Вивариум

Вивариум
Вивариум

Основна дейност

За осигуряване на фундаменталните биомедицински научни и изследователски проекти в МУ от съществено значение е наличния Вивариум. Той се явява единствен за Южна България Център за отглеждане на различни видове лабораторни животни за съвременни експериментални цели. Вивариумът с контактите си с Централния Вивариум в София при необходимост осигурява и специални линии животни за научни цели.

Вивариумът е структурна единица на Медицински университет Пловдив и е самостоятелен отдел, пряко подчинен на Зам. Ректора по научно-изследователска дейност. В него се осъществяват развъждане и отглеждане на лабораторни животни, които намират приложение в научната, учебната и диагностична дейност на катедрите и клиниките към факултетите на Медицински университет Пловдив.

Във Вивариума се развъждат и отглеждат следните лабораторни животни:

 • бели мишки от линия ICR – до 200 бр.
 • бели плъхове от линия OFA (Sprague Dawley) и Wistar – общо 700 бр.
 • морски свинчета късокосмести – до 100 бр.

Създадени са условия за отглеждане на зайци – до 30 бр. и жаби – до 400 бр., които се доставят от зайцеферма и ферма за жаби, вписани в регистъра на животновъдни обекти на ОДБХ – гр. Пловдив.

Упоменатите цифри са максималния брой животни, разрешен за отглеждане във Вивариума с Удостоверение за регистрация № 499 от 10.12.2010 г. от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), с което същият е вписан в Регистъра на животновъдни обекти на ОДБХ – гр. Пловдив с ветеринарно регистрационен № 4000 – 0157.

След направените през 2010 г. и 2011 г. два ремонта във Вивариума са създадени условия, напълно отговарящи на ветеринарно-санитарните изисквания при отглеждане и развъждане на лабораторни животни към „Наредба № 20 от 01.11.2012г. за защита и хуманно отношение към опитните животни и изисквания към обектите за използването и отглеждането и/или доставката им” и Закона за защита на животните от 31.01.2009 г.

Структура на Вивариум на МУ – Пловдив

Вивариумът се помещава в отделна сграда в двора на Медицински университет Пловдив. Състои се от приземен и първи етаж с обща площ 991 кв. м.

На първия етаж са разположение следните помещения:

 • филтър за дезинфекция преди влизане в развъдника на Вивариума;
 • помещение за преобличане на персонала;
 • помещение за животни – 5 стаи;
 • помещение за преглед и лечение на животни;
 • помещение за болни животни;
 • сервизвни помещения за съхраняване на храна – сочен и концентриран фураж, чист инвентар, санитарни и дезинфекционни препарати;
 • миялно помещение;
 • експериментална лаборатория, с отделен вход, напълно изолиран от сектора за отглеждане и развъждане на животни;

В приземния етаж са обособени:

 • помещение за подготовка на животни за транспорт;
 • две карантинни помещения за новопостъпили животни;
 • помещение за земноводни /жаби/ с две вани и бидони с адаптирана вода;
 • помещение с фризер за съхраняване на биологични отпадъци;
 • склад инвентар;
 • склад постеля;

Помещенията за разъждане и отглеждане на животни са съобразени с тяхното нормално анатомично и физиологично развитие и не препятстват протичането на репродуктивния процес на дадения животински вид.

Животните имат свободен достъп до хранилките и поилките. Извършва се ежедневен контрол на условията на хранене, поене, отглеждане и работа с животни. Осигурено е редовно механично почистване и дезинфекция на помещенията, съоръженията и инвентара.

Температурата и влагата на въздуха се контролират с термометри и влагомери и данните се записват в дневници за всяка стая два пъти дневно. През 2010 г., бе монтирана вентилационна система, която осигурява 10 обмена на въздуха в час. Предстои завършване на същата с нагнетателна част, което ще осигури температура на въздуха, адаптирана към настанените видове и възрастови групи, съгласно приложение 9 и влажност на въздуха, поддържана в рамките на 55% +/- 10%.

 • Осветлението е естествено и изкуствено. Монтирана е система, която осигурява 12-часов режим на осветление. На прозорците са монтирани щори.
 • Осигурени са подходящи съоръжения за защита на животните срещу насекоми, гризачи и други вредители.
 • Има надеждна система за контрол при влизане и излизане от обекта на външни лица.
 • Плъховете и мишките са настанени в пластмасови корита, морските свинчета и зайците са настанени в клетки, като за всички животни са спазени изискванията към Приложение № 4 на Наредба № 20 от 01.11.2012г.
 • Коритата и клетките са изработени от материал, който не е опасен за здравето на животните и е устойчив на почистване и дезинфекция. За постеля се използват дървени стърготини, които не са обработени с химични вещества.
 • За жабите са осигурени вани и адаптирана вода.
 • Биологичните отпадъци се съхраняват във фризер, който се почиства и дезинфекцира след всяка употреба.
 • Болните животни се изолират в отделно помещение и са под постоянно ветеринарно-медицинско наблюдение.

Персонал и отговорности на Вивариум

Ръководителят на Вивариума е с висше медицинско образование. Неговите задължения са:

 • следи за спазване на ветеринарно-медицинските и зоохигиенни изисквания за настаняване на опитните животни и отговаря за грижите за животните и спазване на изискванията за хуманно отношение.
 • организира процеса на хранене и поене на животните, почистването и дезинфекцията на помещенията, в които са настанени и на използваното оборудване.
 • води регистър по чл.52;
 • издава вътрешни правила за работа и грижа за животните и носи отговорност за тяхното изпълнение;
 • гарантира, че персоналът е с подходящо образование и компетентност и преминава постоянно обучение, включващо специфична информация за настанените в обекта видове;
 • гарантира, че персоналът е обект на надзор, докато не е демонстрирал необходимата компетентност.
 • изпълнява и функциите, посочени в чл. 33 ал. 2, ал. 4 и чл. 49 ал.2 на Наредба № 20 от 01.11.2013г.

