019; 30 (2): 346-350. DOI: 10.35841/biomedicalresearch.30-19-100

10. Шопов Д, Стоева Т, Торньова Б. Роля и дейност на общопрактикуващите
лекари за провеждане профилактичните прегледи на възрастните хора.Сп. „Обща медицина”; 2019, XXI (4), 3-8, ISSN 1311-1817

11. Бакова Д, Торньова Б, Масалджиева Р, Тилов Б, Семерджиева М. Програми за превенция на хранителните нарушения. Управление и образование, 2019, 15(5): 84-88.

12. Хаджиева Б, Михайлова А, Колева Н, Аргилашки Д, Бакова Д. Родителят, като фактор при изграждането на детския имунитет. Сборник доклади от Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Издаделски център при МУ – Плевен, 2019: 124- 130. . ISBN 978-954-756-232-5.

13. Bakova D, Petkova-Gueorguieva E, Gueorguiev S, Madzharov V. Health of preschool children – some medical and social aspects. Knowledge – International Journal Scientific and Applicative papers, Grafoprom – Bitola, IKM – Skopje, 2019; V34/4: 1065-1069. ISSN 2545 – 4439.

14. Драгушева С, Петлешкова П, Паскалева Т, Торньова Б. Професионалните взаимоотношения между наставници и стажант-медицински сестри-предпоставка за успешно провеждане на преддипломния стаж. Академично списание „Управление и образование“, 2019; V5(15): 245-148

15. Стоева Т, Шопов Д, Паскалева Т, Торньова Б. Професията медицинска сестра – минало, настояще, сп. Сестринско дело, 2019, 1(51): 20-26. ISSN 1310-7496

16. Paskaleva T, Torniyova B, Vizeva M, Shopov D. Research and analysis of the health status of elderly people, ARTTE Vol. 7, No. 1, 2019, 73-78, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online)

17. Каснакова П, Торньова Б, Михайлова А, Станкова А. Стимулиране на имунния потенциал на деца в предучилищна възраст чрез ултравиолетова профилактика., сп. „Здравна политика и мениджмънт”, 2019, том 19 (2): 87-91. ISSN 1313-4981

18. Raikova E, Semerdjieva M. Level of conflict in public hospitals. International Journal, Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, 2019;31(4):1157-62.

19. Raikova E, Semerdjieva M. Methods for managing organizational conflicts in hospital. Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, 2019;31(1):99-105.

20. Mihaylova V, Kazandjiev I, Alakidi A, Kanchev D, Liochkova M. The mouring emotion after death of a relative or close friend. Psychological preconditions for overcoming of loss.Follia Palliatrica, 2019/1:32-42.

21. Mihaylova V, Lyochkova M, Dimitrova D, Alakidi A. Problemat uspeshno stareene – kontseptualni i bioetichni aspekti. [The Problem of Successful Aging – Conceptual and Bioethical Aspects]. Nasselenie Review, 2019, Vol. 37 (2): 271-287. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). (In Bulgarian).

22. Караиванова М. Ценности и субективно благополучие при младите хора в прехода от юношество към ранна зрялост. Психологични изследвания, 2019, том 22, кн. 2., 418-440.

23. Karaivanova M, Klein K. “The generation Z in Bulgaria: Challenging conservative organisations”, Scholz, C. and Rennig, A. (Ed.) The generation Z in Europe (The changing context of managing people), Emerald Publishing Limited, 2019: 217-251. ISBN: 978-1-78973-492-8 (Print); ISBN: 978-1-78973-491-1 (Online); ISBN: 978-1-78973-493-5 (Epub).

24. Mavrov М, Hristozova M. E – health: the modern instrument for improving health systems and providing accessible and high-quality health care. International Journal, Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, 2019; 33(5): 1581- 1586. ISSN 2525-4439.

25. Мавров М. Защита на медицинските данни в практиката на европейския съда по правата на човека, – Списание “Studia Juris” на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2019, брой II.

