Катедра по специална хирургия

Контакти

e-mail : special.surgery@mf.mu-plovdiv.bg

Телефон :


Учебна дейност

Учебна програма по Специална хирургия


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ”


В Катедрата по специална хирургия се извършва обучение на студенти медици IV курс, стажант лекари, специализанти и докторанти по гръдна и висцерална хирургия; практикуващи лекари по специалността „Обща медицина“. Обучават се както български, така и чуждестранни студенти по медицина. В Катедрата е изградена учебна компютърна зала с телекомуникационна връзка между нея и операционните зали, с което се повишава качеството на обучение.


ПЛАН ЗА ЛЕКЦИИТЕ ПО ХИРУРГИЯ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, за студенти „Медицина”; 4-ти курс


Академичен състав

1. Проф. Ангел Петров Учиков д.м.н., ръководител на Катедрата
2. Доц. Иван Петков Новаков д.м.н.
3. Доц. Георги Цветков Присадов д.м.
4. Проф. Росен Димов д.м.
5. д -р Константин Георгиев Зисов – асистент
6. д-р Димо Иванов Григоров – асистент
7. д-р Анастас Петров Чапкънов – асистент
8. д-р Ваня Николова Узунова – асистент
9. д-р.Димчо Димитров Аргиров – асистент
10. д-р Иван Николов Димитров – асистент
11. д-р Бойко Емилов Тодоров – асистент
12. д-р Николай Стоянов Коев – асистент
13. д-р Петър Стефанов Бонев – асистент
14. д-р Атанас Илиев Баташки – главен асистент
15. д-р.Александър Димитров Янкулов – главен асистент
16. д-р Метин Мюмюн Али – главен асистент
17. Д-р Любка Димитрова Алесксова – асистент
18. Д-р Момчил Христов Бацелов – асистент
19. Д-р Атанас Петков Петков – асистент
20. Д-р Любомир Димитров Паунов – асистент
21. Д-р Емануил Михайлов Йорданов – асистент
22. Д-р Юлиан Ангелов Иванов – асистент
23. Д-р Велизар Дафинов Хаджиминев – асистент
24. Д-р Мария Запринова Въжева – асистент
25. Д-р Петър Ангелов Учиков – асистент
26. Д-р Ганчо Костов – хоноруван асистент

Научна дейност

Основни направления в научната и практическата дейност:

 • прогностичните фактори и резултати при оперативно лечение белодробния карцином.
 • хирургическите заболявания на плеврата.
 • прогресията на плевралния емпием и етиологията на малигнените плеврални изливи, с възможностите за тяхното повлияване.
 • аспекти на хирургичното лечение на доброкачествените и злокачествените заболявания на щитовидната и на млечната жлеза.
 • изучаването на абдоминалният компартмънт синдром в спешната хирургия.

Учебници, монографии

През годините на развитие на клиниката по гръдно-коремна хирургия се издадени редица монографии, учебници и помагала:

 • Учебник „Хирургични болести” от 2011г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Ръководство по Гръдна хирургия” от 2011г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Ръководство по хирургия на хранопровода и диафрагмата” от 2009г.
 • Авторски колектив: проф. Д. Петров, Проф. П. Учиков, Проф. А. Учиков
 • „Колопроктология” от 2012г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Спешна хирургия” от 2012г., съавтор проф. А. Учиков
 • „Гръдна травма” Г. Паскалев, А. Учиков, К. Мурджев;
 • „112 въпроса от Спешната хирургия” И. Новаков, Г. Паскалев.

Публикации

Монографии

Дисертации

От издаването на последния алманах през 2005 год., в катедрата по специална хирургия успешно са защитени следните дисертации:

1. “Прогностични фактори и далечни резултати при оперативно лечение на НДКБР” през 2010г. от Проф. д-р Ангел Учиков, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен ДМН.

2. „Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза анализ на промените в клетъчния и хуморален имунитет преди и след оперативно лечение” през 2006 год. от д-р Красимир Мурджев (от 2008 год. доцент по гръдна хирургия), дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

3. „Прогресия на плеврален емпием, определяща хирургичното му лечение експериментални и клинични проучвния” през 2008 год. от доц. Иван Новаков, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

4. „Хирургични аспекти на вътрекоремната хипертензия и абдоминалния компартмънт синдром” – през 2010 от Доц.Д-р Г.Дееничин, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен ДМН.

5. „Изследване на плевродезния потенциал на талка, йодповидона, сребърния нитрат и доксаициклина в експериментални и клинични условия при пациенти с малигнени плеврални изливи” – през 2011 г. от д-р Ал. Янкулов, дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

6. „Мястото на VATS в диагностиката и лечението на пациенти с периферни солитарни белодробни тумори” – през 2011г. от д-р Георги Присадов, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.

7. „Доброкачествени хирургични заболявания на млечната жлеза – преценка на малигнения им потенциал с оглед показания и методи на хирургично лечение” – през 2011г. от д-р Ваня Узунова, дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор”.