Катедра по неврохирургия

Колектив на катедра по неврохирургия, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по неврохирургия, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон : 032 / 602 339


Учебна дейност


Трите тома на новия национален учебник “НЕВРОХИРУРГИЯ“ под редакцията на Чл.-кор. Проф. д-р Николай Габровски, дмн насочен към специализантите в тази клинична дисциплина вече е на разположение в Централната библиотека на МУ-Пловдив (База 2, Хирургичен блок на УМБАЛ „Св. Георги“, бул. „Пещерско шосе“ 66) , както и във филиала в База 1 (бул. „Васил Априлов“ 15А). Катедрата по неврохирургия към МУ-Пловдив е достойно представена с разписване на няколко глави, като Доц. д-р Иво Кехайов е част и от Редакционната колегия. Учебникът включва изчерпателен обзор на основните познания и съвременните постижения в различни направления на специалността “неврохирургия“ разписани върху повече от 1500 страници. Като съавтори се надяваме учебникът да се превърне в основно четиво за теоретичната подготовката на настоящите и бъдещи специализанти и млади специалисти по неврохирургия.


Новият учебник “ НЕВРОХИРУРГИЯ“ за студенти по медицина под редакцията на Доц. д-р Иво Кехайов, дм е на разположение в Централната библиотека на МУ-Пловдив (База 2, Хирургичен блок на УМБАЛ „Св. Георги“, бул. „Пещерско шосе“ 66) , както и във филиала в База 1 (бул. „Васил Априлов“ 15А).


Материали за подготовка и инструкции за провеждане на семестиален изпит по Неврохирургия в електронна среда

От създаването си до днес, Катедрата по Неврохирургия е признат учебен център за студенти магистри по медицина. Учебната дейност на Катедрата по Неврохирургия обхваща:

 • обучението на български и чуждестранни студенти по Медицина от IV и V курс, съответно на български и на английски език в рамките на курса по специална хирургия ( 10 лекции по 2 учебни часа и 10 упражнения по 2 учебни часа).
 • цикъл от обучение по неврохирургия за стажант лекари в рамките на 7 дни, включващ семинарни занятия по избрани от стажантите теми от областта на неврохирургията.

Основната цел на учебната дейност, която си поставя Катедрата е студентите да познават основните неврохирургични заболявания, клиничната им картина, методите за диагностицирането им и принципите на лечението им.

Основен акцент в обучението се поставя на спешните състояния в неврохирургията.

Катедрата е център за специализация на лекари по неврохирургия, неврология и хирургия. В катедрата са получили своето обучение или са повишили своята професионална квалификация значителен брой студенти, докторанти и специализанти.

По време на стажа в VI курс, стажант-лекарите се запознават с алгоритмите на поведение при различните неврохирургични заболявания, с възможностите на съвременните образни изследвания и с основните неврохирургични интервенции.

През периода 2010 – 2015 г. обучението по неврохирургия се модернизира значително с изграждането на семинарни зали с възможности за мултимедийна презентация на образната диагностика и клиничните случаи.

През този период колективът на Катедрата и Клиниката издаде два учебника на български и английски език, даващи възможност на студентите по медицина и младите лекари да се запознаят с основите на неврохирургичната патология, което им позволява да мислят за нея, да познават съвременните образнодиагностични средства и начините на лечението є.

Представители на Катедрата участват като лектори в лекционния курс по клинична невроанатомия, където запознават студентите с анатомичния субстрат на неврохирургичната патология. В момента Катедрата обучава един специализант и се провеждат курсове за специализанти по неврология, детска неврология, ортопедия и хирургия.

Академичен състав


Ръководители на Катедрата:

доц. д-р Симеон Петков (1992 – 1993);
доц. д-р Борислав Китов (1994 – 1995);
доц. д-р Янко Кумчев (1995 – 2010);
Проф. д-р Борислав Китов (2010 – 2020)
Доц. д-р Иво Кехайов (2020 – до сега)


Доц. д-р Иво Кехайов, дм – Ръководител Катедра

Email: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Гл. ас. д-р Атанас Даварски, дм – отговорник УД

Email: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Гл. ас. д-р Анета Петкова, дм – отговорник качество и акредитация, МСПД и Обучението в електронна стеда

Email: Email:[email protected]
тел: 032 / 602 339

Ас. д-р Борислав Калнев – отговорник ПБ

Email: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Ас. д-р Иван Батаклиев

Email: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Ас. д-р Михаил Калнев, дм – отговорник ЗБУТ и Web страница

Email: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Ас. Д-р Георги Апостолов, дм

E-mail: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Д-р Полина Ангелова-редовен докторант отговорник НИД

E-mail: [email protected]
тел: 032 / 602 339

Научна дейност

В Катедрата се разработват задълбочено проблемите по няколко научни направления:

 • Диагностика и лечение на гръбначно-мозъчните заболявания.
 • Диагностика и лечение на спондилогенните радикулалгии и радикулопатии.
 • Съвременно лечение на гръбначно-мозъчните травми.
 • Съвременно лечение на гръбначно-мозъчните метастази.
 • Когнитивни нарушения при пациенти с мозъчни неоплазми.
 • Диагностика и оперативно лечение на кранио-фациалните заболявания.
 • Прогностични и имунологични маркери при мозъчни тумори (глиобластоми).

В катедрата се подготвят двама докторанти на свободна докторантура по две от научните направления на катедрата

Рационализации и изобретения:

 • Димитър Китов – Прибор за операция на гръбначния стълб и мозък в колянно-гръдно положение върху обикновена операционна маса – тежък тип. Изобретения и открития в медицината 1973.
 • Симеон Петков Метод за катетерезация на вентрикулната система на мозъка, 1974,Авторско свидетелство No 21058
 • Георги Нешев – Прибор за директна екстензия на шийната част на гръбначния стълб към операционните маси. 1976 Удостоверение No II 1139
 • Георги Нешев – Оперативен метод за фиксиране на трансплантат след частична или пълна екстирпация на прешленно тяло в шийната част на гръбначния стълб.1978 Удостоверение No II-1766
 • Георги Нешев – Прибор за директна екстензия на шийната част на гръбначния стълб, 1979 Удостоверение No II 1424
 • Борислав Китов – Приспособление за локализация на обемни интракраниални процеси по време на компютър томографско изследване.1992. Удостоверение No 3-92

Учебници

 1. Трайчо Запрянов и Димитър Китов – Промени във вътрешните органи при черепно-мозъчните травми. В : Синтетична неврология, Мед. и физкултура, София, 1967, стр. 250 -275.
 2. Димитър Китов – В : Диагностика и лечение на нрврохирургичните заболявания – под редакцията на проф. Ф Филипов, проф. Г Савов и проф. П.Петров, Мед и фискултура, София, 1973.
 3. Христо Желязков – Тумори на мозъка. В: Текстолингвистика/учебно помагало за студенти по медицина/. Под редакцията на Е. Милиева, Н.Бояджиев.Пловдив, 2007 стр. 89-93.
 4. Н.Бояджиев, Д.Василев, Г.Велев, Хр. Желязков и др. – Текстови елементи и отношения в клиничните дисциплини. В: Текстови структури и езикови употреби в медицината. Учебно ръководство за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи. Под редакцията на Г. Иванов. Пловдив 2008, стр. 40-41.
 5. Основи на неврохирургията. (под ред. на Б.Китов). Мед. издателство ВАП, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-8326-64-3
 6. Fundamentals of Neurosurgery. Edited by B. Kitov. Издателство „Лакс бук“, Пловдив, 2014. ISBN 978-954-8326-91-9
 7. Atlas of the human Brain Edited by B. Kitov. Издателство „Лакс бук“, Пловдив, 2015. ISBN 978-619-189 -028-6
 8. НЕВРОХИРУРГИЯ. Учебник за студенти по медицина (под ред. на И. Кехайов). Издателство „Лакс Бук“, Пловдив, 2021г. ISBN 978-619-189-169-6

Публикации

Публикации за периода 2016 – 2019 ГОД.

 1. Hristov E, Dimitrova Z, Parvova I, Kitov B. Scientific, Regulatory and Practical Approaches to the Fight against Counterfeit Medicinal Products. Bulgarian Experience. Journal of US-China Medical Science 2016; 13 1-12 doi: 10.17265/1548-6648/2016.01.001
 2. Zhelyazkov Chr., Davarski A., Kitova T., Milkov D., Kitov B. Two cases of a spinal cord tumor combined with a lumbar stenosis. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 2016; 4 (25): 96–100.
 3. Kehayov I, Zhelyazkov Chr, Kalnev B, Davarski A, Kitov B, Raykov S. Initial Experience with O-Arm Navigated Spinal Surgery – Reporton Two Cases. Folia Medica 2016; 58 (4): 95–99.
 4. Petkova А, Kehayov I, Kitova T, Davarski A, Koev I, Kalnev B, Zhelyazkov Chr, Kitov B. Spontaneous spodylodiscitis – clinical development, surgical treatment and outcome in 25 patients. Bulgarian Medicine 2016; 6 (1):14–20.
 5. Китов Б., Желязков Хр. Бъдещето на неврохирургията в българия – предизвикателства и проблеми за решаване. Втора научно-практическа конференция на Българския лекарски съюз 13.05. 2016 год. Несебър. Сборник научни трудове 281–286. ISBN 978-954-616-267-0.
 6. Petkova А, Zhelyazkov Ch, Kitov B. Spontaneous spondylodiscitis – epidemiology, clinical features, diagnosis and treatment. Folia Medica 2017; 59 (3): 254 – 260
 7. Kitov B, Zhelyazkov H, Dimitrova D, Milkov D. Meningocele Associated with Diastematomyelia (Split Cord Malformation) and “Butterfly Vertebra” Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences. 2017; 70, (4): 563-570.
 8. Sirakov S, Kitov B, Sirakova K, Kehayov I. Spontaneous direct carotid-cavernous fistula in an Elderly Patien Folia Мedica 2017;59(4):471–474.
 9. Djambazov К, Kitov B, Zhelyazkov H, Davarski A, Topalova A. Mucocele of the sphenoid sinus. Folia Medica 2017; 59 (4) 479–483.
 10. Kitov B, Jelyazkov H, Petkova A, Kehayov I, Davarski A, Kalnev B, Kitova T. Spinal epidural abscesses as a complication of spondylodiscitis: a retrospective single-center study. Hirurgia Pozvonochnika (Spine Surgery) 2017;14(4):103–109.
 11. Петкова А, Джегълова М, Кехайов И, Даварски А, Милков Д, Китов Б. Късни резултати от оперативното лечение на спонтанните спондилодисцити. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Г – Медицина, фармация и дентална медицина. Том XXII ISSN 1311-9427 (Print) ISSN 3534-9392 (On-line) 2018; 128–133.
 12. Dzhambazov K, Kitov B, Zhelyazkov H, Traykova N, Kehayov I, Kitova T. Mucocele of the Paranasal Sinuses – Retrospective Analysis of a Series of Seven Cases. Folia Medica 2018; 60 (1): 147–153.
 13. Kehayov I, Kostic A, Kitov B, Nikolov V, Zhelyazkov H, Davarski A. The impact of age, gender, acuteness and etiology on short-term clinical outcome in patients with subdural hematomas – International dual-center study. Srp Arh Celok Lek 2018│Online First March 13, 2018 1–7.
 14. Kostic A, Kehayov I, Stojanovic N, Nikolov V, Kitov B, Milosevic P, Kostic E, Zhelyazkov H. Spontaneous chronic subdural hematoma in elderly people – arterial hypertension and other risk factors. Journal of the Chinese Medical Association xx (2018) 1–6.
 15. Spiriev T, Milev M, Laleva L, Kehayov I, Kitov B, Stefanov V, Mladenov N, Nakov V. Trans-petrous approach to the cerebellopontine angle and middle cranial fossa. Surgical technique, indications, results, complication avoidance. Bulg. Neurosurg. 2018 23(1-2):44–55.
 16. Kehayov I, Nakov V, Kitov B, Zhelyazkov H, Spiriev T. Interhemispheric Transcallosal Transforaminal Approach and Microscopic Third Ventriculostomy for Intraventricular Craniopharyngioma Associated with Asymmetric Hydrocephalus: Case Report and Literature Review. Folia Medica 2019; 61(1): 133–7.
 17. Tenev A, Ahmad N, Kitov B. Dietary Folic Acid Supplementation and its Role in the Prevention of Neurological Developmental Disorders. Anatomy Physiol Biochem Int J 2019; 5(5):1–3 APBIJ.MS.ID.555671 (2019).
 18. Kalnev M, Stavrev V, Kalnev B. Several cases of occipito-vertebrodesis with purchase to cranium in traumatic injuries of the upper cervical segment of the spine. Bul. J. Ortop. Trauma 2019;56(2):98–104.
 19. Stavrev V. Kalnev M, Kalnev B. Our experience with the use of mobile cages in the cervical region of the spine. Bul. J. Ortop. Trauma 2019;56(2):105–110.
 20. Kitov B, Kehayov I. Myelomeningocele with Associated Anomalies – Case Report and Literature Review. Folia Med (Plovdiv) 2019;61(3):462–6. doi: 10.3897/folmed.61.e39415
 21. Kitov B, Kehayov I, Kitova-John M. Primary spinal epidural abscess in the cervico-thoracic region. XXVIII National Conference of Neurosurgery 04 – 06. Оctober 2019; RIU Pravetz Risort, Pravetz Bulgariа. Book of Reports and Summaries: 21 – 24.
 22. Kehayov I, Genova S, Gicheva M, Nuri B, Kitov B. Intradural Extramedullary Metastasis of the Upper Thoracic Spine – Case Report and Literature Review. Folia Medica 2019;61(4): 624-9. doi: 10.3897/folmed.61.e47948.
 23. Dzhambazov K, Kehayov I, Topalova A, Kitov B, Zhelyazkov H, Davarski A. Endoscopic endonasal resection of congenital trans-sphenoidal meningoencephalocele with extension to the epipharynx in early childhood: a case report. African health sciences, 2019;19(3):2764–67.
 24. Kitova T, Kitov B, Uchikova E. Ahmad N. „The MOTHERS AGE – A RISK FACTOR FOR CONGENITAL HYDROCEPHALUS“ CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY 2019; (под печат) Impact factor 2017/2018 – 0,404
 25. Dzhambazov К, Zheliazkov H, Stoyanov G et al. Endonasal endoscopic sinus surgery with rhinobasis resection due to esthesioneuroblastoma: case report. Biomedical Research 2019; 30 (2): 248–52. Реферирано в Scopus и Web of science. Impact factor–0,219
 26. Kitov B, Kehayov I, Traykova N. primary spinal epidural abscesses. Roentgenologia Radiologia 2019; LVIII(4):294 – 299.
 27. Глави в колективни книги

 28. Kitov B. Organization, functional abilities and elements andsupporting structures of the nervous system. In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 ; 13 – 23. ISBN 978-619-189-079-8
 29. Kitov B, Kitova T, Traykova N. Spinal cord (medulla spinalis) In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 48 – 79. ISBN 978-619-189-079-8.
 30. Karamanlieva T, Kitova T, Kitov B. Brain stem (cerebral trunk) In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 80 – 11 . ISBN 978-619-189-079-8
 31. Kitov B, Traykova N, Kehayov I, Milkov D. Brain stem lesions and syndromes. In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 112 – 124. ISBN 978-619-189-079-8
 32. Karamanlieva T, Kitov B, Kitova T. Cranial nerves. Beginning and ending nuclei In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 125 – 199. ISBN 978-619-189-079-8.
 33. Kitov B, Karamanlieva T, Kitova T, Milkov D. Cerebellum In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018; 200 – 214. ISBN 978-619-189-079-8.
 34. Karamanlieva T, Kitov B, Kitova T. Telencephalon In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018 235 – 260. ISBN 978-619-189-079-8
 35. Kitova T, Karamanlieva T, Kitov B. Limbic system In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018; 261 – 271. ISBN 978-619-189-079-8.
 36. Kitov B, Karamanlieva T. Ventricular system. In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018; 272 – 279. ISBN 978-619-189-079-8.
 37. Kitov B, Kitova T, Kehayov I. Meninges of the brain and spinal cord, ventricular system and cerebrospinal fluid. In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018; 280 – 290. ISBN 978-619-189-079-8.
 38. Kitova T, Karamanlieva T, Kitov B. Blood supply to the central nervous system (CNS) In: Clinical Neuroanatomy. Publishing house “LAX BOOK” Ltd., Plovdiv 2018; 291 – 308 . ISBN 978-619-189-079-8.
 39. Kitova T, Kitov B, Milkov D, Masmoudi A. Chapter IV: Correlations between Ultrasound and Pathology in Fetal Ventricular System Anomalies. In: Congenital Anomalies ЕD. Stefania Tudorache, IntechOpen, Rijeka, 2018. 71 – 90. http://dx.doi.org/ 10.5772/ in

Монографии

 1. Димитър Китов – Лумбална дискова херния „Хр.Г.Данов“, Пловдив 1965.
 2. Димитър Китов – Радикулосакография „Хр. Г.Данов“, Пловдив, 1975
 3. Ст. Байкушев, Т.Василева, Хр.Желязков Х. Чалъкова-Атанасова Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии /познатото и новото за тях /, Пловдив, 1994
 4. Китов Б, Караманлиева Ц, Китова Т. Клинична невроанатомия. Изд. „Лакс бук” 2013; стр 335. ISBN 978-954-8325-87-2
 5. Китов Б, Петкова А. Спонтанни спондилодисцити Издателство“Lax Book“ Plovdiv 2018; стр.163.
 6. Kitova T, Kitov B, Milkov D, Masmoudi A. Chapter IV: Correlations between Ultrasound and Pathology in Fetal Ventricular System Anomalies. In: Congenital Anomalies ЕD. Stefania Tudorache, IntechOpen, Rijeka, 2018. 71 – 90. http://dx.doi.org/ 10.5772/ in
 7. Китов Б, Петкова А. Неятрогенни спинални епидурални абсцеси. Издателство „Лакс бук“ ЕООД, Пловдив 2019, ISBN 978-619-189-119-1.

Дисертации

 1. Д-р Димитър Китов – Вурху някои страни на проблема за лумбалната дискова херния, Пловдив, 1963
 2. Доц. Д-р Димитър Китов, МД – Радикулосакография с dimer-x в диагностиката и оперативното лечение на поясните дискови хернии (хабилитационен труд ). Пловдив, 1973
 3. Д-р Симеон Петков – Диагностична стойност на рентгенопозитивната вентрикулография при експанзивните патологични процеси във вътречерепното пространство. Пловдив, 1981
 4. Д-р Георги Нешев – Предни декомпресивно-стабилизиращи операции при шийната гръбначно-мозъчна травма. Пловдив, 1981
 5. Д-р Борислав Китов Клиника и диагностика на mega sac. Пловдив, 1984
 6. Д-р Янко Кумчев –Съвременни аспекти на диагностиката при травматичните вътречерепни хематоми и хидроми. Пловдив, 1989
 7. Д-р Христо Желязков – Клинико-електро физиологично проучване на преднокоренчевите увреди при вертеброгенни радикулопатии. Пловдив, 1991.
 8. Д-р Иво Инков Кехайов .“Проследяване на неврокогнитивните нарушения и влиянието им върху качеството на живот при пациенти със супратенториални мозъчни тумори“. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ Пловдив, 2013; МУ – Пловдив
 9. Д-р Атанас Николов Даварски „Влияние на оперативното лечение върху качеството на живот при пациенти с вторични злокачествени гръбначни заболявания“. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ Пловдив, 2013; МУ – Пловдив
 10. Д-р Емил Димитров Кръстев „Клинико-диагностични наблюдения, хирургично лечение и проследяване на пациенти с множествени мозъчни аневризми“;
 11. Д-р Илиан Георгиев Коев „Клинични и имунобиологични показатели при високостепенни астроцитоми –предоперативни подходи и прогностични фактори”
 12. Д-р Анета Симеонова Петкова „Клиника, диагностика и оперативно лечение при пациенти със спонтанни спондилодисцити“

В последните 20 години членовете на катедрата са участвали в над 250 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина.