Е-ресурси

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив
  • EBSCO Discovery Service™ (EDS) предлага единна точка за достъп до всички онлайн ресурси, които библиотеката абонира, както и такива с отворен достъп. Списъкът с резултати съдържа е-книги, статии и други релевантни на търсенето документи, с достъп до пълния текст.
  • Търсене в онлайн ресурси с EDS

AccessMedicine (McGraw-Hill Medical)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Материали от уебинара „AccessMedicine и AccessPharmacy в подкрепа на съвременното обучение“, проведен в рамките на Дни на Библиотечно-информационния център 24 – 28 октомври 2022 г.:

Zoom recording
Изисква се парола за достъп, която се предоставя във всяка една от библиотеките на БИЦ.

McGraw Hill – AccessMedicine
Access Profile Flyer

AccessMedicine е онлайн ресурс на издателство McGraw-Hill и включва:
• Колекция от 100+ непрекъснато актуализирани електронни учебника и помагала
• Възможност за интерактивна самооценка чрез тестове
• Diagnosaurus® DDx
• Quick Medical Dx & Rx – колекция от кратки, основани на доказателства описания на състояния и заболявания
• Диагностични тестове, включително лабораторни процедури в клинични условия
• Десетки хиляди изображения и видеоматериали
• Интегрирана база данни с лекарствена информация, включваща дозировка, индикации и нежелани странични реакции за повече от 1000 лекарства с генерични и търговски наименования
• Описания на клинични случаи

Списък на учебници
AccessApp Flyer
Detailed Overview of AccessMedicine for Medical Students
AccessMedicine: An Authoritative Digital Resource for Medical Professionals and Students

AccessPharmacy (McGraw-Hill Medical)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Ресурсът включва водещи учебници по фармация, богата мултимедийна библиотека и видеоматериали, инструменти за учене с преговорни въпроси, флашкарти, клинични случаи с лекарствена терапия, теми от фармацевтичната практика, основана на доказателства, и интегрирана лекарствена база данни.

Списък на учебници
Списък на мултимедийни материали
McGraw Hill – AccessPharmacy
Access Profile Flyer
AccessApp Flyer
AccessPharmacy Overview Video

A.D.A.M. Interactive Anatomy (Ebix)

Отдалечен достъп

A.D.A.M. Interactive Anatomy Online и A.D.A.M. Anatomy LAB Exercise са образователни интерактивни ресурси по анатомия и включват:
• Дисекционна анатомия
• Атлас по анатомия
• 3D визуализация на анатомични структури
• Клинични илюстрации
• Клинични анимации
• Енциклопедия
• Учебни планове
• Тестове по анатомия

A.D.A.M. Interactive Anatomy Online
A.D.A.M. Education Training

Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Dentistry & Oral Sciences Source на EBSCO е специализирана база данни в областта на денталната медицина. Включва над 230 водещи списания и десетки монографии в пълен текст. Предоставя възможност за търсене на цитирания в над 120 от тях.

Dentistry & Oral Sciences Source Database Coverage List
Dentistry & Oral Sciences Source Full-Text Subject List
Dentistry & Oral Sciences Source Database Information
EBSCO Connect
EBSCO Central and Southeast European Training Series

GreenFILE (EBSCO)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

GreenFILE
• надеждна информация във всички аспекти на човешкото влияние върху околната среда – климатични промени, зелено строителство, устойчиво земеделие, възобновяема енергия, рециклиране и др.;
• индексиране и резюмета на повече от 538 000 записа;
• свободен пълнотекстов достъп до над 5 800 записа;

Green File Data Coverage List

InCites (Clarivate Analytic)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

InCites е аналитичен продукт за оценка на научните изследвания чрез персонализирана и базирана на публикации и цитати информация. Позволява анализиране на научната продуктивност на изследователи, институции, региони, научни области, списания и др. и сравнение с тази на институции от цял свят.

Training overview

MEDLINE Ultimate (EBSCO)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

MEDLINE Ultimate e колекция от водещи биомедицински списания, която предлага на медицинските специалисти и изследователи рецензирано, базирано на доказателства съдържание. Колекцията включва 2433 списания с пълен текст, като достъпът до 1225 от тях е без ембарго. Повече от 2300 списания са индексирани в Web of Science или Scopus. Обхванати са над 500 предметни области на медицината и свързаните с нея науки (биология и биохимия, медицина, дентална медицина, фармация, сестрински грижи, здравеопазване и др.). Базата данни помага на потребителите ефективно да търсят и извличат информация, като използва механизма за индексиране MeSH (Medical Subject Headings). Търсенето е улеснено с връзки към MEDLINE Ultimate от PubMed.

MEDLINE Ultimate Full-Text Title List
MEDLINE Ultimate Full-Text Subject Title List
EBSCO Connect
EBSCO Central and Southeast European Training Series

Oxford Journals STM

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Университетската общност на МУ – Пловдив вече разполага с достъп до 170+ списания на Oxford University Press. Списанията се издават в партньорство с много от водещите световни научни и професионални общества, а десетки от тях са сред най-влиятелните в своята научна област.
Абонаментът е финансиран от МУ – Пловдив и включва списанията от 3 тематични колекции – медицина, науки за живота и математика и физически науки, които формират т.н. STM съдържание. През 2021 г. потребителите имат възможност да ползват статиите, публикувани в периода 1996 – 2021 г.