26. Мавров М. Роботизацията в областта на медицината: предизвикателствата на технологичния напредък”, Сборник от научни четения. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет – Пловдив, 2019. (под печат)

27. Mavrov M, Sharkova M. Complications in expressing informed consent for the treatment of children. Practical pediatrics Magazine, issue May – publishing house „Salvis“, 2019, 5: 12-14. ISSN 1311-0756

28. Христозова М. Правата на човека в борбата с тероризма: режими за санкции на съвета за сигурност на организацията на обединените нации. Юридическо списание на НБУ, 2019, XV.1: 40-50. ISSN (Online): 1314-5797

29. Raykova E, Semerdjieva M, Tornyova B. Conflict management style in the work of medical specialists in hospitals. J of IMAB. 2020 Apr-Jun;26(2):3068-3072. DOI: 10.5272/jimab.2020262.3068;

30. Karaivanova, M. Relationship between individualistic values and optimism: a study of the Millennial generation in Bulgaria. Journal of Education Culture and Society, 2020; 11(2): 461-473. https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.461.473
31. Bahchevanov KM, Dzhambov AM, Chompalov KA, Massaldjieva RI, Atanassova PA, Mitkov MD. Contribution of Components of Metabolic Syndrome to Cognitive Performance in Middle-Aged Adults, Archives of Clinical Neuropsychology, acaa081, https://doi.org/10.1093/arclin/acaa081 Published: 17 October 2020 IF

32. Sbirkova T, Маssаldjievа R, Neichev Д, Raicheva R. Anxiety and changes in physiological parameters during surgical procedures for removal of impacted mandibular third molars in young adults. Journal of International Dental and Medical Research, 2020 (accepted for publication; in print)

33. Paskaleva Т, B. Tornyova, D. Shopov. PROFESSIONAL STATUS OF MEN IN NURSING. Journal of IMAB 2020 Jan-Mar;26(1):3029-3033. DOI: 10.5272/jimab.2020261.3029

34. Асенова Р, Семерджиева М, Бакова Д, Кискинова Е, Форева Г, Матева Н. Лингвистично валидиране на Въпросника за споделено вземане на решение “9-Item Shared Decision Making Questionnaire – physician version (SDM-Q-Doc-Bulgarian)”, Обща медицина, 2020; 22(6): 3-6.

35. Kilova K, Bakova D, Yaneva A, Mihaylova V. Attitudes towards the use of mobile health applications in Bulgaria. CBU International conference on innovations in science and education 2020 (medicine and pharmacy) march 18-20, 2020, Prague, Czech Republic: 53-60.

36. Karaivanova M, Tomov P. Cultural differences in the communication style of officials to society during global public health crisis. Case studies with Bulgaria and the United Kingdom. Академично списание Управление и образование, 2020; том 16 (6),: 129-133.

37. Паскалева Т, Торньова Б. Храненето като предиктор на преждевременното стареене., Академично списание „Управление и образование”, 2020; том 16 (5): 127-133.

38. Karaivanova, M. Self-confidence decreases stress levels among young people. Knowledge International Journal, 2020; 41(6): 1237-1242. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4402

39. Isinova I, Massaldjieva R. Psychological aspects and determinants of creativity. Knowledge International Journal, 2020; 41(6): 1201-1206. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4402

40. Шопова Д, Бакова Д. Етично-морални и правни норми на биопринтирането. Управление и образование, 2020; 16(5): 58-63.

41. Атлиев К, Семерджиева М. Особености на общуването с пациенти в спешно отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ЕАД гр. Пловдив. Управление и образование, 2020; 16(5): 76-79.

42. Бакова Д, Бандова М, Семерджиева М. Приложение на трансфрмационното лидерство в управлението на здравните грижи. Управление и образование, 2020; 16(5): 51-57.

43. Папазова М, Бакова Д. Специфика на здравните грижи в отделение по неврохирургия. Здравна политика и мениджмънт, 2020; том 20: 265-267. ISSN 1313-4981

44. Атлиев К, Семерджиева М. Влиянието на някои фактори върху обслужването на пациентите в спешно отделение. Здравна политика и мениджмънт, 2020, том 20: 218-220. ISSN 1313-4981

45. Харизанова Ст, Бакова Д, Семерджиева М. Предпочитания на двойки с репродуктивни проблеми при избор на сурогатна майка. Здравна политика и мениджмънт, 2020, том 20: 277-279. ISSN 1313-4981

46. Семерджиева М, Бакова Д, Торньова Б. Удовлетвореност на студентите от организацията и провеждането на дистанционно обучение в условията на пандемията COVID-19. Здравна политика и мениджмънт, 2020, том 20: 280-282. ISSN 1313-4981

47. Mavrov M, Hristozova M. European Charter of Patients’ Right, Кnowledge Selected International Journal, Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, 2020; Vol.37.1:79-85. ISSN 2545 – 4439

48. Mavrov M. Legal means for protection from medical errors, Knowledge International Journal, Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, 2020; Vol.38(4): 997 – 1003. ISSN 2545 – 4439

49. Мавров М, Христозова М. Международните здравни правила: правният инструмент за осъществяване на международен контрол върху разпространението на заразните болести, Management & Education / Upravlenie i Obrazovanie. 2020, Vol. 16(6): 62-66.

50. Мавров М. Законодателството на Европейския съюз за защита на гражданите от сериозни трансгранични заплахи. Management & Education / Upravlenie i Obrazovanie. 2020, Vol. 16 (6): 22-27.

51. Hristozova, M., Mavrov, M., European Charter of Patients’ Right, Кnowledge Selected International Journal, Institute of Knowledge, Medical Sciences and Health, Vol.37.1., 2020, pp.79-85, ISSN 2545 – 4439

52. Христозова, М., Мавров, М., Международните здравни правила: правният инструмент за осъществяване на международен контрол върху разпространението на заразните болести, Management & Education / Upravlenie i Obrazovanie. 2020, Vol. 16 Issue 6, p.62-66.

53. Raykova E, Semerdjieva M, Kotetarov V. Conflict competence of medical specialists. KNOWLEDGE – International Journal, Medical Sciences and Health 2020; 40(5):931-935. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3980

54. Търновска М., Г. Петрова, Р. Димова, Възприятия и нагласи на студентите за дистанционното обучение в Медицински университет – Пловдив, Здравна политика и мениджмънт, 2020; том 20, Извънреден брой: 261-264.

55. Караиванова, М. (2020). Концепцията за поколение в социалните науки. Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общността“, том 1, 129-133. ISSN 2683-0868 (Online). ИИНЧ при БАН, София. http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
56. Масалджиева Р, Бакова Д. Субклинични нарушения на хранителното поведение – психологически измерения. Сборник доклади от Четвърта мултифасетна конференция за детско развитие на тема: „Хранене и детско развитие“, Пловдив, 2020, под печат

57. Балабанска К, Килова К, Бакова Д. Мобилното здравеопазване – нова възможност за пациентите. Сборник научни съобщения „Наука и младост”, МУ – Пловдив, 2020; 184-188. ISSN 2683-0922

58. Тосева Е, Тосева И, Бакова Д. Хранителни навици и здравен статус на студенти по медицина. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив“, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2020; том XXV: под печат ISSN 2534-9392

59. Бакова Д, Харизанова Ст. Нагласи на двойки с репродуктивни проблеми относно сурогатното майчинство. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив“, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2020; том XXV: под печат. ISSN 2534-9392

60. Атлиев К, Семерджиева М. Удовлетвореност на медицинските специалисти от работата в спешно отделение. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив“, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2020; том XXV: под печат ISSN 2534-9392

61. Харизанова Ст, Бакова Д. Дистрес при студенти медици, обучавани на английски език в условия на пандемия от COVID-19. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив“, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2020; том XXV: под печат ISSN 2534-9392

