Очаквани резултати

Очаквани резултати

 1. Развитие на биобанкирането в България;
 2. Създаване, разширяване и поддържане на модерна инфраструктура за геномни, протеомни, метаболомни и транслационни изследвания;
 3. Създаване на подходи за персонализирана терапия с цел подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания, като онкологични, сърдечно – съдови, невропсихиатрични, метаболитни и редки генетични болести
 4. Насърчаване на приложния трансфер на знания и иновациите – услуги в областта на биомедицинските изследвания и прилагането на „omics“ технологиите, развитие на spin-off компании, базирани на иновации;
 5. Привличане на партньори и клиенти от изследователски и здравни организации от Балканския регион и страните в ЕС;
 6. Достъп до модерна апаратура, възможности за допълнителна квалификация на персонала и основа за изграждане на колаборации за обмен на знания и трансфер на научните резултати и постижения в практиката;
 7. Редки болести – значителен социален и икономически ефект (Препоръки на Европейската комисия и Съвета на Европа; принос в Националната програма за редки болести на Република България и Националната здравна стратегия).

Очаквани ползи

 1. Изграден BBMRI.bg – национален хъб и развитие на мрежа от биобанки за съхранение на биологични мaтериали и клинични данни за научни изследвания;
 2. Реализирана стандартизация, сертифициране и качествен контрол, в съответствие с европейското и национално законодателство за защита на личните данни и етичните норми;
 3. Изградена, с регламентиран общонационален достъп модерна инфраструктура за биобанкиране, „omics“ технологии, клетъчно и тъканно култивиране, молекулярна и микробиология, функционални изследвания в моделни системи, обработка и съхранение на големи масиви данни;
 4. Повишено качеството на обучението на медицинските специалисти на бъдещето в МУ- София и МУ – Пловдив, чрез създаване на нови образователни програми, осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и кариерно развитие на млади учени;
 5. Развити транслационни биомедицински изследвания с цел подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания;
 6. Разработени Интелигентни технологии с фокус върху прецизирана и персонализирана медицина, биомаркери и разработване на нови лекарства, телемедицина, изкуствен интелект;
 7. Постигнат социален и икономически ефект и привличане на партньори и клиенти от регионални и европейски изследователски и здравни организации; Изградена на колаборации за обмен на знания и трансфер на научните постижения в практиката и пазарна реализация на научните продукти;
 8. Високо качеството на научната продукция и интеграцията на български изследователски колективи в европейското научно пространство;
 9. Интеграция на НУКБПИ в европейските научноизследователски инфраструктури в областта на биомедицината;
 10. Партньорство в национални и международни консорциуми за участие в значими интернационални мултидисциплинарни проекти към рамковите програми и други финансиращи източници на ЕС и в международен мащаб.