Списък на абонираните списания
Flyer – Medicine Subject Collection (PDF)
Flyer – Life Sciences Subject Collection (PDF)
Flyer – Mathematics & Physical Sciences Subject Collection (PDF)

ScienceDirect (Elsevier)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

ScienceDirect е мултидисциплинарна платформа на издателство Elsevier, която съдържа рецензирана научна литература в областите: здравеопазване, науки за живота, физически и инженерни науки, социални науки и хуманитаристика.

Министерството на образованието и науката осигурява за членовете на Българския информационен консорциум абонаментен достъп до списания, електронни учебници и книги от Freedom Collection.

Списъци на лицензираните е-книги и учебници са публикувани по-долу.

Самостоятелно активиране на отдалечен достъп до ScienceDirect (възможно е и от компютър извън университетската мрежа):
Изисква се потребителят да се регистрира с институционалния си имейл, след което ще получи линк за активиране на посочения имейл.
Стъпки за регистрация – на адрес https://www.sciencedirect.com/ се кликва върху Register, избира се Sign in via your institution, намира се Medical University of Plovdiv и едва тогава се вписва институционалният имейл.

FreedomCollectionBooks2022
EducationalTextBookCollection
Online tutorials
ScienceDirect Training Presentation
Activating and using remote access to ScienceDirect

SciVal (Elsevier)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

SciVal е инструмент, включващ набор от интегрирани модули, който позволява анализ и сравнение на резултатите от изследванията на над 20 000 изследователски институции и свързаните с тях изследователи от 230 нации по целия свят. В основата на SciVal са библиометричните данни от Scopus, към които са добавени и други източници на данни.

SciVal дава възможност за визуализация и преглед на научноизследователската ефективност на институции, държави и изследователи, изготвяне на отчети, сравнение на представянето и напредъка на национално, регионално и световно ниво.

Ползването на SciVal изисква наличие на персонална регистрация в база данни на Elsevier (Scopus, Science Direct или SciVal).

SciVal Quick Reference Guide

Scopus (Elsevier)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Scopus е реферативна и библиометрична база данни за рецензирани публикации и качествени уеб ресурси. Предоставя редица инструменти за проследяване, анализиране и онагледяване на научните изследвания, вкл. извършване на справки за цитиранията след 1996 г., справки за h-индекса и импакт-ранга на списанията – SCImago Journal Rank (SJR).

Самостоятелно активиране на отдалечен достъп до Scopus (възможно е и от компютър извън университетската мрежа):
Изисква се потребителят да се регистрира с институционалния си имейл, след което ще получи линк за активиране на посочения имейл.
Стъпки за регистрация – на адрес https://www.scopus.com/home.uri се кликва върху Create account, избира се Sign in via your institution, намира се Medical University of Plovdiv и едва тогава се вписва институционалният имейл.

Scopus Tutorials

Springer Journals (Springer Nature)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен абонаментен достъп до електронна колекция списания и протоколи на издателство „Springer Nature” за периода 2020 – 2024 г.
Достъпът до списанията се осъществява през платформата SpringerLink.

Списък на абонираните списания от колекция Медицина и обществено здраве
Списък на абонираните списания от колекция Биомедицина и науки за живота

Springer Protocols (Springer Nature)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен абонаментен достъп до електронна колекция списания и протоколи на издателство „Springer Nature” за периода 09/2020 – 09/2024 г.

Достъпът до колекция SpringerProtocols се осъществява през платформата Springer Nature Experiments.

Teacher Reference Center (EBSCO)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Teacher Reference Center
• индексиране и резюмета от 280 периодични издания;
• 96% от индексираните научни списания са реферирани;
• Теми: оценка, добри практики, продължаващо образование, актуални педагогически изследвания, развитие на учебни програми, начално и висше образование, използване на аудио-визуални средства в обучението, езикознание, училищна администрация, природоматематически науки и обучение на учители

Web of Science (Clarivate Analytic)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Web of Science е изследователска платформа, която предлага висококачествено съдържание и метрики, базирани на цитационната активност на най-влиятелните глобални и регионални списания. Абонаментът включва следните бази данни:

• Web of Science Core Collection (от 1985 насам) – предоставя възможност за библиографски и цитатни справки, както и справки за h-индекса
• Journal Citation Reports (от 2004 насам) – съдържа данни за импакт-фактора (IF) на индексираните в базата списания
• BIOSIS Citation Index (от 1985 насам) – представя изследвания и методи в областта на биомедицината и науките за живота
• MEDLINE (от 1950 насам) – водеща база данни в областта на медицината и сродните науки

Регистрация на акаунт – кратко ръководство
Активиране на 6-месечен роуминг достъп
Портал за обучения