62. Мавров, М., Христозова, М. Практически проблеми при установяване на административни нарушения на правото на достъпна медицинска помощ по чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветена на 50 – та годишнина от влизане в сила на Закона за административните нарушения и наказания, проведена на 16 декември 2019г., Университетско издаделство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 221-227

63. Мавров, М. Правни инструменти на Европейския съюз за гарантиране на безопасността на медицинските изделия, Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020г., Том 9, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Изд. комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2020, с.125- 133, ISSN 1314-1937

64. Мавров, М., Христозова, М. Закрила на психичното здраве в условията на COVID -19, Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“, организирана от ФОЗ към МУ-Плевен, 28 ноември 2020г. – под печат

65. Мавров, М., Христозова, М. Пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху основните права на човека“, Сборник с доклади от Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото”, Нов български университет, 14 ноември 2020 г. – под печат

66. Мавров, М., Христозова, М. Националната здравна информационна система: необходимият инструмент за ефективно овладяване на пандемията от COVID – 19 и по-добрата организация на здравните дейности, Сборник с доклади от Научна конференция на СУБ – клон Пловдив „Дни на науката 2020“, 20 – 21 ноември 2020 г., гр. Пловдив- под печат

67. Мавров, М., Христозова, М. Въздействие на Европейската конвенция за правата на човека и юриспруденцията на Съда в Страсбург върху закрилата на здравните права на гражданите, Сборник с доклади от Конференция на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „70 години ЕКПЧ въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз“, 4.12.2020г.- под печат

68. Христозова, М., Мавров, М. Практически проблеми при установяване на административни нарушения на правото на достъпна медицинска помощ по чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветена на 50 – та годишнина от влизане в сила на Закона за административните нарушения и наказания, проведена на 16 декември 2019г., Университетско издаделство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 221-227

69. Христозова, М. Неравенствата в здравеопазването в Европейския съюз, Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020г., Том 9, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Изд. комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2020, с.117- 124, ISSN 1314 -1937

70. Христозова, М., Мавров, М. Закрила на психичното здраве в условията на COVID -19, Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“, организирана от ФОЗ към МУ-Плевен, 28 ноември 2020г., под печат

71. Христозова, М., Мавров, М. Пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху основните права на човека, Сборник с доклади от Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото”, Нов български университет, 14 ноември 2020 г. – под печат

72. Христозова, М., Мавров, М. Националната здравна информационна система: необходимият инструмент за ефективно овладяване на пандемията от COVID – 19 и по-добрата организация на здравните дейности, Сборник с доклади от Научна конференция на СУБ – клон Пловдив „ Дни на науката 2020“, 20 – 21 ноември 2020 г., гр. Пловдив – под печат

73. Христозова, М., Мавров, М. Въздействие на Европейската конвенция за правата на човека и юриспруденцията на Съда в Страсбург върху закрилата на здравните права на гражданите, Сборник с доклади от Конференция на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „70 години ЕКПЧ въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз“, 4.12.2020г. – под печат

74. Христозова, М. Въздействие на Европейската конвенция за правата на човека и юриспруденцията на Съда в Страсбург върху правната уредба на българското наказателно право, Сборник с доклади от Конференция на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „70 години ЕКПЧ въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз“, 4.12.2020г.- под печат

75. Христозова, М., Вълчева, А. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в Европейския съюз, Сборник с доклади от Научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС”, 14 ноември 2020г., 12 ноември 2020г. – под печат

Монографии

1. Господинова Е., Т. Танева, Младият учител и отношението към професията, 2009г., Стара Загора, изд. „Контраст”, 215.

2. Петрова, Г., Обучението на бакалаври по „Управление на здравните грижи” (Управленски и организационни аспекти), Габрово, 2009г., изд. „ЕКСПРЕС”, 94 с.

3. Торньова Б. „Нравствената култура на специалиста по здравни грижи”, Габрово, 2006г., изд. „ЕКСПРЕС”, 94 с.216.

4. Михайлова-Алакиди, В. Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване. Изд. EX-PRESS. ISBN 978-954-490-246-9, Пловдив 2011.

4.1 Vanina Mihaylova – Alakidi. CONTEMPORARY DIMENSIONS OF THE PROBLEMS OF SUCCESSFUL AGEING Vanina Mihaylova–Alakidi – Author, 2011 © EX-PRESS Publishing House – Gabrovo ISBN 978-954-490-232-2.

5. Anastassova, P., Massaldjieva, R., Chalakova, N., Dimitrov, B. Cerebral Venous Sinus Thrombosis – Diagnostic Strategies and Prognostic Models: A Review in: Venous Thrombosis – Principles and Practice, Ertugrul Okuyan (Ed.) ISBN: 978-953-307-885-4. Rijeka: InTech, 2012.

6. Семерджиева М. Демографският „проблем” с ромите в България. ISBN:978-954-9549-98-0, 2013.

7. Торньова Б., П. Каснакова. Компетентностите на преподавателя във Висшето медицинско училище. 2015. ISBN 978-954-652-028-9.

8. Торньова, Б., Р. Масалджиева. Формирование коммуникативной культуры у студентов высшей ведицинской школы. В: Inwencja w edukacji dzieci, mlodziezy I doroslych. Siedice, AKKA, 2016, 322-330.

9. Драгушева С, Бакова Д. Оценка преддипломной стажировки медицинсках сестëр в контексте удовлетворëнности студентов. INWENCJA W EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH XIV MIȨDZYNARODOWEJ KONFERRENCJI NAUKOWEJ na temat PRZEKRACZANIE. Monografia wieloautorska pod redakcją naukową, Anny Klim-Klimaszewskiеj, Agaty Fijałkowskiej-Mroczek, Ewy Jagiełło, ISBM 978-83-941239-5-0, Siedlce, Polska; 2016: 336-344.

10. Бакова Д, Драгушева С. Промоция здоровья среди подростков – актуальные аспекты. NOWE HORYZONTY W EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. Monografia wieloautorska pod redakcją naukową Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szady-Borzyszkowskiej, Marianny Styszyńskiej, ISBN 978-83-941235-6-7, Siedlce, Polska; 2016: 11-19.

11. Mihaylova V., I. Bivolarski., M. Tarnovska., M. Liochkova. The Concept of Empathic Interactivity – a Precondition for Realization in Palliative Medicine. In Long Term and Palliative Care. Science and Education, 2017, p. 121-128, ISBN 978-960-243-760-3. p. 121-128.

12. Димитров И, Танева Д, Семерджиева М. Лекари и стоматолози в началото на 21 век. 2017.

13. Торньова Б., Р. Масалджиева, Т. Черкезов. Компьютер в ежедневии детей дошкольного возраста (исследование родительского мнения). Orientacje i przedsiewziecia wedukacji przedszkolnej I szkolnej. 2017 р. 89-98.

14. Бакова Д, Драгушева С. Здоровьесберегающее воспитание как часть реабилитационного процесса – современная концепция.

15. Пациент – центриран подход при гериатрични пациенти в общата практика. Под редакцията на Р. Асенова. Изд. Лакс Бук ЕООД, 2018, 246 стр. ISBN 978-619-189-087-3.

16. Семерджиева М, Масалджиева Р, Бакова Д, Тилов Б, Торньова Б, Василева Р, Райкова Е, Асенова Р, Форева Г. Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора: епидемиологично проучване. Под редакцията на М. Семерджиева. Изд. Медицински университет – Пловдив, 2018; 124 стр. ISBN 978-619-237-008-4.

17. Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie Teraźniejszość i perspektywy Monografia wieloautorska pod redakcja naukowa Leszek Ploch Małgorzata Myszka Aneta Niewęgłowska Małgorzata Wiśniewska, Siedlce, Polska; 2018, p. 502. ISBN 978-83-62160-39-6.

18. Търновска М. Рекламата на здравни услуги – етични, правни и икономически аспекти, Лакс Бук, Пловдив, 2018, ISBN 978-619-189-096-5.

19. Massaldjieva, R.I. Differentiating normal cognitive aging from cognitive impairment no dementia: a focus on constructive and visuospatial abilities. In: Gerontology. Eds.: Grazia D’Onofrio, Daniele Sancarlo, Antonio Greco. London: Intechopen Limited, 2018, 167-190. ISBN 978-1-78923-252-3.

20. Мавров М. Правният институт на информираното съгласие на пациента. Издателство Stovi Group Bulgaria, ISBN 978-619-7336-03-0.

21. Бакова Д, Семерджиева К, Килова К. Влияние продолжающегося обучение на профессиональную удовлетворëнность студентов специальности „Управление здравоохранением“. Monografia wieloautorska, Siedlce, Poland, 2019: 131-142.

22. Торньова Б, Паскалева Т. Детерминанты продолжающегося обучения медицинских специалистов, Monografia wieloautorska, Siedlce, Poland, 2019: 111-123. ISBN 978-83-62160-39-6

23. Михайлова В. Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване (второ преработено и допълнено издание), под редакцията на доц. А. Воденичарова, дм, Ракурси 2019, 186 с., ISBN 978-954-8852-93-7.

24. Liochkova M, Mihaylova V, Despotova-Toleva L, Alakidi A. Bioethical Dimensins and Challenges in General Medical Practice, In: General Practice challenges. Publ. ‘Lax Book”, 2019: 52-72. ISBN 978-960-243-709-4
25. Масалджиева Р. Ракурси към геронтопсихологията и когнитивното стареене. Екобелан, 2020. 160 с. ISBN 978-619-7561-07-4

26. Торньова Б., Т. Стоева, Т. Паскалева. Насилие в школьной среде – предикторы и превентивная деятельность.// монография „WYZWANIA XXI WIEKU DLA EDUKACJI SZKOLNEJ”, 2020: 139-151, Siedlce, Poland, ISBN 978-83-66597-02-0

Дисертации

1. Петрова Г. Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи, МУ -София, ВАК, София, 2009.

2. Михайлова-Алакиди В. Здравословно остаряване медико-етични и рехабилитационни аспекти, МУ-София, ВАК, София, 2009.

3. Фотев П. Качество на диспансеризацията в диагностично-консултативните центрове при болни с артериална хипертония и захарен диабет на инсулиново лечение. МУ-Пловдив, ВАК, София, 2010.

4. Чачевски Н. Скринингът в общата медицинска практика, МУ-Пловдив, ВАК, София, 2010.

5. Христозова С. Управление на процеса на адаптация на чуждестранни студенти към средата на МУ-Пловдив, 2011.

6. Киров Л. Епидемиология и съдържание на синдрома на изпепеляването при общопрактикуващите лекари в България, МУ-Пловдив, 2012.

7. Божкова М. Обучението на рехабилитаторите в България – необходимост от реформа на образователната стратегия и реализация, МУ-Пловдив, 2012.

8. Бакова Д. Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия, МУ-Пловдив, 2012.

9. Б. Тилов – „Проучване на агресивността и нейните детерминати сред подрастващите от град Пловдив“ (2013).

10. д-р М. Търновска – „Бизнес етични измерения на професионалната дейност в общата медицинска практика“ (2014).

11. Караиванова, М. Values, self-evaluations and future expectations of the Millennial generation (Ценностни ориентации, отношение към собствения Аз и очаквания за бъдещето при младите хора). Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, 2016.

12. Христозова, М. Правото на справедлив съдебен процес: в международните конвенции и в практиката на международните съдилища. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2018.

13. Райкова, Е. Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ. Медицински университет-Пловдив, Факултет по обществено здраве, 2019.