Рентгенов лаборант

Колектив на специалност Рентгенов лаборант, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Мария Шангова – Административен отговорник на специалността

Тел: 032/200-927
e-mail: x-ray.assistant@mc.mu-plovdiv.bg

Рентгенов лаборант

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13. 07. 2017 г.) със срок на валидност 5 години и капацитет 90 студенти.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Рентгенов лаборант

Учебни програми

Програма по Хигиена и екология на специалност „Рентгенов лаборант“

Учебен план

Свали учебен план за специалност „Рентгенов лаборант“

Академични стандартиАкадемичен състав

Проф. д-р Николета Трайкова, дм

Тел:
e-mail:

Мария Шангова – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Светлана Каридова – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Мариета Сапунджиева – ст. преподавател

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации