Катедра по съдебна медицина и деонтология

Колектив на катедра съдебна медицина и деонтология , Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра съдебна медицина и деонтология , Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/602401


Учебна дейност

 • АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ – приет с Протокол от КС № 3/2017
 • Учебни планове

  В Катедрата по съдебна медицина и деонтология се обучават студенти от V медицински курс (на български и английски език) и студенти по дентална медицина от V курс (на български и английски език). Правно-деонтологични въпроси на медицинската практика се преподават и в Медицинския колеж, във Факултета по обществено здраве при Медицински университет както и пред студенти по право от Пловдивския университет. В катедрата се осъществя и обмен на студенти по програма Еразъм.

  За учебния процес е създадена е музейна сбирка, фототека, богата диапозитивна сбирка, картини и таблици, посредством които се онагледява целият учебен процес. В последните години се преминава изцяло на мултимедийно представяне на лекционния курс и практическите упражнения.

  Обучението на студентите е добро, като занятията се водят с практическа насоченост по два основни въпроса:

  • за съдебно-медицинска оценка на травмите и заболява­нията;
  • правно-деонтологичните въпроси;

  Чрез тях се цели повишаване на право-съзнанието на студентите по медицина и стоматология в бъдещата им работа като практикуващи лекари и стоматолози. Студентите се въвеждат и участват в пряката дейност на катедрата чрез съдебно-медицинското освидетелстване на живи лица и присъствие в секционната зала при извършване на аутопсии.


  Академичен състав

  Ръководители на Катедрата по съдебна медицина:

  Проф. д-р М. Марков (1945-1946 г.)
  Доц. Г. Михайлов (1946-1948 г.)
  Проф. д-р П. Маринов – временен ръководител (1962-1967 г.)
  Доц. д-р Г. Терзиев (1967-1976 г.)
  Проф. д-р И. Попвасилев – временен ръководител (1976-1977 г.)
  Доц. д-р Л. Рупчева (1977-1981 г.)
  Доц. д-р В. Кънчев (1981-1992 г.)
  Доц. д-р Ив. Дойчинов (1982-2012 г.)
  От 01.2012 г. катедрата става секция към катедра по обща и клинична патология и съдебна медицина. Ръководител на секцията до 2016 г. е проф. д-р Ив. Дойчинов.
  От 2016 г. ръководител на секцията е доц. д-р Св. Спасов.
  С решение № 6/22.06.2017 г. на Академичния съвет бе възстановена катедрата по съдебна медицина и деонтология.
  Доц. д-р Св. Спасов (2017-2024)

  доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм – ВИД Ръководител Катедра и отговорник научна дейност

  Тел: 032602510
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Марин Балтов, дм – отговорник ЗБУТ и ПБ

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Иван Црънчев, дм – главен административен асистент, отговорник по дистанционното обучение и поддръжка на уеб-страницата

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Ас. д-р Кристина Хаджиева – Отговорник по качеството на звено (СУК)

  Тел: 0889034323
  e-mail: [email protected]

  Ас д-р Стела Янчева – отговорник учебна дейност

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Ас д-р Пламена Динева – отговорник по международни отношения

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  д-р Мирена Сотирова

  Тел:
  e-mail:

  д-р Теодора Гуделова

  Тел:
  e-mail:

  Научна дейност

  От основаването на Университета в Катедра по съдебна медицина са защитени 9 дисертации, от които три в периода 2013/2014 г.:
  д-р Марин Балтов – „Съдебномедицински аспекти на самоубийствата в Пловдивска област за периода 2000-2009 г.”;
  д-р Павел Тимонов – „Определяне пола по бедрена кост при българското население”;
  д-р Светлозар Спасов – „Деонтологични, медико-правни и социални проблеми на пропуските в медицинската практика”.

  През 2016 г. на след конкурс д-р Светлозар Спасов Спасов е избран за „Доцент”.
  През 2018 г. след конкурс за „Доцент” е избран д-р Павел Тодоров Тимонов.
  Д-р Иван Црънчев през 2019 г. се дипломира като Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.
  Понастоящем в Катедрата има един докторант – д-р Иван Црънчев.

  Учебници

  Сборник тестови въпроси по съдебна медицина (учебно помагало) – доц. д-р Светлозар Спасов, д-р Иван Црънчев, д-р Пламена Динева, д-р Кристина Хаджиева – Катедра съдебна медицина МУ Пловдив Лаксбук – 2018 г.

  През 1971 г. излиза от печат монографията на д-р И. Печилков „Телесните повреди по Наказателния кодекс на НРБ“.

  Д-р В. Кънчев е съавтор в написването на Практическо ръководство за упражнения по съдебна медицина през 1979.

  През 1988 г. е издадено „Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина“ от колектив автори, като от Пловдив участват доц. д-р В. Кънчев и доц. д-р И. Дойчинов.

  През 1992 г. с участието на доц. д-р В. Кънчев и доц. д-р И. Дойчинов е издаден учебник по съдебна медицина за студенти по стоматология.

  През 1997 г. доц. И. Дойчинов е съавтор на учебник „Съдебна медицина и медицинска деонтология“, който е преиздаван през 1999 г. и 2006.

  Доцент д-р И. Дойчинов е написал самостоятелен учебник по съдебна медицина за студенти по право и практикуващи юристи през 1997 г. Доц. д-р И. Дойчинов, съвместно с доц. К. Попов, издава през 1999 г. учебник по съдебна медицина за стоматолози.

  През 2004 г. излиза от печат учебник по съдебна медицина за студенти по стоматология от доц. д-р И. Дойчинов и проф. д-р С. Раданов. Доц. д-р И. Дойчинов има издадено самостоятелно практическо ръководство за студенти по медицина и практикуващи лекари „Правно-деонтологични въпроси на медицинската дейност“ 1998 г.

  Публикации

  За периода 2016-2020 г. лекарите от катедрата по съдебна медицина и деонтология имат над 200 публикации, от които над 20 в списания, които са реферирани в PubMed; над 20 в списания с импакт фактор; и са участвали в повече от 40 конгреси, конференции и други научни форуми, от които 6 международни; 21 национални; 12 в чужбина.

  Лекарите от катедрата са цитирани над 30 пъти от чужди и български автори.

  Хабилитираните лица от Катедрата са били рецензенти на множество статии в чуждестранни научни списания; рецензии за дисертации и рецензии за заемане на академична длъжност. Същите участват в научни журита в медицинските университети в страната и изпитни комисии за придобиване на специалност.

  Монографии

  Д-р Светлозар Спасов – „Избрани въпроси по медицинска деонтология и медицинско право” – ръководство за студенти, бакалаври и магистри в областта на медицината – Университетско издателство „Паисий Хилендарски” – Пловдив 2015 г.
  Доц. д-р Светлозар Спасов – „Съвременна обща медицинска деонтология” – Университетско издателство „Паисий Хилендарски” Пловдив 2018 г.
  д-р Иван Црънчев – „Съдебномедицински аспекти на насилието”. Под редакцията на доц. д-р П. Тимонов. Лаксбук 2020 г.

  За периода 2016-2020 г. лекарите от катедрата по съдебна медицина и деонтология имат над 200 публикации, от които над 20 в списания, които са реферирани в PubMed; над 20 в списания с импакт фактор; и са участвали в повече от 40 конгреси, конференции и други научни форуми, от които 6 международни; 21 национални; 12 в чужбина.
  Лекарите от катедрата са цитирани над 30 пъти от чужди и български автори.
  Хабилитираните лица от Катедрата са били рецензенти на множество статии в чуждестранни научни списания; рецензии за дисертации и рецензии за заемане на академична длъжност. Същите участват в научни журита в медицинските университети в страната и изпитни комисии за придобиване на специалност.

  Дисертации

  В Катедрата по съдебна медицина са защитени следните дисертации:

  • „Груповите серумни фактори в експертизата за изключване на бащинство и изследване на веществени доказателства“, д-р X. Близнаков, 1971;
  • „Телесните повреди по Наказателния кодекс на НРБ“, д-р И. Печилков, 1972;
  • „Към въпроса за установяване на прижизненост на наранявания“, д-р М. Чомаков, 1973;
  • „Съдебно-медицинска експертиза при огнестрелни наранявания“, д-р В. Кънчев, 1975;
  • „Определяне на възрастта по някои изменения на зъбите за целите на съдебно-медицинската практика“, д-р И. Дойчинов, 1985;
  • „GM1 като идентификационен признак в съдебната медицина“, д-р К. Попов, 1987 г.
  • д-р М. Балтов – „Съдебномедицински аспекти на самоубийствата в Пловдивска област за периода 2000 – 2009 г.“;
  • д-р П. Тимонов – „Определяне на пол по бедрена кост при българското население“;
  • д-р Св. Спасов – „Деонтологични, медико-правни и социални проблеми на пропуските в медицинската практика“.
  • д-р Ив. Црънчев – „Съдебномедицински аспекти при синдром на малтретираното дете“