Към Вивариума по граждански договор работи ветеринарен лекар, който:

 • Ежедневно контролира здравния статус на животните.
 • Определя поставянето им в помещенията и определя срока на карантина.
 • Определя пригодността на животните за използване в опит и необходимостта да бъде оставено живо или умъртвено след приключване на опита.
 • Води амбулаторен дневник за всяко лечение и манипулация на животните.

Грижите съобразени с естествените нужди на животните се осъществяват от трима животногледачи – ежедневно и с даване на дежурства в празнични и почивни дни.

Научна и учебна дейност

Основна задача пред Вивариума е работата с лабораторни животни в научни изследвания да отговаря на всички изисквания за защита и хуманно използване на същите от Наредба № 20 от 01.11.2012г.

Завеждащ Вивариумът и Ветеринарният лекар осъществяват ежедневен контрол и наблюдение преди, по време и след приключване на всеки етап от опита по отношение доброто състояние на животните и предотвратяване на излишна болка и страдание. Също така оказват пълно съдействие на катедрите за получаване на „Разрешително за използване на животни в опит” и включване в Регистъра на БАБХ – гр. София на научните разработки, в които се използват опитни животни.

До момента са получени „Разрешителни за използване на животни в опит” по следните проекти:

 • Разрешително № 47 от 30.06.2011 г. за изследване „Промени в биоелектрогенезата и съкратителната активност на гладка мускулатура на стомашно-чревния тракт при експериментално причинена вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром и влиянието им върху мотилитета и евакуатурната функция на тракта при плъхове”
 • Разрешително № 48 от 30.06.2011 г. за „Изследване на ефектите на Rhodiola rosea L. екстракт върху обучение и памет, противовъзпалителна и аналгетична активност при плъхове”
 • Разрешително № 49 от 30.06.2011 г. за „Сравнително изследване ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции”
 • Разрешително № 50 от 30.06.2011 г. за „Неврофармакологична характеристика на Lacosamide (Vimpat ®) върху опитни животни”
 • Разрешително № 51 от 30.06.2011 г. за „Експериментално изследване на плейотропни ефекти на статини”
 • Разрешително № 54 от 19.03 2012г за
 • За обучение на студенти от МУ- Пловдив
 • Разрешително № 55от 19.03.2012г за ‘’Експериментално изследване на андропауза’’
 • Разрешително № 56 от 19.03.2012г. за ‘’Експериментално проучване механизмите на аналгетично действие на антидепресанти’’
 • Разрешително № 57 от 19.03.2012г за ‘’ Роля на андрогените в някои адаптационни промени при тренировка за издръжливост’’
 • Разрешително № 58 от 19.03.2012г за ‘’ Промени в метаболизма в различни етапи от индуцирането на метаболитен синдром при плъхове и ефектите от не медикаментозно повлияване на състоянието’’
 • Разрешително № 59 от 19.03.2012г за ‘’ Разработване на формулиран продукт за ентерално хранене при сепсис’’
 • Разрешително № 60 от 19.03.2012г за ‘’Изследване на молекулни маркери за пренатална дисонтогенеза при шизофрения – експериментално и клинично проучване’’
 • Разрешително № 62 от 19.03.2012г за ‘’ Проследяване на промените на спонтанната съкратителна активност на гладко-мускулни препарати от плъх и морско свинче, породена от повлияването на адренергични и допаминергични рецепторни структури от екстракт на торф, розмарин и гинко билоба’’
 • Разрешително № 63 от 19.03.2012г за ‘’Експериментално предизвикано затлъстяване. Роля на мастната тъкан, черния дроб и мускулите ( CRP и SAA), участващи в хроничните възпалителни процеси и използвани като биомаркери’’
 • Разрешително №73 от 03.12.2012г. за ‘’Фармакологичен анализ на инхибирането на глутамат–ергичната медиация от невроптропни средства’’
 • Разрешително №78 от 06.02.2013г за ‘’ Поведение към париеталната плевра при спонтанен пневмоторакс при опитни животни’’
 • Разрешително № 79 от 06.02.2013г за ‘’ Предизвикване на закрита гръдна травма при опитни животни от вид и порода бял плъх Wistar albino rat’’

До момента за придобиване на теоретични и практически знания за манипулиране и грижа към опитните животни в експериментаторската работа, шестима представители на Фармацевтичния факултет, петима от катедра „Физика и биофизика”, по двама от катедри „Физиология”, „Химия, биохимия”и „Специална хирургия” и по един представител от катедрите „Патофизиология”, „Анатомия, хистология и ембриология” взеха участие в два курса „Защита и хуманно отношение към опитни животни използвани за научни и образователни цели”, проведени във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – гр. Стара Загора на 25.11.2011г. и 07.03.2013г. След приключване на курса, участниците в него получиха „Удостоверение за допълнително обучение”.

От създаването си досега Вивариумът участва активно в учебната и научно-изследователската дейност на Медицински университет Пловдив. С направеното последните години обновяване и обособяване на експериментална лаборатория, дейността на Вивариума напълно отговаря на изискванията на „Наредба № 20 от 01.11.2013 г. за защита и хуманно отношение към опитните животни и изисквания към обектите за използването и отглеждането и/или доставката им” и Закона за защита на животните от 31.01.2008 г.