Рентгенов лаборант

Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Мария Шангова – Административен отговорник на специалността

Тел: 032/200-927
e-mail: [email protected]

Рентгенов лаборант

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

Учебна дейност

График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Рентгенов лаборант

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Рентгенов лаборант

Учебни програми

Програма по „Анатомия“

Програма по „Основи на образната диагностика и Рентгенографски методи“

Програма по „Обработка на образите в образната диагностика“

Програма по „Нуклеарна медицина“

Програма по „Лъчелечение“ с академичен стандарт

Програма по „Вътрешни болести“

Програма за преддипломен стаж

СИП – Спешна Образна диагностика в детска възраст

СИП – Специализиран курс по профилирана мед. терминология с АС

СИП – Специализиран курс по превод на медицинска литература с академичен стандарт

СИП – Програма по КТ планиране при лъчелечение с академичен стандарт

СИП – Нови методи и методики в Образната диагностика с академичен стандарт

СИП – Анатомотопографско планиране с академичен стандарт

Програма по „Чужд език“ с академичен стандарт

Програма по „Радиобилогия“

Програма по „Клинична практика“

Програма по Хигиена и екология на специалност „Рентгенов лаборант“

Учебен план

Свали учебен план за специалност „Рентгенов лаборант“

Академични стандартиАкадемичен състав

Проф. д-р Николета Трайкова, дм

Тел: 032/200 926
e-mail: n[email protected]

Мария Шангова – ст. преподавател

Тел: 032/200 926
e-mail: [email protected]

Светлана Каридова – ст. преподавател – отговорник по качеството

Тел: 032/200 927
e-mail: [email protected]

Мариета Сапунджиева – ст. преподавател

Тел: 032/200 927
e-mail: [email protected]

Мария Росенова – преподавател

Тел: 032/200 926
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации