Помощник-фармацевт

Колектив на специалност Помощник фармацевт, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Даниел Аргилашки преподавател – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 / 200-908
e-mail: [email protected]

„Помощник фармацевт

Специалност „Помощник фармацевт“
Специалността е разкрита през 1961 година.

Във времето тя се променя, развива и усъвършенства за да отговори на съвременните потребности, на новите пазарно-икономически условия.

Помощник фармацевтът е здравен специалист, който участва в лекарство-производствения и лекарство-разпределителния процес в нашата страна.

Той трябва да притежава висока квалификация, необходима обща култура, да обича своята хуманна професия, да се стреми към изучаването на новостите в областта на фармацията, да съдейства за развитието на лекарствената помощ и да промотира здравето в страната ни.

Помощник фармацевтът приготвя и отпуска лекарствени форми, лекарствени продукти, козметични, хранителни добавки, медико-санитарни материали, биоциди и др. в рамките на компетенциите си, под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно. Той носи лична, морална, материална и правна отговорност.

Със своите компетенции специалистът “Помощник фармацевт” допринася за опазване и подобряване здравето на хората.

За целта Медицински колеж – Пловдив разполага с необходимите ресурси: непрекъснато обновяваща се материално техническа база и високо квалифициран преподавателски състав.
Специалност „Помощник фармацевт“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 5 години и капацитет от 150 студенти

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Помощник фармацевт“

Конспекти:

Програми за лекции и упражнения

Програма за лекции по Фармакология за студенти от специалност „Помощник-фармацевт“ – летен семестър, 2023-2024 г.

Учебни програми

Учебен план

Академични стандартиАкадемичен състав

 1. Даниел Аргилашки – преподавател, административен ръководител на специалността
  e-mail:
  служебен тел. номер: 032 / 200 908
 2. Божидарка Хаджиева, дф – Старши преподавател – отговорник по качеството
  e-mail: [email protected]
  служебен тел. номер: 032 / 200 928
 3. Нина Колева – Старши преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 4. Галина Тошева – преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:

Научна дейност

Учебници

 1. Анна Михайлова, Божидарка Хаджиева, Василка Илиева, Нина Колева, Петя Колева, Мая Янева, (2017) УЧЕБНА ПРАКТИКА I част, Учебно помагало с тестови задачи за студенти помощник фармацевти, FastPrintBooks, ISBN 978-619-236-007-8
 2. Ръководство по Фармацевтични грижи с авторски колектив Станислав Георгиев, Даниела Грекова-Кафалова, Васил Маджаров, Радиана Стайнова, Асена Стоименова, Христина Лебанова, Анна Михайлова, Елина Петкова-Георгиева, ТЕА Дизайн, 2019, ISBN 978-619-90647-8-8
 3. Учебник по Медицински изделия с автори Стоян Пъпанов, Екатерина Петкова, Анна Михайлова, FastPrintBooks, 2020, ISBN 978-619-236-206-5
 4. Pharmaceutical Care Manual, Stanislav Georgiev, Daniela Grekova-Kafalova, Vasil Madzharov, Radiana Staynova, Asena Stoimenova, Hristina Lebanova, Anna Mihaylova, Elina Petkova-Georgieva, TEA Design, 2020, ISBN 978-619-901498-1-2
 5. Анна Михайлова, Божидарка Хаджиева, Даниел Аргилашки, Нина Колева, Василка Илиева, Мая Янева, (2020) УЧЕБНА ПРАКТИКА II част, Учебно помагало с тестови задачи за студенти помощник фармацевти, FastPrintBooks, ISBN 978-619-236-243-0

Публикации

 • Petya Kasnakova, Anna Mihaylova, Nikoleta Traykova, Penka Petlashkova (2019) A study of the effect of a physiotherapeutical program with therapeutic fit balls in cases of chronic pain in the lumbar area , Research article, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-018 , 2019; 30 (2): 238-240
 • Mihaylova Anna, Uchikov Petar, Uchikova Ekaterina, Buttigieg George (2019), A study of the pulmonary complications of preterm infants after prenatal corticosteroids prophylaxis in a major Bulgarian hospital, Research article, Malta Medical Journal, 2019; 31(3)
 • Stanislava Ivanova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Kalin Ivanov (2019), Yohimbine intake – health risks. Correlation between side effects and the quality of the yohimbine bark: А UHPLC/MS, GC/MS screening. Research article, Biomedical Research, DOI: 10.35841/biomedicalresearch.30-19-164, 2019; 30 (5): 810-814
 • Dobromira Shopova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Desislava Bakova (2019), Study of dental specialists’ awareness of additive manufacturing in dental practice., Research article, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-104, 2019; 30 (3): 410-412
 • Stanislava Ivanova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Kalin Ivanov (2019), Presence of undeclared caffeine in weight loss food supplements. Research article, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-130, 2019;30 (3): 422-425
 • Nikoleta Parahuleva, Ekaterina Uchikova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Mariana S. Parahuleva (2019) , Anti-Mullerian hormone in young female with different phenotypes of polycystic ovary syndrome without additional risk factors for atherosclerosis in Bulgarian population, Research article, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-111, 2019; 30 (2): 357-361
 • Penka Petleshkova, Maya Krasteva, Desislava Gencheva, Nevena Anesteva- Ivanova, Lilyana Grozdanova, Nikoleta Parahuleva, Anna Mihaylova (2019), Poland syndrome: two cases of newborns with left-sided chest defect and dextrocardia, Case report, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-112, 2019; 30 (2): 362-365
 • Petya Kasnakova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Nikoleta Traykova, BiyankaTornyova (2019), Purposeful physical activity – basic strategy for the prophylaxis and treatment of diabetes and diabetic polyneuropathy, Review article, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-100, 2019; 30 (2): 346-350
 • Karen Dzhambazov, Hristo Zheliazkov, Georgi Stoyanov, Petar Rouev, Nikoleta Traykova, Anna Mihaylova, Penka Petleshkova, Stoyan Markov (2019), Endonasal endoscopic sinus surgery with rhinobasis resection due to esthesioneuroblastoma: case report, Case report, Biomedical Research, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-024, 2019; 30 (2): 248-252
 • Tsvetan Mozakov, Petya Kasnakova, Anna Mihaylova (2019), Application of physical excercises for prevention and treatment of scoliosis, Review article, Knowledge – International Journal, 2019, Vol.30.4, 1001-1006
 • Petya Kasnakova, Yovana Todorovska, Silvija Madzovska, Anna Mihaylova (2019), Health care in late complications of diabetes – neuropathic diabetic foot., Review article, Knowledge – International Journal, 2019, Vol.30.4, 765-770
 • George G. Buttigieg, Anna A. Mihaylova, Ekaterina H. Uchikova, A 50 year old myth: The relationship of intra-partum cardio-tocographic monitoring to cerebral palsy at clinical and medico-legal level, Review article, Knowledge – International Journal, 2019, Vol.32.2, p.221-229
 • Даниел Аргилашки, Божидарка Хаджиева, Анна Михайлова, Нина Колева (2019), Имуностимулация при деца. Роля на фармацевта. Immunostimulation in children. Role of the pharmacist, Сборник резюмета – 7-ми конгрес по фармация с международно участие – електроно издание, 2019, p.91
 • Божидарка Хаджиева, Анна Михайлова, Нина Колева, Даниел Аргилашки, Десислава Бакова (2019), Родителят като фактор при изграждането на детския имунитет, Сборник доклади – Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели – електронно издание, Сборник Доклади МУ Плевен ISBN 978-954-756-232-5 , стр.124 -130
 • П. Каснакова, Б. Торньова, А. Михайлова, А. Станкова (2019), Стимулиране на имунния потенциал при деца в предучилищна възраст чрез ултравиолетова профилактика, Изследователска статия, Сп. Здравна политика и мениджмънт, 2019, том 19, брой 2, стр. 87-90
 • Даниел Аргилашки, Нина Колева, Божидарка Хаджиева, Анна Михайлова (2019), New perspectives in tumor treatment through using nanoparticles. Нови перспективи в противотуморната терапия чрез използване на наночастици, Review article, Knowledge – International Journal, 2019, Vol.34.4, 973-980
 • Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva (2019), The benefits of curcumin in various diseases and the extension of its application through various technological approaches, Knowledge International Journal, 2018, Vol.28.2, p.461-468
 • Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva (2019), Innovative approaches in therapy of neurodegenerative diseases through the use of cyclodextrines, Knowledge International Journal, 2019, Vol. 30.4, p.785-791
 • Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva, Anna Mihaylova (2019), New perspectives in tumor treatment through using nanoparticles, Knowledge International Journal, 2019, Vol.34.4,p. 973-980
 • Petkova V., Bozhidarka H., Paraskev N. (2019), Phytotherapeutic approaches to treatment and prophylaxis in pediatric practice, Pharmacia, 2019, 66(3):115-119
 • Vasilka Ilieva, (2019), Moringa oleifera-food and medicine for the modern world-mini review, Knowledge International Journal, 2019, Vol. 34. 4. 1081
 • Petkova E. G., Papanov S. I., Mihaylova A. A., Ivanov I. G. , (2020) , Individual work and the attitude of students, International scientific periodical journal „THE UNITY OF SCIENCE“, Vol.Dec2019/ Jan2020, Vienna, p.55-58
 • George Gregory Buttigieg, Kirill Micallef Stafrace, Momchil Mavrov, Anna Mihaylova, Ekaterina Uchikova, (2019), Medico-legal and obstetric challenges of recent demographic increases in Malta, Scripta Scientifica Medica, 2019;51 (2)7-14
 • Daniel Argilashki, Anna Mihaylova, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva (2020), 3D-Printed drugs – a brave new world in pharmaceutical manufacturing. Knowledge International Journal, 2020, Vol. 40.5, p. 847-853
 • Anna Mihaylova, Petar Uchikov, Ekaterina Uchikova, Nikoleta Parahuleva (2020), Prevention of thrombophilia and the following pregnancy complications, Knowledge International Journal, 2020, Vol. 38.4, p.679-684
 • Anna Mihaylova, Petya Kasnakova, Stanislav Gueorguiev, Elina Petkova-Gueorguieva, Lily Peikova, (2020) Cost analysis of neonates after prenatal corticosteroid prophylaxis of Respiratory Distress Syndrome, Pharmacia, DOI 10.3897/pharmacia.67.e50458 , 2020, 67 (4):209-214
 • Anna Mihaylova, Petya Kasnakova, Bozhidarka Hadzhieva, Daniel Argilashki (2020), Stress in the Work of the Pharmacist in a COVID-19 Pandemic , Book of abstracts – 8th International Conference of Young Scientists – Plovdiv 2020, Book of abstracts, ISBN 978-619-7413-21-2, p.92
 • Vasilka Ilieva (2020) The challenges of the electromagnetic radiation – are we ready for them – A mini review , Knowledge International Journal, 2020 Vol. 38 No.4 pp. 949-957
 • Nina Koleva, Daniel Argilashki (2020), Pharmaceutical care in prevention of childhood immunity – the experience of the pharmacist in Bulgaria., Conference Proceedings – 8th Mediterannean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2020, 28-29 May 2020, Online Conference, Conference proceedings MIFS 2020 ISBN 978-608-4642-73-2 , page: 84-98
 • Kasnakova P.S., Mihaylova A.A., Physical activity of preschool children – a factor for general physical development and health. West Kazakhstan Medical Journal 62 (4) 2020, 225-230
 • Kilova Kristina, Mihaylova Anna, Peykova Lili, Opportunities of information communication technologies for providing pharmaceutical care in the COVID-19 pandemic. Pharmacia 68(1): 9–14, 2021 https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e56987
 • Михайлова А., Килова К., Бакова Д., Значение на електронното здравеопазване за оптимизиране на фармацевтичната грижа. Сборник доклади на СУБ Пловдив 2021, Vol. XXVI, стр. 164-167, ISSN 2534-9392 (On-line)
 • Staynova R, Gvozdeva Y, Peikova L, Mihaylova A (2021) Bulgarian community pharmacists’ attitudes and barriers towards pharmaceutical care provision for pregnant women. Pharmacia 68(3): 511-516. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e68651
 • GG Buttigieg, K Micallef-Stafrace, P Uchikov, A Mihaylova “Medico-legal Awareness and Structured Teaching as Proposed Requirements in Pharmacy Education“. Acta Scientific Pharmacology 2.9 (2021): 33-38.
 • Ganchev G., Kilova K., Mihaylova A., Potential of mobile applications in pharmacy in the context of the pandemic -a literature review. Science and Youth, Scientific reports 2021, pp. 135-142
 • D. Argilashki, B. Hadzhieva, N. Koleva, A. Mihaylova, New life for old molecules. Knowledge – International Journal, Vol.46.4, 2021, pp.619-624
  Е. Петкова, А. Михайлова, Б. Хаджиева, С. Пъпанов, П. Каснакова, Върху някои аспекти от обучението по радиологична физика в Медицински колеж – Пловдив – Сестринско дело, 53, 2021, № 3, 14-18

 • P. Kasnakova, A. Mihaylova, D. Bakova, M. Becheva, Training and role of the parent – a key factor for proper healthy development of preschool children. Proceedings of ICERI Conference Nov. 2021, pp. 1578-1584
 • Petkova V., Bozhidarka Hadzhieva, Pilot study of over- the-counter drugs applied among the pediatric population in Bulgaria, Pharmacia, 68(1), 265-268, 2021, DOI 10.3897/pharmacia.68.e63805.
 • Hadzhieva B., D. Argilashki, Why Beta Glucan and how to use it among pediatric patients, KNOWLEDGE – International Journal, 44(2), 191-196, 2021.
 • Argilashki D., B. Hadzhieva, A. Mihaylova, N. Koleva, New life for old molecules, KNOWLEDGE – International Journal, 46(4), 619 – 624, 2021
 • Т. Гешева, Б. Хаджиева, Лечебни растения и възможности за адювантна терапия при COVID-19, Деветнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Сборник доклади, 28 – 29 октомври, 2021, Плевен
 • Petar Yordanov Atanasov, Stefka Achkova Ivanova, Danka Petrova Obreshkova, Maria Vakrilova Becheva, Bozhidarka Radoslavova Hadzhieva, The Bulgarian Experience in the Therapeutic Strategy in Complicated Corona virus Infection, Hamdard Journal of Pharmacy, 2, 6-17, 2021.
 • Daniel Argilashki, Nina Koleva – Curcumin for external application – challenges, solutions and prospects. Куркумин за външно приложение – предизвикателства, решения и перспективи Knowledge International Journal, December 2020, Vol. 43.4, p. 877-882

Монографии

Михайлова А., Каснакова П., Хаджиева Б., Аргилашки Д., Колева Н., Петкова-Георгиева Е., Георгиев С., Бакова Д., Семерджиева М. Мениджмънт на детския имунитет, изд. FastPrintBooks, 2022, 208 стр. ISBN: 978-619-236-365-9

Дисертации

Дисертация за научна и образователна степен „доктор“ по „Фармакоикономика и Фармацевтична регулация“, ФФ, МУ София
Хаджиева Б. Законодателен, фармацевтичен, маркетингов и социален анализ на ОТС продукти на растителна основа, прилагани сред педиатричната популация. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 2022.