Партньори

Националният Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC“ (НУКБПИ и BBMRI-BG) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от двата най-големи медицински университетав България, както и редица болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната.

  • BBMRI – Европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране
  • BBMRI-ERIC (европейска инициатива) is a European biobanking research infrastructure dedicated to providing researchers with the support they need to find new treatments.

Основни партньори в проекта са Медицински университет – София чрез Център по Молекулна Медицина (ЦММ) и медицински университет – Пловдив.

Ролята на Консорциума е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост – геномната ера. Целта е да се ускори преходът между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.