Услуги

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Заемане на библиотечни документи

Всеки потребител с валидна регистрация има право да заема литература за дома или читалня съгласно Правилник за предоставяне на библиотечно-информационни ресурси и услуги в Библиотечно-информационния център.

Проверка за заета литература

Проверка за заетата литература може да направите по избран показател за търсене.

Проверка за заета литература

Абонираните от библиотеката онлайн бази данни и образователни ресурси могат да се ползват от компютър извън университетската мрежа като за целта при регистрация потребителят получава потребителско име и парола.

Достъп до услугата можете да получите от тук

На потребителите се забранява да споделят личното си потребителско име и парола като за целта попълват „Декларация за съгласие“

Потребителско име и парола не се предоставят на външни студенти и специалисти.

Заявка от студент в МУ–Пловдив

Заявка от преподавател/служител в МУ–Пловдив

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Междубиблиотечно заемане

Доставка на библиотечни документи от други библиотеки в страната.

Ценоразпис на услугите в БИЦ

Тематични библиографски справки

Изготвят се списъци на заглавия от книги, списания, онлайн ресурси по зададена тема или ключови думи.
Заявка за тематична библиографска справка

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Цитатни справки

Извършва се проверка за цитиранията на научната продукция на даден автор. Справките се изготвят в бази данни SCOPUS и Web of Science.

Срок: 7 работни дни с текстова обработка (MS Word); 5 работни дни без текстова обработка (MS Excel).

При постъпване на повече от 3 заявки, срокът за изпълнение на всяка следваща започва да тече след изтичане срока на предходните.

Ценоразпис на услугите в БИЦ

Заявка за цитатна справка

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Справки за импакт фактор на списание

Извършва се проверка за наличие на импакт-фактор (JIF) на списание по Journal Citation Reports (Clarivate) за съответната година, с посочване на числената му стойност.

Срок: 2 работни дни до 20 списания; 3 работни дни от 20 до 50 списания; 5 работни дни над 50 списания.

Ценоразпис на услугите в БИЦ

Заявка за справка за импакт фактор

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Електронна доставка на пълнотекстови статии

Предоставят се заявени от потребителя статии в пълен текст.

Заявка за електронна доставка на статии

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Справка за информационно осигуряване на докторска програма

Срок: 5 работни дни

Справка за информационно осигуряване на докторска програма

За да попълните успешно заявката, свалете файла на Вашето устройство, намерете папката в която е записан и от там отворете файла. Попълнете Вашите данни и запишете файла. Изпратете го на адрес [email protected]

Справка за библиотечния фонд по специалност/професионално направление

Срок: 10 работни дни за специалности в Медицинския колеж; 20 работни дни за специалности в МФ, ФДМ, ФФ и ФОЗ.

Обучения

Извършва индивидуални обучения за работа с абонираните и свободно достъпни онлайн електронни ресурси, библиотечни каталози, както и групови обучения на докторанти и студенти, осъществява методична помощ за ползване на информационни източници.

Безплатен достъп до Интернет

Всички регистрирани потребители могат да ползват безплатен интернет и Wi-Fi връзка.

Сроковете за изпълнение на справки са одобрени с Решение на РС – Протокол № 4/15.03.2022 г.