Медицински лаборант

Колектив на специалност Медицински лаборант, МК, МУ - Пловдив
Колектив на специалност Медицински лаборант, МК, МУ – Пловдив

Контакти

тел. 032 200 924

Старши преподавател Мария Прошенска – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: med.lab@mc.mu-plovdiv.bg

Медицински лаборант

Специалност „Медицински лаборант“

В Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив се провежда обучение по специалност „Медицински лаборант” от регулираните професии на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №17/22.06.2017 г.) с много добра обща оценка, срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет от 90 студенти.

В град Пловдив специалността „Медицински лаборант” е разкрита през 1961 година.

Предимство за студентите, които се обучават в Медицински колеж – Пловдив, е че колежът е университетска структура, която има дългогодишна история в сферата на висшето медицинско образование в страната ни. Това дава възможност за присъединяване към една утвърдена професионална академична общност.

Основната цел, която стои пред обучението в специалност „Медицински лаборант”, е висшето училище да обучи нов тип професионалисти, които да отговарят по мотивация и подготовка на съвременната здравна система и да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. Стремежът на всички участници в образователния процес е да се въвеждат все повече и по-актуални новаторски практики в обучението, да се опознае в детайли конкурентната среда и да се извоюват и затвърдят в максимална степен националните и международни позиции на преподавателите и студентите от специалността.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Квалификационна характеристика на специалност „Медицински лаборант“

Учебен план

Учебен план за специалност „Медицински лаборант“

Учебни програми

Учебни програми на специалност „Медицински лаборант“ от 2013 г.

Актуализирани програми

Учебна програма по дисциплината „Клинична лаборатория“

Учебна програма по дисциплината „Биохимия и патобиохимия“

Учебна програма по дисциплината „Микробиология и вирусология“

Учебна програма по дисциплината „Преддипломен стаж“

Учебна програма по дисциплината „Клинична практика“

Държавни изпити

Конспект за държавен изпит по „Клинична лаборатория“

Конспект за държавен изпит по „Микробиология“

Академични стандарти

Задължителни учебни дисциплини:Академичен състав

 • Доц. д-р Стефка Владева, дм
  Stefka.Vladeva@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 924
 • д-р Елена Коцева-Лапарева – ст. преподавател
  Elena.Kotseva@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 925
 • Пенка Аргилашка – ст. преподавател
  Penka.Argilashka@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 924
 • Мария Кукуларова – ст. преподавател
  Mariya.Kukularova@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 924
 • Мария Прошенска – ст. преподавател
  Mariya.Proshenska@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 924
 • Мария Сайкова – ст. преподавател
  Mariya.Saykova@mu-plovdiv.bg
  служебен тел. номер: 032 200 923

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации