БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Библиотечно-информационният център включва централна и четири филиални библиотеки, които разполагат с фонд от над 183 000 библиотечни единици: книги, периодични издания и дисертации по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравеопазване. Над 8000 от тези ресурси са електронни списания, книги и протоколи от лицензирани бази данни, което прави библиотеката надежден източник на актуално съдържание за присъствено и дистанционно обучение.

Центърът е разгърнат на площ от 1737 кв. м и разполага с 375 читателски места, 75 от които са оборудвани с компютри. Предлага удобни и функционални пространства за четене и самоподготовка, оборудвани със съвременни технологии и технически средства. Безжичният интернет в помещенията и достъпът до абонирани образователни платформи и изследователски бази данни се предоставят безплатно за всички потребители на библиотеката.

Библиотечно-информационният център регулярно организира обучително-презентационни семинари за студенти и преподаватели и е домакин на вълнуващи културни събития, които насърчават ученето, творчеството и социалното взаимодействие.