Инструктор диетично хранене


Медицински колеж, Медицински университет - Пловдив
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Контакти

Росица Тончева – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: nutrition.instructor@mc.mu-plovdiv.bg

Инструктор диетично хранене

Специалността “Инструктор по хранене и безопасност на храните” е създадена през 2015 година и е преименувана през 2020 година на „Инструктор диетично хранене“.

В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните” от професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация – „Инструктор диетично хранене”.

Получената професионална компетентност ще позволява на инструкторa по хранене и безопасност на храните да намери успешна реализация като: специалист по хранене в детски млечни кухни, специалист по хранене в детски и учебни заведения, специалист по хранене в лечебни заведения, специалист по хранене в заведения за извъндомашно хранене, специалист по хранене в кетърингови фирми и други.

Инструкторът по хранене и безопасност на храните има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Инструктор диетично хранене“

Учебни програми

Учебен план

Свали учебен план за специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“

Академични стандартиАкадемичен състав

  • Борис Георгиев Тилов, дм – асистент
  • Росица Тончева – преподавател
  • инж. Йорданка Анастасова Топузова –преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации