Катедра по медицинска генетика

Колектив на катедра по педиатрия, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по педиатрия, МУ – Пловдив

Учебна дейност

Примерни тестове

Препоръчителна литература

Препоръчителна литература за подготовка по Педиатрия и Медицинска генетика

Лекционен курс и практически упражнения

Лекциите и упражненията, провеждани в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, са качени в SharePoint, и са достъпни за студентите и преподавателите на МУ-Пловдив през платформата Office365

Академични стандарти

От началото на 60-те години преподаването на дисциплината се провежда в двата семестъра на V медицински курс, в общо 210 учебни часа.

Медицинска генетика се преподава в IV курс в седми семестър с общ хорариум от 60 учебни часа, като завършва с изпит.

От 2011 г. в Катедрата се води чуждоезиково обучение на студенти медици. Преподават само лекари с диплома от езиково училище. Изискванията са еднакви с тези за българските студенти.

В Катедрата се полагат особени грижи за обучението на стажант-лекарите. Провеждат се ежеседмични семинарни занимания. Шестседмичният стаж завършва с държавен изпит.

Обучението на студентите по дентална медицина се провежда съвместно с Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология, в рамките на 8-и семестър и завършва с общ изпит.

В преподаването в Медицинския колеж участват само хабилитирани лица или преподаватели с научна степен.

Катедрата е база за специализация по педиатрия от създаването си, а така също за специалностите „Обща медицина“, „Детска ендокринология“, „Детска пулмология и фтизиатрия“, „Детска ревматология и кардиология“, „Детска неврология“, „ Детска клинична хематология и онкология“, а от 2000г. и по „Медицинска генетика“. В Катедрата са обучени стотици лекари.

Катедрата организира ежегодно краткотрайни курсове по актуални проблеми в педиатрията. За последния петгодишен период са обучени и се обучават в момента 34 лекари. В същото време са зачислени 5 докторанти на редовно обучение и 4 на свободна докторантура.

Успешно са защитени 3 дисертационни труда, а един докторант е отчислен, с право на защита. По програма „Еразъм“ са обучени 17 чуждестранни студенти, а от преподавателите в Катедрата са изнесени лекции в Италия, Франция и Турция.

Катедрата е водеща в обучението на докторанти. Само за последните 10 години в Катедрата успешно за защитили научно-образователна степен „доктор” 12 лекари.

В Катедрата ежедневно се обучават студенти по програма „Еразъм“, а от преподавателите в Катедрата са изнесени лекции в Италия, Франция и Турция.
От март 2017 год, чрез създадени в Катедрата клинични случаи се водят редовни занимания в Симулационен Тренровъчен Център на МУ – Пловдив.

Конспекти и учебни програми

Студенти по медицина

Студенти по дентална медицина

Специалност медицинска сестра

Специалност акушерка

проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм -ВрИД – Ръководител Катедра

Тел: 032 602 431
e-mail: [email protected]

гл. ас. д-р Христо Йорданов Иванов, дм

Тел: 032 602 431
e-mail: [email protected]

ас. д-р Нели Недялкова Митева-Марчева

Тел: 032 602 431
e-mail: [email protected]

ас. д-р Димитър Красимиров Димитров

Тел: 032 602 431
e-mail: [email protected]

ас. д-р Иглика Галенова Соткова-Иванова

Тел: 032 602 431
e-mail: [email protected]


Научна дейност

Под ръководството на проф. Андреев, обсегът на научните интереси включва актуални за онова време клинично и епидемиологично рискови инфекции, някои паразитози и други социалнозначими болести в диапазона от масово разпространени до спорадични заболявания, а също и непознати дотогава и описани за първи път у нас болести и синдроми (скарлатина, марсилска треска, бруцелоза, малария, висцерална лайшманиоза, вродена токсоплазмоза, ревматична болест, фавизъм и др.).
По-късно под ръководството на проф. Вапцаров, силен тласък получават детската неврология, чиито традиции продължават доц. Б. Кръстев, доц. Хр. Пачев и доц. Л. Чакова. Понастоящем този раздел от научната дейност на Катедрата се ръководи от проф. Ив. Иванов и доц. И. Пачева.
Проф. Б. Бойкинов поставя основите на детската нефрология.
Доц. Клинканова, ученичка на проф. Вапцаров, задълбочава изследванията в областта на детската алергология и имунология. Нейни наследници са проф. М. Бошева, д-р Д. Иванчева и д-р Н. Генкова.
Доц. Е. Генев успява да приобщи медицинската генетика в клиничната педиатрична практика, като тази тенденция се запазва и от Проф. В. Стоянова.
Проф. Михов, поставя научните основи на детската пулмология и фтизиатрия, спешната педиатрия и грижата за деца, претърпели злополуки. Това научно направление се продължава от проф. Т. Шмилев.
Доц. Ангелов поставя основите на детската хематология и онкохематология. В момента звеното е водещо в страната и оглавено от доц. М. Спасова.
Основните научни направления на Катедрата през годините са:

 • Инфекциозни заболявания, вкл. невроинфекции в детската възраст, тъканни и кръвни паразитози;
 • Имунология и алергология;
 • Детска пулмология;
 • Заболявания на отделителната система;
 • Генетични заболявания;
 • Детска онкохематология.
 • Детска неврология и неврофизиология;
 • Детска ендокринология и захарен диабет;
 • Педиатрична интензивна терапия;
 • Детска едноскопска диагностика и терапия;
 • Детска психология;

В научно-изследователската област сътрудници на катедрата имат редица съществени теоретични и практически приноси, получили висока оценка в професионалните среди у нас и в чужбина, за което свидетелстват многобройните положителни цитирания в международни списания.
Катедрата е организатор на ежегодишни конференции „Спешна педиатрия” от 2011 год., на „Училище по педиатрия” от 2016, на конференции през 2 год по мултидисциплинарен поглед върху проблеми в детската неврология от 2013 год, а от 2017 и на „Дни на детската гастроентерология”

Учебници

Учебници, ръководства, монографии:

1. И. Андреев „Заразни болести” (първият официален учебник по инфекциозни болести у нас), 2 изд. (1947, 1956)
2. И Андреев, Л. Рачев, Б. Братанов „Детски болести” под ред. на И. Андреев (първият официален учебник по педиатрия у нас), 2 изд. (1958, 1963)
3. И. Андреев, И. Вапцаров „Стафилококови инфекции в детската възраст”, 2 изд. (1961, 1971)
4. И. Андреев, И. Вапцаров, Х. Михов, А. Ангелов -„Диференциална диагностика на най-важните симптоми на детските болести“ 10 изд. (4 на български език 1961, 1967, 1973, 1981 и 6 на руски език 1962, 1964, 1965, 1966, 1977, 1981)
5. И. Вапцаров „Абактериални невроинфекции (вирусни и лептоспирни)”, 1962
6. А. Ангелов „Хемолитични анемии в детската възраст”, 2 изд. (1964, 1975)
7. И. Вапцаров, С. Савов „Диспротеинемии”, 1966
8. Х. Михов „Отравяния в детската възраст”, 3 изд. (2 на български език 1966, 1974 и 1 на руски език -1975)
9. Л. Рачев, И. Вапцаров, С. Димитров „Детски болести”, 1970
10. И. Вапцаров, Х. Михов „Обмяна на веществата” (лекции), 1973
11. И. Вапцаров, М. Йомптов, С. Савов, И. Дюкмеджиев „Диспротеинемии”, 1973
12. Л. Бакалова, И. Вапцаров, С Димитров „Детски болести” (учебник за студенти по медицина), 1974
13. Х. Михов, В. Антова „Муковисцидоза” под ред. на Х. Михов, 1977
14. Б. Бойкинов, И. Дюкмеджиев, И. Василев „Нефротичен синдром в детската възраст”, 2 изд. (1977, 1984)
15. . Б. Бойкинов, Д. Ангьозова „Хематурии в детската възраст”, 1980
16. Ш. Ниньо, М. Радев, А. Ангелов, С. Йочев в „Детски и инфекциозни болести” (учебник за студенти по стоматология), 1981
17. Х. Михов в: „Педиатрия” (учебник за студенти по медицина) под ред. на Ш. Ниньо, 1985
18. Ш. Ниньо, М. Радев, Е. Генев, С. Йочев „Детски и инфекциозни болести” (учебник за студенти по стоматология), 1987
19. Е. Генев в: „Педиатрия” (учебник за студенти по медицина) под ред. на Ш. Ниньо, 1993
20. А. Стоянова, Д. Грозева, Е. Генев, Е. Караханян, Л. Чакова, М. Клинканова, М. Печилкова, М. Бошева, Н. Калева, Т. Шмилев в: „Педиатрия” (учебник за студенти по медицина) под ред. на Д. Бобев и Е. Генев, 3 изд. (1997, 1999, 2001)
21. Х. Пачев „Педиатрия в стоматологията”, 2004
22. И. Вапцаров, Х. Михов, А. Ангелов в: „Детски болести” (учебник за медицински сестри и акушерки), 7 изд. (1958, 1961, 1964, 1967, 1972, 1975, 1978)
23. Б. Бойкинов, Е. Генев, М. Клинканова, Б. Паунов, А. Стоянова, Т. Шмилев в: „Детски болести” (учебник за медицински сестри и акушерки) под ред. на Х. Михов, 2 изд. (1991, 1994)
24. Тестове по педиатрия под ред. на Х. Михов, 3 издания
25. „Клинични задачи по педиатрия” под ред. на Х. Михов, 2 изд. (1980, 1984)
26. И. Андреев, Б. Янев „Ръководство за училищни лекари”, 1968
27. И. Андреев, Л. Рачев, Б. Братанов, И. Вапцаров и съавт. в: „Диагностично-терапевтичен наръчник за педиатъра” 2 изд. (1969, 1976)
28. И. Вапцаров, Х. Михов, А. Ангелов в: „Клинична педиатрия” (т. I и т. II) под ред. на Б. Братанов, 5 изд. (3 на български език I изд. 1973 и 2 на руски език)
29. Х. Михов, Н. Мумджиев, Б. Бойкинов „Диагностично-терапевтични манипулации в детската възраст” под ред. на Х. Михов, 2 изд. (1984, 1994)
30. Х. Михов в: „Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията” под ред. на Г. Панчев, 2 изд. (1984, 1989)
31. Е. Генев, Б. Бойкинов, М. Бошева, С. Йочев, М. Клинканова, З. Мантаркова, Х. Михов, Х. Пачев, Б. Паунов, А. Стоянова „Детски болести симптомен диагностичен справочник” под ред. на Н. Бошев и Е. Генев, 1993
32. Б. Кръстев „Детска консултация задачи и методи”, 3 изд. (последно допълнено 1983)
33. Б. Кръстев, Б. Бойкинов, Е. Генев, Е. Михайлова, С. Поборникова, Х. Михов „Семиотика на детските болести” под ред. на Х. Михов, 2 изд. (1983, 1984)145
34. Б. Бойкинов „Диетично хранене в детската възраст” под ред. на Г. Панчев, 1986
35. В. Мандулов, Х. Пачев, Н. Каблешков, Е. Дамянова в:”Респираторната микоплазмоза у човека” под ред. на В. Мандулов, 1988
36. А. Стоянова, Б. Кръстев, Б. Бойкинов, Е. Генев, Е. Михайлова, С. Поборникова, Т. Шмилев, Х. Михов „Семиотика на детските болести” под ред. на Х. Михов, 2 допълнени изд. (1989, 1994)
37. Е. Караханян-Джамбазова „Физиология и патология на щитовидната жлеза в детската възраст”, 1995
38. Х. Михов, Т. Шмилев, Е. Михайлова, А. Стоянова „Отравяния и злополуки в детската възраст” под ред. на Х. Михов, 1995
39. М. Бошева „Гастроезофагеалният рефлукс в педиатрията”, 1997
40. Х. Михов, Б. Бойкинов, Т. Шмилев в: „Диагностично-терапевтични манипулации в детската възраст” под ред. на Х. Михов, 3-то допълнено изд., 2000
41. С. Миленков „Педиатричен терапевтичен справочник”, 2 изд. (2000, 2001)
42. С. Миленков „Терапевтичен справочник със спешна педиатрия”, 2002
43. А. Стоянова, Е. Караханян, М. Спасова, Т. Шмилев „Спешна педиатрия” под ред. на Б. Бойкинов и Х. Михов, 2002
44. Х. Михов, Т. Шмилев, Е. Михайлова, А. Стоянова, И. Паскалева в: „Отравяния и злополуки в детската възраст” под ред. на Х. Михов и Т. Шмилев, 2003
45. А. Калева, Н. Калева-Ходжева, Н. Калев, Е. Калев в: „Диагнозата магнетизъм на неизвестното”. Антология на казуистиката в Университетската детска клиника за 50-годишен период (1945-1995, Пловдив), поредица от 7 тома, 2003-2005
46. С. Миленков „Спешна педиатрия”, 2004
47. А. Стоянова, Б. Кръстев, Б. Бойкинов, Е. Генев, Е. Михайлова, И. Иванов, С. Поборникова, Т. Шмилев, Х. Михов „Семиотика на детските болести” под ред. на Х. Михов и Т. Шмилев, 5-то допълнено изд., 2005
48. А. Стоянова, Е. Караханян, И. Иванов, М. Спасова, Т. Шмилев „Спешна педиатрия” под ред. на Б. Бойкинов и Т. Шмилев, 2005
49. С. Миленков Лекарствен справочник, 2005
50. Ст. Миленков Лекарствен справочник. V допълнено издание, 2006.
51. Справочник за диагностика и лечение на детските болести, п/р Т. Шмилев, със съавторството на Б. Бой-кинов, Д. Грозева, И. Иванов, Н. Калева, М. Клинканова, И. Пачева, Хр. Пачев, М. Спасова, М. Стефанова, А. Стоянова, Д. Вучев, М. Георгиева, Х. Добрев, Я. Илиев, Н. Маджирова, М. Малинова, Х. Мумджиев, Б. Пехливанов, В. Пилософ, Н. Сивкова, М. Стойчева, С. Стефанов, М. Цонзарова. МИ „ Райков”, Пловдив, 2008.
52. Спешна Педиатрия. Под радакцията на Т. Шмилев, Медицинско издателство „ВАП”, Пловдив, България 2012:
53. Тимова Е, Иванов И. Паметта в детска възраст. В: Медицински текстове за презентиране. Сборник за свободноизбираем курс на студенти от медицински специалности. Пловдив: Лакс бук; 2013: 17-21.
54. Клинична пулмология, под редакцията на Т. Шмилев, МИ „Райков”, Пловдив, България 2013 ISBN 978-954-9666-60-1
55. Спешна Педиатрия. Неонатология. Под радакцията на Т. Шмилев, Лакс бук, Пловдив, България 2013: ISBN 978-954-8326-80-3
56. Спешна Педиатрия. Гастроентерология. Под радакцията на Т. Шмилев, Лакс бук, Пловдив, България 2014: ISBN 978-954-8326-95-7
57. ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ПЕДИАТРИЯ, за студенти по специалностите „акушерка” и „медицинска сестра”, Лакс бук, Пловдив, 2015.
58. Спешна педиатрия; Проблемна патология на юношеството, п/р и със съавторството на проф. Т. Шмилев, Лаксбоок, Пд, 2015
59. Спешна педиатрия; Детска неврология, п/р и със съавторството на проф. Т. Шмилев, Лаксбоок, Пд, 2015
60. Спешна педиатрия, МИ „Райков“, 4-то издание, п/р на проф. Т. Шмилев, 2016
61. Педиатрия. Илюстрован учебник. Редакция на българското издание- Мирослава Бошева. Издателство за България: Лакс бук; Пловдив, 2018г. ISBN: 978-619-189-088-0.
62. Вълкова Г, Кръстев Ц, Стоянова В. Медицинска генетика – учебна тетрадка. 1999, Издателство ‘ВАП’.
63. Кръстев Ц, Стоянова В, Вълкова Г. Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика /основно преработено издание/ 2008, Издателство “ВАП”.
64. Стоянова В. Лекционен курс по медицинска генетика /за мед. сестри, акушерки и лаборанти/. ВАП, Пловдив, 2011, 73стр.; ISBN 978-954-8326-32-2.
65. Stoyanova V. Lecture guide in medical genetics. Medical publishing VAP, 2011, 132стр.; ISBN 978-954-8326-42-1.
66. Стоянова В, Иванов Хр, Кръстев Ц. Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика /второ издание/, Издателство Лакс бук, 2013г, 173стр.; ISBN 978-954-8326-81-0.
67. Stoyanova V, H. Ivanov. Practical manual of medical genetics, publishing house “Lax Book”, 2014, 169стр.; ISBN 978-61 9-189-003-3.
68. Минимална стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия / Прев. Иван Янков, Владимир Андонов, МУ – Пловдив, 2013
69. Нови възможности в терапията на детските болести, ISBN: 978-619-189-089-7; Автор: под ред.на Тоньо Шмилев, 2018
70. Актуални аспекти на общата медицинска практика – Том III, ISBN: 978-954-8326-92-6 , п/р Л. Деспотова-Толева и с участието на Т. Шмилев , 2015
71. Абнормно нервно-психическо развитие. Още за аутизма – п/р И. Иванов, В. Божинова, В. Пилософ, 2018
72. Слухови и зрителни евокирани потенциали в клиничната практика – Ина Генева, 2018
73. Спешни състояния в общомедицинската практика, ISBN: 987-619-189-114-6 – п/р Л. Толева- Деспотова, с участието на Т. Шмилев, 2019
74. Хранене и развитие, ISBN 978-619-237-065-7, п/р И. Иванов, В. Пилософ, 2020
75. Остри хемипарези в детската възраст, ISBN: 978-619-189-168-9 – М. Панова, 2021
76. Пропедевтика на детските болести, ISBN: 9786199189702 – с участието на И.Иванов, М.Бошева, Т.Шмилев, И.Янков и Н.Калева, 2021
77. Ентерално хранене при деца – Иван Янков, 2022

Публикации

Монографии

1. И. Андреев, И. Вапцаров, Х. Михов, А. Ангелов -„Диференциална диагностика на най-важните симптоми на детските болести“ 10 изд. (4 на български език 1961, 1967, 1973, 1981 и 6 на руски език 1962, 1964, 1965, 1966, 1977, 1981)

2. И. Андреев, И. Вапцаров „Стафилококови инфекции в детската възраст”, 2 изд. (1961, 1971)

3. И. Вапцаров „Абактериални невроинфекции (вирусни и лептоспирни)”, 1962

4. А. Ангелов „Хемолитични анемии в детската възраст”, 2 изд. (1964, 1975)

5. И. Вапцаров, С. Савов „Диспротеинемии”, 1966

6. Х. Михов „Отравяния в детската възраст”, 3 изд. (2 на български език 1966, 1974 и 1 на руски език -1975)

7. И. Вапцаров, М. Йомптов, С. Савов, И. Дюкмеджиев „Диспротеинемии”, 1973

8. Х. Михов, В. Антова „Муковисцидоза” под ред. на Х. Михов, 1977

9. Б. Бойкинов, И. Дюкмеджиев, И. Василев „Нефротичен синдром в детската възраст”, 2 изд. (1977, 1984)

10. Б. Бойкинов, Д. Ангьозова „Хематурии в детската възраст”, 1980

11. Б. Кръстев „Детска консултация задачи и методи”, 3 изд. (последно допълнено 1983)

12. Б. Бойкинов „Диетично хранене в детската възраст” под ред. на Г. Панчев, 1986

13. В. Мандулов, Х. Пачев, Н. Каблешков, Е. Дамянова в:”Респираторната микоплазмоза у човека” под ред. на В. Мандулов, 1988

14. Е. Караханян-Джамбазова „Физиология и патология на щитовидната жлеза в детската възраст”, 1995

15. Х. Михов, Т. Шмилев, Е. Михайлова, А. Стоянова „Отравяния и злополуки в детската възраст” под ред. на Х. Михов, 1995

16. М. Бошева „Гастроезофагеалният рефлукс в пе-диатрията”, 1997

17. Х. Михов, Т. Шмилев, Е. Михайлова, А. Стоянова, И. Паскалева в: „Отравяния и злополуки в детската възраст” под ред. на Х. Михов и Т. Шмилев, 2003

18. А. Калева, Н. Калева-Ходжева, Н. Калев, Е. Калев в: „Диагнозата магнетизъм на неизвестното”. Антология на казуистиката в Университетската детска клиника за 50-годишен период (1945-1995, Пловдив), поредица от 7 тома, 2003-2005

Сътрудници на Катедрата са автори на множество научнопопулярни книги, свързани с педиатрични проблеми.

Дисертации

А. За научната степен „кандидат на медицинските науки” и „доктор”:

1. Xр. Михов. „Инокулационна туберкулоза у децата”, 1960
2. Б. Кръстев. „Социално-хигиенни и здравно-организационни проблеми на детската смъртност”, 1962
3. Г. Петков. “Проучване действието на белтъчния хидролизат “Хипросон” при хипотрофиите в детската възраст”, 1963
4. А. Калева. „Проучване пръстовите папиларни изображения на ръцете на български граждани от различен етнически и народностен характер”, 1972
5. И. Дюкмеджиев. „Проучване протеинурията и серумните протеини при деца с някои бъбречни заболявания”, 1972
6. С. Поборникова. „Рентгенографично проучване развитието на около- носните кухини в детската възраст (от новородено до 13-годишна възраст)”, 1973
7. К. Мазгалов. „Клинична картина и прогноза на пиелонефрита в детската възраст”, 1972
8. С. Коен. „Проучвания върху хранителния режим и приложение на свободното хранене у недоносени деца в първите месеци на живота”, 1974
9. Е. Добринова. „Норми на артериално кръвно налягане у българските деца”, 1974
10. Б. Бойкинов. „Върху значението на пункционната биопсия на бъбрека за диагнозата, прогнозата и лечението на гломерулопатиите в детската възраст”, 1974
11. Н. Мумджиев. „Сравнителна оценка на обичайната и ортогоналната електрокардиографска система. Приложение при здрави деца и с камерно обременяване”, 1975
12. Е. Генев. „Проучвания върху някои нови оцветителни методи в цитогенетиката. Приложението им при бройни и структурни аномалии на човешкия кариотип”, 1979
13. Куюмджиев. «Проучване на вродените аномалии в пазарджишки окръг», 1978
14. К. Трайков. «Проучване върху нощната енуреза у децата», 1977
15. И. Хайдушка. «Изследване на клетъчния имунитет след прилагане на паротитна ваксина щам «София»», 1979
16. Чакъров. «Опит за санаториално лечение на нощната енуреза у децата», 1980
17. Ц. Люцканова. „Върхов експираторен дебит – нормални стойности за деца от 7 до 15 г. и приложението му в клиничната практика”, 1980
18. М. Клинканова. „Бактериална алергия при бронхиална астма у децата”, 1981
19. X. Пачев. „Проучвания върху респираторната микоплазмоза у децата”, 1983.
20. Н. Калева „Конституционално изоставане в растежа и пубертетното развитие”, 1984.
21. Л. Чакова. „Диагностично и прогностично значение на клини- коенцефалографските изследвания у доносени ново¬родени деца с перинатални мозъчни увреждания”, 1986.
22. Т. Шмилев. „Нашият опит в лечението на плевралните услож¬нения при остри пневмонии в детската възраст”, 1987
23. А. Георгиева. „УЗД на отделителната система при деца – нормални показатели. Диагностична стойност при уролитиаза и малформативни уропатии”, 1991
24. М. Бошева „Гастроезофагеална рефлуксна болест и нейното значение за рецидивиращата респираторна патология във възрастта до 2 години”, 1996.
25. И. Иванов „Възможности на образната трансфонтанелна ехография при проследяване на доносени деца с неврологична патология (сравнителни клинико-ехографски проучвания)”, 1998.
26. И. Генева. „Възрастови промени на евокираните зрителни и соматосензорни потенциали при здрави деца и деца с церебрални увреждания”, 2001
27. М. Спасова. „Бактериемия и фунгемия при фебрилна неутропения у деца с малигнени заболявания, провеждащи химиотерапия”, 2006.
28. В. Стоянова. „Функционални и биохимични аспекти в развитието на левокамерната хипертрофия”, 2007
29. И. Пачева. „Първично главоболие в детската възраст”, 2008 г
30. Р. Стефанова. „Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени анамалии – клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания”, 2012
31. Х. Бурнусузов. „Флоуцитометрично проследяване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия” 2013
32. А. Карастанева „Диагностична и прогностична стойност на прокалцитонин при деца с висок риск от инвазивни бактериални инфекции”, 2015
33. Ив. Янков. „Ендоскопска диагностика при хронична коремна болка в детска възраст”, 2015

34. Р. Йорданова-Козарева. „Нервно-психическо развитие на петгодишни деца – изпълнение на нормативи и изработване на тест”, 2016

35. Н. Генкова-Янева. „Роля на нивата на азотния оксид в издишания въздух за диагнозата на някои белодробни заболявания във възрастта 5-18 години”, 2016

36. Х. Иванов „Анализ на експресионния профил на протеин кодиращи гени при пациенти с разстройство от аутистичния спектър посредством високо специфичeн количeствен rt-pcr”, 2016

37. М. Панова „Проследяване на деца със шънтирана хидроцефалия”, 2016
38. Т. Въчев, „Анализ на експресионния профил на некодиращи микро РНК гени при пациенти с шизофрения, посредством широкомащабен РНК макроасей анализ и високоспецифичен количествен RT-PCR”, 2016
39. Г. Христов, „Z-стойности, регресионни формули и корелации на ехокардиографските измервания на коронарните артерии в детска възраст”, 2016
40 д-р Неофит Спасов, „СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ХЕМОФИЛНИ СТАВИ ЧРЕЗ ЕХОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ“, 2019

Б. За научна степен „доктор на медицинските науки”

1. Хормони на щитовидната жлеза при здрави деца и при системни заболявания в детската възраст Е. Караханян.
2. Рентгенологични проучвания при дихателна не¬достатъчност у новородени с торакални, белодробни и диафрагмални причини С. Поборникова.