Дейности

Работна програма

Работни пакети (РП)

РП I:  Управление и координиране на НУКБПИ и BBMRI.bg:

 1. Текущ контрол на изпълнение на дейностите на НУКБПИ и BBMRI.bg. Изготвяне на междинни и крайни финансови и технически отчети.
 2. Създаване на национален хъб BBMRI.bg за изграждане на национална мрежа за биобанкиране в рамките на BBMRI-ERIC с подбор на квалифицирани специалисти, координиращи основните направления и дейности.
 3. Осигуряване на представителство на BBMRI.bg в дейността на ръководните органи на BBMRI – ERIC (AoM, MC, FC) и работните групи на европейската инфраструктура.
 4. Осигуряване на дейността на управленската структура на НУКПИ и BBMRI.bg
 5. Обвързване на дейностите на партньорите чрез подготовка и кандидатстване за финансиране с общи проектни предложения.
 6. Създаване и осигуряване на дейността на Надзорен съвет с участие на представители на държавни институции (МОН, МЗ, пациентски, неправителствени организации) и бизнеса.

РП II: Осигуряване на функционирането и поддръжката (профилактика, сервизно обслужване, дълготрайни и краткотрайни консумативи и др.) на наличната апаратура:

 1. Идентифициране на нуждите от поддръжка (профилактика, сервизно обслужване, дълготрайни и краткотрайни консумативи и др.) на наличната апаратура.
 2. Разпределяне на наличния финансов ресурс в зависимост от натовареността на конкретните апарати в рамките на НУКБПИ.
 3. Осъществяване на профилактика, сервизно обслужване и закупуване на дълготрайни консумативи, съобразно с идентифицираните нужди.
 4. Осигуряване на достъп до облачни услуги и достъп до специализирани международни бази данни.

РП III: Дооборудване и разширяване на инфраструктурния ресурс на НУКБПИ и изграждане на BBMRI.bg:

 1. Разширяване и дооборудване на НУКБПИ и BBMRI.bg и подбор на апаратура и оборудване, съобразно с нуждите и наличния финансов ресурс.
  • 1.1. Увеличаване на капацитета на сектори Биобанкиране, Геномика в Лаборатории ia откриване и валидиране на биомаркери в ЦММ, МУ-София. Дооборудване с фризери за дълбоко замразяване; дооборудване на лаборатория за откриване и валидиране на биомаркери в ЦММ вкл. роботизирана система за накапване; мултимодален анализатор за микроплакн с възможности за абсорбция на IJV-Vis. флуоресценция, луминесценция; фокусират ултрасоникатор за РНК/ДНК за NGS: система за анализ на нуклеинови киселини, включваща автоматизирана система за хибридизация и дигитален анализатор.
  • 1.2. Увеличаване на капацитета на сектори Биобанкиране, Молекулярна Биология, Микробиология, МУ-Пловдив. Дооборудване с флуоресцентен и луминесцентен ридър. флуоресцентен клетъчен брояч, ултрацентрофуга, Дюаров съд. ламинарни боксове клас 132. флуоресцентна визуализираща система, автоматична ELISA система за определяне на антигени и специфични антитела в човешки биологични материали, Елиспот рийдер. ротори за центрофуга с принадлежности, вортекс миксери, електрически ротатори за микробиологични посявки за антибиограми върху петрита. автоматични микропипети с вариабилен обем.
  • 1.3. Изграждане на модерна информационна инфраструктура за съхранение и анализ на „big data“ в медицината, генерирани от научната дейност в НУКБПИ (МУ-София, МУ- Пловдив)
   • 1.3.1 МУ-София – Подсилване на IT инфраструктурата чрез осигуряване на компютърни ресурси за анализ, архивиране и съхранение: компютри: сървери. осигуряване на 1 Gbps оптична интернет връзка за извършваше на облачни геномни анализи: изграждане на локални мрежи; закупуване на лицензирани софтуери за биоинформатичен и статистически анализ на данни:
   • 1.3.2. МУ-Пловдив – Закупуване на Компютър и софтуер за биоинформатичен анализ с 1 година лиценз за 4 работни места с редовно обновяване на софтуера, изследователски лаптопи, настолен компютър с монитор, мултифункционални устройства, устройства за безплатно оповестяване на настъпило алармено събитие на нискотемпературен фризер.

2. Организиране и провеждане на обществени поръчки.
3. Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на новото оборудване.

РП IV: Консолидиране на наличния човешки ресурс и привличане на млади кадри:

 1. Привличане и обучение на специалисти по профила на инфраструктурата, биоинформагика п биобанкиране.
 2. Създаване на схема за допълнително заплащане на участниците във връзка с работата на НУКБПИ и BBMRI.bg.
 3. Повишаване на квалификацията на кадрите, обслужващи инфраструктуриитс единици па НУКБПИ чрез специализации във външни организации и обучение на млади учени и специалисти.

РП V: Външни услуги и Разпространение на знание

 1. Обучение на млади учени.
 2. Участие и организиране на научни форуми и форуми на BBMRI-ERIC на учените от НУКВ1III и представяне на резултати от дейността по проекта.
 3. Подкрепа за публикуване с ..отворен достъп“ в престижни списания с висок (за съответнага научна област) импакт фактор/ранг.
 4. Поддържане интернет страницата на НУКБПИ и BBMRI.bg.
 5. Изработване на съвместни материали за визуализация и популяризиране и разпространявано на информация за НУКБПИ и BBMRI.bg.
 6. Участие в системи за външна оценка, качествен контрол и сертификация на услуги предлагани от звената на НУКБПИ
 7. Външен финансов одит