Инспектор обществено здраве

Колектив на специалност Инспектор обществено здраве, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Инспектор обществено здраве, МК, МУ – Пловдив

Контакти

старши преподавател Диана Кирева – Административен отговорник на специалността

Тел: 032/200-921
e-mail: [email protected]

Инспектор по обществено здраве

Специалност „Инспектор по обществено здраве“

С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол.
В Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив се провежда обучение по специалност Инспектор по обществено здраве“ от регулираните професии на образователно – квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Съгласно Закона за здравето „Инспектора по обществено здраве“ е държавен служител и единствено той има правото да осъществява Държавен здравен контрол с цел превенция и поддържане на общественото здраве.

В Медицински колеж – Пловдив специалността „Инспектор по обществено здраве“ е създадена през 2000 година. В нея се подготвят специалисти имащи правото да осъществяват контрол в областта на храните и храненето; обектите с обществено предназначение; на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението и факторите на работната и жизнената среда. Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение на правно – нормативните изискванията на националното и европейското законодателство.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (протокол №22/28.09.2017г.) с добра обща оценка със срок на валидност на акредитацията 5 години и капацитет от 90 студента.

Завършилите специалността могат да работят в:

 • Във всички отдели на Регионалните здравни инспекции в страната;
 • Във всички Областните дирекции по безопасност на храните в отделите „Контрол на храните“ и „Граничен контрол“;
 • Службите по трудова медицини като специалисти по здравословни и безопасни условия на труд;
 • В служби по здравеопазване в състава на общинските администрации в страната;
 • Дентални кабинети като дентални асистенти;
 • Дрогерии;
 • Частни и публични фирми като Медицински представители и дистрибутори на козметични средства и хранителни добавки;
 • Комисия за защита на потребителите, закрила на детето и други неправителствени и ведомствени организации.

Завършилите специалността имат възможност да продължат образованието си в образователно – квалификационна степен „магистър“ по специалност „Опазване и контрол на обществено здраве“ и други.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Инспектор по обществено здраве“

Учебни програми

Свали учебни програми на специалност „Инспектор по обществено здраве“

Учебен план

Свали учебен план на специалност „Инспектор по обществено здраве“

Академични стандартиАкадемичен състав

 • Старши преподавател Диана Кирева – Отговорник Web страница
 • Старши преподавател Д-р Галя Петрова
 • Старши преподавател Д-р Георги Кавлаков
 • Старши преподавател Ивайло Дагнев, дф
 • Преподавател Петко Шилев

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации