Мобилности за персонал

Видове мобилности

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се осигурява възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.

Продължителност

Период на мобилност:

 • Минималният период на мобилност на преподавателския персонал с цел преподаване и мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал с цел обучение между програмни държави е:
  2 /два/ дни и 2 /два/ дни за път. Един ден за пътуване преди първия ден на дейността в чужбина и един ден след последния ден на дейността в чужбина се добавя към продължителността на периода на мобилност и се изчислява като индивидуална подкрепа. Изплащат се транспортните разходи. Те се изчисляват според калкулатора за разстояние.
 • Минималният период на мобилност на преподавателския персонал с цел преподаване и мобилността на преподавателски и непреподавателски персонал с цел обучение за мобилности между програмни държави и държави-партньори е:
  5 /пет/ дни и 2 /два/ дни за път. Един ден за пътуване преди първия ден на дейността в чужбина и един ден след последния ден на дейността в чужбина се добавя към продължителността на периода на мобилност и се изчислява като индивидуална подкрепа. Изплащат се транспортни разходи. Те се изчисляват според калкулатора за определяне на разстояние.
 • Максималният период на мобилност на преподавателския персонал с цел преподаване и мобилност на персонал с цел обучение между програмни държави е 5 /пет/ дни и 2 /два/ дни за път. Един ден за пътуване преди първия ден на дейността в чужбина и един ден след последния ден на дейността в чужбина се добавя към продължителността на периода на мобилност и се изчислява като индивидуална подкрепа. Изплащат се транспортни разходи. Те се изчисляват според калкулатора за определяне на разстояние.
 • Максималният период на мобилност на преподавателския персонал с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение между програмни държави и държави – партньори е 12 /двандесет/ – 14 / четиринадесет/ дни. Продължителността на периода на мобилността може да се промени в зависимост от спечеленото финансиране и с цел изразходване на неусвоени финансови средства по проекта. Добавят се и 2 /два/ дни за път – един ден за пътуване преди първия ден на дейността в чужбина и един ден след последния ден на дейността в чужбина се добавя към продължителността на периода на мобилност и се изчислява като индивидуална подкрепа. Изплащат се транспортни разходи. Те се изчисляват според калкулатора за определяне на разстояние.
Минималната продължителност за преподаване (само за преподавателска мобилност с цел преподаване) е 8 часа седмично, включително и при престой от два дни. Необходимо е да се взема предвид работната седмица в съответната приемаща държава.

Финансиране

Мобилност на персонал между програмни страни
За осъществяване на мобилност на персонал участникът получава финансова индивидуална подкрепа и подкрепа за транспортни разходи.
Сумата за транспортни разходи е предназначена за отиване И връщане. Определя се въз основа на „транспортното разстояние“, което представлява разстоянието между мястото на тръгване (гр. Пловдив) и мястото на пристигане (града на приемащата институция).

Разстоянието може да се определи с помощта на оn-line калкулатор
Екологично пътуване пътуване – използват се транспортни средства с ниски емисии, като автобус, влак или споделяне на автомобил.
Сумата се определя въз основа на разстоянието с помощта на следната таблица:

Транспортно разстояние Стандартно пътуване – сума Екологично пътуване – сума
между 10 и 99 км 23 EUR на участник
между 100 и 499 км 180 EUR на участник 210 EUR на участник
между 500 и 1999 км 275 EUR на участник 320 EUR на участник
между 2000 и 2999 км 360 EUR на участник 410 EUR на участник
между 3000 и 3999 км 530 EUR на участник 610 EUR на участник
между 4000 и 7999 км 820 EUR на участник
8000 км или повече 1500 EUR на участник

Индивидуалната подкрепа за мобилност на персонал между програмни страни

Приемаща държава Индивидуална подкрепа – дневна ставка
Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 14 и от региони 1-12
180
Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 13
160
Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия 140

Мобилност на персонал между програмни и партньорски държави

Индивидуалната подкрепа за мобилност на персонала от партньорски към програмни държави по сключен договор за периода от 1.8.2022 до 31.7.2024год. (Колумбия, Израел и САЩ)

Приемаща държава Сума на ден в евро
Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 14 и от региони 1-12
180
Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 13
160
Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия 140

Индивидуалната подкрепа за мобилност на персонала от програмни държави към партньорски държави по сключен договор за периода от 1.8.2022 до 31.7.2024год. (Колумбия, Израел и САЩ)

Приемаща страна Сума на ден в евро
Партньорски страни 180

Освен индивидуална подкрепа, членовете на персонала получават финансова подкрепа за транспортни разходи от/към партньорската държава.
Сумата е предназначена за отиване и връщане и се определя въз основа на “транспортното разстояние”, което представлява разстоянието между мястото на тръгване (гр. Пловдив) и мястото на пристигане (града на приемащата институция).
Разстоянието може да се определи с помощта на този оn-line калкулатор
Сумата се определя въз основа на разстоянието с помощта на следната таблица:

Транспортно разстояние Стандартно пътуване – сума Екологично пътуване – сума
между 10 и 99 км 23 EUR на участник
между 100 и 499 км 180 EUR на участник 210 EUR на участник
между 500 и 1999 км 275 EUR на участник 320 EUR на участник
между 2000 и 2999 км 360 EUR на участник 410 EUR на участник
между 3000 и 3999 км 530 EUR на участник 610 EUR на участник
между 4000 и 7999 км 820 EUR на участник
8000 км или повече 1500 EUR на участник

Селекция

Основните принципи в Медицински университет – Пловдив за допускане до селекция и класиране за участие на преподавателски и не-преподавателски персонал по Програма „Еразъм+“ са:

 • Конкурсно начало
 • Гарантирана безпристрастност, прозрачност, справедливост и липса на конфликт на интереси.
 • Пълна информираност за процедурата на селекцията.
 • Пропорционалност и съизмеримост на грантовете.
 • Своевременно обновяване на пълните критерии по селекцията на заинтересованите страни с право на МУ – Пловдив да включи допълнителни критерии за селекция, съпоставими с тези на Европейската комисия.

Допускане до селекция и класиране за участие на персонал (преподаватели и лица на административна позиция) от МУ – Пловдив в Програма Еразъм+ се основава на определени КРИТЕРИИ.

 • Предимство за преподаватели с по-продължителен професионален преподавателски опит, хабилитирани преподаватели или такива с докторска степен.
 • Мотивация, доказваща конкретен интерес, наличие на предварителен контакт и/или предхождаща съвместна работа с колеги от университета, за който се кандидатства.
 • Мотивация, доказваща конкретен интерес на непреподавателския персонал във връзка с бъдещо професионално развитие.
 • Доказани езикови умения на кандидата. При необходимост кандидатът полага изпит за оценка на езиковите умение в ДЕСО.
 • Персонал, за който мобилността по Програма „Еразъм+“ ще бъде за първи път, е с предимство пред останалите кандидати.
 • При равни други условия предимство имат кандидатите в неравностойно положение, т.е. тези кандидати, които са с по-малко от обичайните възможности (полусираци, майки с малки деца, мигранти). Необходимо е да се представят документи, доказващи неравностойното положение (акт за смърт, акт за раждане и други).
 • Участието в конференции не е легитимно по Програма „Еразъм+“.

 

 

Желая да кандидатствам

Допускане до селекция и класиране за участие на персонал от МУ – Пловдив в Програма „Еразъм+“ се основават на определени ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ .

Датата на селекцията и съставът на селекционните комисии се определят със Заповед на Ректора на МУ-Пловдив.
Датата, часът и мястото на селекцията се оповестяват на сайта на МУ – Пловдив, на видни места в различните бази на Университета, и с писма до всички катедри и звена най-късно до 2 седмици преди селекцията.

Желаещите да кандидатстват за мобилност за персонал трябва да подготвят следните документи:

  1. 1. Предварителна програма

2. Автобиография по Европейски образец

3. Документ, доказващ степента на владеене на чужд език (английски или езика на приемащата страна) – ниво В2, сертификат за ниво на езикови умения или диплом от завършено средно образование със засилено изучаване на чужд език

Документи за участие в селекция се подават eлектронно на интернет страницата на МУ – Пловдив на адрес https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application

Документите се преглеждат предварително. С допуснатите в деня на селекцията се провежда кратко събеседване.
Когато има повече кандидати за едно място, след избиране на най-подходящия кандидат и при наличие на незаети места, на желаещите се предлага избор от евентуално налични места, за които те имат необходимата езикова компетентност.
При наличие на повече кандидати от наличните места се изготвя резервен списък от кандидати.
При наличие на неизразходвани средства за мобилности по подписания Договор на Медицински университет – Пловдив с Националната агенция, може да се обяви втора селекция.

Окончателният избор дали да бъде приет селектирания преподавател/не-преподавателски персонал е право на приемащата институция.

Преди да замина

Селектираните преподаватели/лица на административни позиции осъществяват сами контакт с приемащата институция и уточняват периода и програмата на мобилността.

Изпращащата институция (МУ-Пловдив), приемащата институция и участникът подписват Споразумение с цел преподаване / Споразумение с цел обучение:

Свали Споразумение с цел преподаване – Mobility Agreement for Teaching
Свали Споразумение с цел обучение – Mobility Agreement for Training
Бланка 2А за платен служебен отпуск при мобилност по Програма „Еразъм+“ за хабилитиран персонал
Бланка 2Б за платен служебен отпуск при мобилност по Програма „Еразъм+“ за нехабилитиран и административен персонал
Тези споразумения определят очакваните резултати и изброяват правата и задълженията на трите страни. Наличието на подписано от трите страни Споразумение преди започване на мобилността е необходимо условие, за да замине преподавателят (административният персонал) по Програма „Еразъм+“.

Преди да се върна

С приключване на мобилността, участникът е необходимо да получи от приемащата институция следните документи::

 • Сертификат за престой – Certificate of Attendance, удостоверяващ продължителността на престоя на участника и извършената от него дейност

Свали Сертификат за престой – Certificate of attendance (teaching)

Свали Сертификат за престой – Certificate of attendance (training)

 • Споразумение за мобилност на персонала с цел преподаване / Споразумение за мобилност на персонала с цел обучение

Свали Споразумение с цел преподаване – Mobility Agreement for Teaching

Свали Споразумение с цел обучение – Mobility Agreement for Training

Споразумението трвбва да е oдобрено, подписано и подпечатано от изпращащата институция, приемащата институция и участника – оригинал

След като се върна

В рамките на 10 дни от завръщането участникът се задължава да представи в офис Еразъм следните документи с цел отчитане и признаване на мобилността:

 • Сертификат за престой – Certificate of Attendance, удостоверяващ продължителността на престоя на участника и извършената от него дейност
 • Споразумение за мобилност на персонала с цел преподаване / Споразумение за мобилност на персонала с цел обучение – Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement Staff Mobility for Training, oдобрено, подписано и подпечатано от изпращащата институция, приемащата институция и участника – оригинал
 • Документи, удостоверяващи датите на излизане и влизане в страната – домакин (копия на билети, бордни карти, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната – домакин (ако е приложимо), документи за платени нощувки, касови бележки за заредено гориво, бележки за платени такси на магистрали;

Участникът трябва да попълни в Mobility Tool+ и представи онлайн отчет (Participant Report) в срок до 15 дни след края на периода на мобилността