Катедра по специална хирургия

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон :


Учебна дейност

В Катедрата по специална хирургия се извършва обучение на студенти медици IV курс, стажант лекари, специализанти и докторанти по гръдна и висцерална хирургия; практикуващи лекари по специалността „Обща медицина“. Обучават се както български, така и чуждестранни студенти по медицина. В Катедрата е изградена учебна компютърна зала с телекомуникационна връзка между нея и операционните зали, с което се повишава качеството на обучение.

Академичен състав

1. Проф. Ангел Петров Учиков д.м.н., ръководител на Катедрата
2. Доц. Иван Петков Новаков д.м.н.
3. Доц. Георги Цветков Присадов д.м.
4. Проф. Росен Димов д.м.
5. д -р Константин Георгиев Зисов – асистент
6. д-р Димо Иванов Григоров – асистент
7. д-р Анастас Петров Чапкънов – асистент
8. д-р Ваня Николова Узунова – асистент
9. д-р.Димчо Димитров Аргиров – асистент
10. д-р Иван Николов Димитров – асистент
11. д-р Бойко Емилов Тодоров – асистент
12. д-р Николай Стоянов Коев – асистент
13. д-р Петър Стефанов Бонев – асистент
14. д-р Атанас Илиев Баташки – главен асистент
15. д-р.Александър Димитров Янкулов – главен асистент
16. д-р Метин Мюмюн Али – главен асистент
17. Д-р Любка Димитрова Алесксова – асистент
18. Д-р Момчил Христов Бацелов – асистент
19. Д-р Атанас Петков Петков – асистент
20. Д-р Любомир Димитров Паунов – асистент
21. Д-р Емануил Михайлов Йорданов – асистент
22. Д-р Юлиан Ангелов Иванов – асистент
23. Д-р Велизар Дафинов Хаджиминев – асистент
24. Д-р Мария Запринова Въжева – асистент
25. Д-р Петър Ангелов Учиков – асистент
26. Д-р Ганчо Костов – хоноруван асистент

Научна дейност

Основни направления в научната и практическата дейност:

 • прогностичните фактори и резултати при оперативно лечение белодробния карцином.
 • хирургическите заболявания на плеврата.
 • прогресията на плевралния емпием и етиологията на малигнените плеврални изливи, с възможностите за тяхното повлияване.
 • аспекти на хирургичното лечение на доброкачествените и злокачествените заболявания на щитовидната и на млечната жлеза.
 • изучаването на абдоминалният компартмънт синдром в спешната хирургия.

Учебници, монографии

През годините на развитие на клиниката по гръдно-коремна хирургия се издадени редица монографии, учебници и помагала:

 • Учебник „Хирургични болести” от 2011г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Ръководство по Гръдна хирургия” от 2011г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Ръководство по хирургия на хранопровода и диафрагмата” от 2009г.
 • Авторски колектив: проф. Д. Петров, Проф. П. Учиков, Проф. А. Учиков
 • „Колопроктология” от 2012г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Спешна хирургия” от 2012г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Гръдна травма” Г. Паскалев, А. Учиков, К. Мурджев;
 • „112 въпроса от Спешната хирургия” И. Новаков, Г. Паскалев.

Публикации

Монографии

Дисертации

От издаването на последния алманах през 2005 год., в катедрата по специална хирургия успешно са защитени следните дисертации:

1. “Прогностични фактори и далечни резултати при оперативно лечение на НДКБР” през 2010г. от Проф. д-р Ангел Учиков, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен ДМН.

2. „Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза анализ на промените в клетъчния и хуморален имунитет преди и след оперативно лечение” през 2006 год. от д-р Красимир Мурджев (от 2008 год. доцент по гръдна хирургия), дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

3. „Прогресия на плеврален емпием, определяща хирургичното му лечение експериментални и клинични проучвния” през 2008 год. от доц. Иван Новаков, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

4. „Хирургични аспекти на вътрекоремната хипертензия и абдоминалния компартмънт синдром” – през 2010 от Доц.Д-р Г.Дееничин, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен ДМН.

5. „Изследване на плевродезния потенциал на талка, йодповидона, сребърния нитрат и доксаициклина в експериментални и клинични условия при пациенти с малигнени плеврални изливи” – през 2011 г. от д-р Ал. Янкулов, дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

6. „Мястото на VATS в диагностиката и лечението на пациенти с периферни солитарни белодробни тумори” – през 2011г. от д-р Георги Присадов, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

7. „Доброкачествени хирургични заболявания на млечната жлеза – преценка на малигнения им потенциал с оглед показания и методи на хирургично лечение” – през 2011г. от д-р Ваня Узунова, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.