Катедра по образна диагностика

Колектив на катедра по образна диагностика, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 602 415


За катедрата

През 1947 г. към новоизградения Медицински факултет на Пловдивския държавен университет „П. Хилендарски“ се разкрива Катедра по рентгенология. По-късно (1964) се премества в новопостроената поликлинична база на ВМИ. На 06.03.1965 г. към катедрата се обособява като звено Радиоизотопен център и радиологична клиника (изградена през 1966 г.). През 1974 г. след обединение с радиозитопния център и създаденото през 1953 г. физиотерапевтично отделение възниква обединената Катедра по рентгенология, радиология и физиотерапия. През този период към нея се включват и ренгеновите кабинети, базирани в другите клиники – детска, инфекциозна, ортопедия, неврохирургия и в Стоматологичния факултет. Развитието и усъвършенстването на образно-диагностичната апаратура налага през 1968 г. към катедрата да се разкрие инженерно-техническа служба. В периода 1978-1979 г. катедрата се разраства, разкрива се рентгеново отделение към филиала в гр. Пазарджик. С пускане в действие на хирургическия блок през 1985 г. към него се създава второ рентгеново отделение, оборудвано с компютърен томографи, и за първи път в България едновременно с ВМА се инсталира дигитален субтракционен ангиограф. През 2012 г. след сформиране на Катедрата по клинична онкология и присъединяване на звената по лъчелечение и нуклеарна медицина към нея, Катедрата се преименува на Катедра по образна диагностика.

Ръководители на катедрата последователно са:

 • Проф. В. Михайлов (1947-1955),
 • Проф. К. Влахов (1955-1970);
 • Проф. Г. Господинов (1971-1973);
 • Проф. Ив. Делов (1974-1994)

В момента ръководител е Проф. д-р К. Велкова, дмн (от 1994 г.).
В катедрата, започнала с две стари рентгенови уредби през 1947 г., постепенно се разкриват и функционират кабинети по всички основни рентгено-диагностични специалности и профили. Катедрата с база УМБАЛ „Св. Георги“ до 2012 год. разполагаше освен с конвенционалните диагностични апарати, с най-модерна апаратура, позволяваща използването на съвременни образно-диагностични методи – КТ, ДСА, дигитална мамография, дигитална ехография, автоматични устройства за обработка на филмите, лазерен принтер, съвременна дигитална апаратура и апаратура за дигитален трансфер и съхранение на образите. Днес Катедрата ползва базите на всички Университетски болници в града.

Учебна дейност

Уважаеми студенти,

Семестриалният изпит по Образна диагностика ще се проведе присъствено в Първа Аудитория, от 9:00 ч на 12.06.2023.

Примерен вариант и система за оценяване може да намерите в страницата на Катедра по образна диагностика на сайта МУ.

На изпит по Образна диагностика се допускат само студенти, успешно положили изпита по Нуклеарна медицина и лъчелечение.

Пожелаваме Ви успех!

Преподаването на дисциплината образна диагностика обхваща студенти с магистърска степен по медицина и стоматология, бакалавър – рентгенови лаборанти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки.
Академичният състав на Катедрата е активно ангажиран в преподаването на Английски език, както за англо-говорящи студенти по специалност „Медицина“, така и за студенти международен обмен по програма „ЕРАЗЪМ“.
Нарастващите през последните години изисквания както към учебното съдържание и форматите на преподаване, както и европейската и световна тенденция за дигитализация на учебния процес са сред основните фактори, довели до въвеждането на електронна форма на преподаване и изпитване в Катедрата. Нашата практика в тази област датира от 2012 година, когато успешно въведохме електронното преподаване, а само година по-късно и дигитализация на изпитния процес. Катедрата разработи и разполага със собствена система за генериране на индивидуални тестове за изпитване на студентите, както и автоматичен подбор и ре-позициониране на диагностичен образ. Въведената система за автоматична генерация на индивидуални тестове предлага няколко хиляди уникални теста, като съдържанието им се определя въз основа на тегловни коефициенти на учебния материал. Паралелно с генерирането на индивидуалните тестове, системата предлага и индивидуални шаблони за автоматична проверка на резултатите.
Всяка година Катедрата организира и провежда индивидуални специализирани курсове и тематични курсове по следдипломна подготовка за завършили магистърска и бакалавърска степен. Курсовете обхващат както специализираните, така и високо-специализираните дейност по следните направления на Образната диагностика: базова образна диагностика, компютърна томография, ултразвук, магнитен резонанс. Средногодишно около 100 души преминават през тематичните курсове, като съществува възможност и за индивидуално обучение.

Академичен състав

Проф. д-р Силвия Цветкова, дм – Ръководител на катедрата

Тел: 032 602 415
e-mail: [email protected]

Проф. инж. Магдалена Стоева, дм, FIOMP, FIUPESM

Тел: 032/602 415
e-mail: [email protected]Доц. д-р Атанас Хилендаров, дм

Тел: +359 888 332642
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Катя Дойкова, дм

Тел: 032/645997, вътр.115
e-mail: [email protected]

Гл. асистент д-р Александър Георгиев, дм

Тел: 032/602 415
e-mail: [email protected]


Гл. асистент д-р Любомир Червенков, дм

Тел: 032 602 214
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Севджан Метух

Тел: 032/602 415
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Анна Василска

Тел: 032/602 415
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Ивелина Георгиева

Тел:
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Александра Иванова

Тел: 032/602 415
e-mail: [email protected]

Ас. Анна Персенска

Тел:
e-mail: [email protected]

Ас. Маргарита Влайкова

Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

През последните години в наши и чужди издания са публикувани над 300 публикации, над 700 научни доклада и съобщения, 40 монографии и ръководства.
В Катедрата са проведени успешно 12 хабилитации (6 доцентури и 6 професури), защитени са 9 дисертации за придобиване на ОНС „Доктор“.
Членове на екипа на Катедрата по Образна диагностика вземат активно участие в ръководството и научната дейност на наскоро открития и уникален по своя характер Комплекс за транслационна невронаука към МУ-Пловдив.

Учебници и монографии

 1. „Образна диагностика на кистични лезии на панкреаса, псевдокисти и кистични неоплазми“ – Атанас Хилендаров, Кичка Велкова.
 2. „Практическо ръководиство по образна диагностика на хранителната система“- Владимир Сираков, Кичка Велкова.
 3. „Мултидетекторна компютърна томография“ – К. Велкова, Вл. Сираков, Н. Сираков, Л. Червенков.
 4. „Практическо ръководство на ултразвуковата диагностика на жлъчно-чернодробната област и панкреаса“ – Атанас Хилендаров.
 5. Клинична Образна диагностика. Актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки – Атанас Хилендаров.
 6. Тумори на пикочоотделителната система – Вл. Сираков, А. Шопов – 2002 год.
 7. Алгоритъм на антибиотичната терапия на 15 заболявания в урологията. Принципи на антибиотичната терапия. – А. Шопов, Вл. Сираков – 2002 год.
 8. Тестове за подготовка по образна диагностика на студентите медици и специализанти. – вл. Сираков – 2013 год.
 9. “Образна диагностика на мъжката урогенитална система“ – Любомир Червенков – 2023, ISBN 9876192371210
 10. „Ръководство за работа с ултразвукова апаратура. Нива на компетентност.“ – Атанас Хилендаров.
 11. “Encyclopedia of Medical Physics” – Tabakov S., F. Milano, S-E. Strand, C. Lewis, P. Sprawls, EMITEL Consortium. Vol. 1 & 2, 2013, Тaylor & Francis, CRC Press, ISBN-13: 978-1439846520
 12. “Radiation Protection in Medical Imaging and Radiation Oncology” – R.J.Vetter and M.S. Stoeva, Taylor & Francis, London. 2016.

Публикации

Монографии

Дисертации

Дисертации за ОНС доктор

Д-р Катя Дойкова: „pSW-Еластография на черния дроб и слезката при оценката на плътността на черния дроб при хепатити и чернодробна цироза с вирусна етиология“.
Д-р Любомир Червенков: „Образна диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство“.
Д-р Александър Георгиев: „Възможности на компютър томографската ангиография при диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници“ .
Д-р Николай Сираков: „Възможности на компютър томографската колонография като алтернативен метод за изследване на заболяванията на дебелето черво“.
Д-р Мая Недева: „Алгоритъм на диагностичните и терапевтични инвазивни манипулации под ултразвуков и компютър томографски контрол на патологични процеси на бял дроб и плевра“.
Инж. Магдалена Стоева: „Методи и програмна система за оптимизация на качествения контрол на медицинските рентгенови апарати“
Д-р Николета Трайкова: „Компютър томографско изследване при възпалителни заболявания на носа и носните кухини “.
Д-р Силвия Цветкова: „Диагностична стойност на рентгеновата компютърна томография при количественото определяне на минералното съдържимо на костите“.
Д-р Атанас Хилендаров: „Образна диагностика на кистични лезии на панкреаса: псевдокисти и кистични неоплазми“.

Дисертации за доктор на науките

Проф. Владимир Сираков: „Експериментално и клинично проучване на промените в храносмилателния канал под въздействия на лекарствени средства и токсични вещества“.
Проф. Антония Недева: „Някои аспекти на конвенционалната и интервенционална ехография в лицево-челюстната област, шията, млечните жлези, корема и скротума“.
Проф. Марианна Янева: „Палиативна лъчева терапия и качеството на живот на болните с онкологични заболявания“.
Проф. Кичка Велкова: „Дигитална субтракционна ангиография“.