Катедра по патологична физиология

Колектив на катедра по патологична физиология, МУ – Пловдив
Колектив на катедра по патологична физиология, МУ – Пловдив

Учебна дейност

Лекции

Упражнения

Конспекти

Академични стандарти и програми

Теми по Патофизиология

Инсомния

Централна сънна апнея

В Катедрата по патологична физиология се провеждат лекции и упражнения със студенти от специалностите медицина, „Дентална медицина“ и фармация на български и на английски език. Изнасят се лекционни курсове на специалностите „медицинска сестра“ и „Акушерка“ и на студентите от Медицински колеж (рехабилитатори, помощник-фармацевти и рентгенови лаборанти). Съвместно с Пловдивския университет се провежда обучение на бакалаври от специалността „Медицинска биология“.

Катедрата по патологична физиология участва и в следдипломното обучение на специализантите по пулмология, нефрология и педиатрия с лекции и семинарни занятия.

Преподаватели от Катедрата вземат участие в продължаващото медицинско образование на общопрактикуващи лекари и фармацевти. Лекциите по патофизиология винаги са се радвали на голям интерес.

Академичен състав

Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – Ръководител катедра

prof-Blagoi-Marinov

Тел: +359 32 200 621
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Чл.кор.проф.д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн

Тел: +359 32 200 507
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Кирил Васков Терзийски, дм – Отговорник по ЗБУТ

Тел: +359 32 200 624
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм – Главен адм. асистент, Отговорник по качеството; Отговорник Web страница

Тел: +359 32 200 626
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Здравко Здравков Тарълов, дм – Главен асистент – Отговорник по ПБ

Тел: +359 32 200 627
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Петър Кирилов Димов, дм – Главен асистент– Отговорник УД

Тел: +359 32 200 627
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Анелия Иванова Драганова, дм – Главен асистент – Отговорник НИД

Тел: +359 32 200 624
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Тодор Георгиев – Асистент– Отговорник Дистанционно обучение

Тел: +359 32 200 625
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Пламена Стоименова – Асистент– Отговорник РНИ

Тел: +359 32 200 626
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Красимир Аврамов – Асистент – Отговорник Международно сътрудничество

Тел: +359 32 200 625
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Аглика Бяндова – Асистент

Тел: +359 32 200 625
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Предишни ръководители на Катедрата по патологична физиология:

проф. д-р Любен Телчаров, дмн (1947 – 1963 г.)
проф. д-р Никола Бошев – временен ръководител (1963 – 1965 г.)
проф. д-р Иван Кирин, дмн (1965 – 1989 г.)
проф. д-р Димитър Митков, дмн (1989 – 2001 г.)
проф. д-р Димитър Илучев, дмн (2001 – 2004 г.)

 

Научна дейност

 • Комплексна оценка на външното дишане (бавна спирометрия, форсирана експирация, бронходилатиращи и бронхопровокационни тестове, бодиплетизмография, изследване на дифузията, кръвно-газов и киселинно-алкален анализ и др).
 • Комплексна оценка на диспнеята.
 • Комплексна оценка на функционалния капацитет кардиопулмонална работна проба (КПРП), тестове с ходене (6МWD) и др.
 • Диагностика на нарушенията на дишането по време на сън (сънна апнея) в откритата през 2008 г. лаборатория за сънна апнея.
 • Диагностика на белодробната патология чрез динамично изобразяване на вибрационната енергия в дихателните пътища (VRI) в откритата през 2010 г. нова научно-изследователска лаборатория.

Научно-изследователската работа на катедрата през изминалия 63-годишен период е разнообразна и плодотворна. За този период са публикувани над 700 научни труда, 12 монографии и са признати за изобретения и рационализации над 20 научни разработки.

Създадени и внедрени в диагностиката са над 30 оригинални диагностични индекса и диаграми, многобройни автоматизирани компютърни програми с научно-приложна значимост.

Главните научни направления през първите 20 години са били:

 • Биопункционният метод в биологията и медицината (проф. Л. Телчаров);
 • Промени в броя на левкоцитите при белодробни и интероцептивни дразнения (проф. И. Кирин);
 • Влияние на кортизона и АСТХ върху висшата нервна дейност (проф. Н. Николов);
 • Проучвания върху някои чернодробни функции при нарушена висша нервна дейност (ст. н.с. I ст. Б. Кютюкчиев).

В периода на 60-те и 70-те години основните научни разработки на катедрата се отнасят към:

 • Оценка еволюцията на хроничната дихателна недостатъчност (стадии, степени и класификация) при болни с хронични неспецифични белодробни заболявания (И. Кирин)
 • Проучвания към патогенезата и терапията на мастната дистрофия на черния дроб при експериментална алкохолна интоксикация (проф. Д. Митков).

През 80-те години двете основни научни направления, които се разработват в катедрата, са:

 • Патогенеза на чернодробната енцефалопатия под ръководството на проф. Д. Митков
 • Функционално изследване на дишането и киселинно-алкалния статус при физиологични и патологични условия група в състав: Д. Илучев, И. Янев, Ст. Костянев, М. Гергинова, М. Ованесян, А. Карова, Д. Генова, А. Христова.

По първото направление интерес представляват получените данни за ролята на някои мастни киселини в патогенезата на хепаталната енцефалопатия (докторска дисертация на Д. Митков, 1989 г.)

Учебници

В катедрата са написани:

 • първият „Учебник по обща патофизиология“ в България 1954 г. (проф. Телчаров)
 • раздели от учебниците по патофизиология през годините 1976 и 1984, с участието на проф. д-р Ив. Кирин
 • редактираният от проф. Кирин през 1990 г. учебник „Патологична физиология“, с участието на проф. Д. Митков, проф. Д. Илучев и доц. Л. Костова от ВМИ Пловдив;
 • редактираният от проф. Д. Митков и проф. Р. Лолов национален учебник по патологична физиология, издаден в две издания 1998 и 2000 г. с участие на проф. Илучев и доц. Костянев.
 • под тяхна редакция е издадена монографията „Диспнея” (2002).

През 2003 г. катедрата отпечата собствено тестово ръководство по патофизиология под редакцията на д-р Анна Христова.

Под редакцията на проф. Д. Илучев излезе учебника за бакалаври „Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека” (2007) с участието на проф. Ст. Костянев, д-р. Бл. Маринов, доц. И. Янев и д-р А. Христова и тестово ръководство към него, под редакцията на д-р. Бл. Маринов.

В края на 2009 г. излезе от печат преводното издание „Цветен атлас по физиология” на Щ. Зилбернагел и А. Деспополус преведен от д-р Бл. Маринов и под редакцията на д-р Маринов и проф. Д. Илучев.

Предстои издаването на национален учебник по патологична физиология за медици и стоматолози под редакцията на проф. Д. Илучев и проф. А. Стойнев, с участието на проф. Д. Илучев, проф. Ст. Костянев, доц. Бл. Маринов, доц. И. Янев и д-р А. Христова.

Публикации

Катедрата е водеща по броя на публикациите в реномирани списания и по броя на цитиранията. През последните 10 години катедрата е участвала с над 40 научни съобщения на ежегодните научни конгреси на Европейската респираторна асоциация.

63 години след своето създаване, Катедрата по патологична физиология при МУ Пловдив има безспорен авторитет и водещи позиции в страната както по отношение на учебната, така и по отношение на научно-изследователската работа. С мощните си функционално-диагностични лаборатории тя е единствената катедра по патологична физиология в България, която развива и клиничната патофизиология.

За приближаване на науката до практическата медицина от огромно значение се оказа обвързването на Катедрата с функционалната белодробна и кръвногазова диагностика.

Комплексът от лаборатории към Катедрата лабораторията по функционално изследване на дишането (ФИД), снабдена с най-съвременните модели бодиплетизмограф и дифузионен тест, кръвно-газовата лаборатория (също оборудвана с най-доброто в своята област) и лабораторията по физическо натоварване се превърнаха в еталон за цялата страна. Те позволяват функционална диагностика на световно ниво на широка гама от заболявания и състояния, както и комплексна оценка на инвалидността, функционалния капацитет, бронхиалната хиперреактивност, диспнеята и предоперативния риск.

По линията на европейските фондове беше разкрита лаборатория за диагностика на нарушенията на дишането по време на сън (сънната апнея).

Най-новата научно-изследователска лаборатория за диагностика на белодробната патология чрез динамично изобразяване на вибрационната енергия в дихателните пътища (VRI) е открита през 2010 г.
Свързвайки в едно обучението, научните изследвания и функционална диагностика, Катедрата издигна авторитета на Университета и Университетската болница и допринесе съществено за доброто име на българската патофизиология.

Монографии

Последно защитени дисертации

 • „Функционално-диагностични проучвания при обструкция на въздушния поток в дихателните пътища” (кандидатска дисертация на д-р Ст. Костянев, 1987 г.);
 • „Външно дишане, диспнея и функционален капацитет интегративна оценка” (докторска дисертация на доц. Ст. Костянев, 2005 г.);
 • „Дихателни функции при тютюноработници“ (кандидатска дисертация на д-р И. Янев, 1987 г.);
 • “Оценка на киселинно-алкалния статус и кръвните газове в хода на хроничната дихателна недостатъчност” (докторска дисертация на Д. Илучев, 1989 г.);
 • „Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна по време на физическо натоварване“ (проф. д-р Б. Маринов, 2003 г.)
 • „Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при здрави български деца на възраст 7 – 18 години“ (д-р Стоилка Мандаджиева, дм).
 • „Типов отговор към физическо натоварване при някои социалнозначими заболявания и клинични синдроми“ (д-р Кирил Терзийски, дм).
 • „Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота“ (д-р Здравко Тарълов, дм, 20.07.2015 г.)
 • „Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система – съвременни тенденции“ (д-р Петър Димов, дм, 08.02.2016 г.)
 • „Прогностични фактори за наличието на централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово дишане при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност“ (д-р Анелия Драганова, 05.06.2017 г.)