Зъботехник

Колектив на специалност Зъботехник, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Зъботехник, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Административен отговорник на специалността:
Д-р Илия Трайков Наков

e-mail : dental.technician@mc.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 200-918


Зъботехник

Специалността „Зъботехник„е разкрита през 1974 година.Стоматологичната помощ е най-масовата амбулаторно-поликлинична дейност, която непрекъснато се обновява и усъвършенства.

В стоматологичната практика, важно място намира труда на зъботехника. Това е специалист, който работи самостоятелно, изпълнявайки указанията на лекаря по дентална медицина.
Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните протезни конструкции и апарати.

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят медикотехнически лаборатории по зъботехника.

Преките контакти на специалността с водещи фирми в стоматологичната практика, като Ивоклар, Аустенау (Круп), Шулердентал, Сека и други дава възможност за бързото внедряване в учебните програми на последните постижения на световната стоматологична наука.
Подготовката на студентите се провежда под ръководството на квалифицирани преподаватели преминали курсове и участвали в семинари в изброените по-горе фирми.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Зъботехник“

Учебни програми

Учебeн план

Свали учебен план за специалност „Зъботехник“

Академични стандарти

 • Анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат
 • Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум
 • Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране
 • Анатомия на човека
 • Латински език с медицински термини
 • Медицинска психология
 • Медицинска етика и деонтология
 • Социология
 • Технология на зъбните протези
 • Физиология на човека
 • Спорт
 • Чужд език
 • Ортодонтия
 • Долекарска помощ
 • Челюстно – лицева протетика
 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Информатика
 • Естетически аспекти в зъбопротезирането
 • Хигиена и екология
 • Социално и здравно законодателство
 • Учебна практика
 • СИП – Непоносимост на организма към стомат. медикаменти и материали
 • СИП – Работа със софтуерни продукти
 • СИП – Гъвкави пластмаси
 • СИП – Специализиран курс по профилирана мед. терминология и комуникация
 • СИП – Профилактика на зъбно-челюстните деформации
 • СИП – Специализиран курс по превод на мед. литература
 • СИП – Керамични фасети
 • СИП – Говорна функция и зъбни протези
 • СИП – Зъбопротезна имплантология
 • ФУД – Специализирана мед. терминология по анг., немски, френски език в областта на здравните грижи
 • Академичен състав

  1. Д-р Илия Трайков Наков – старши преподавател
  2. Д-р Марияна Анатолиевна Александрова – старши преподавател
  3. Д-р Теодор Илиев Наков – преподавател
  4. Д-р Дафчо Митков Табаков – преподавател
  5. Атанас Георгиев Ботев – старши преподавател
  6. Светослав Николаев Славов – старши преподавател
  7. Йордан Георгиев Ковачев – старши преподавател
  8. Светозар Костадинов Янков – старши преподавател
  9. Д-р Живка Енева Баташка – преподавател
  10. Красимира Александрова Стойчева – техн. секретар

  Научна дейност

  Учебници

  Публикации

  Монографии

  Дисертации