Катедра по специална хирургия

Академичен състав на Катедра по специална хирургия, МУ-Пловдив
Академичен състав на Катедра по специална хирургия, МУ-Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон : 0882270726


Учебна дейност

Инструкции за провеждане на изпити по „Специална хирургия“

Академичен стандарт

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Специална хирургия“

Планове за лекции и упражнения

План за упражненията по „Специална хирургия“ за студенти по Медицина, IV курс, I семестър

План за упражненията по „Специална хирургия“ за студенти по Медицина, IV курс, II семестър

План за лекциите и упражненията по „Специална хирургия“ за студенти по Медицина, IV курс, I и II семестър

План за лекциите по „Специална хирургия“ за студенти по Медицина, IV курс, II семестър

Конспекти

Конспект за семестриален изпит по Специална хирургия

Конспект за държавен изпит по „Специална хирургия“

Учебни програми

 • Учебна програма по „Специална хирургия“
 • Учебна програма по Специална хирургия за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.
 • Учебна програма по Специална хирургияза специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.

  Примерни тестове

  Примерни тестове, казуси и други за изпит по „Специална хирургия“

  Примерен тест за семестриален изпит – 4 курс

  Препоръчителна литература

  Препоръчителна литература за подготовка за изпит по „Специална хирургия“

  В Катедрата по специална хирургия се извършва обучение на студенти медици IV курс, стажант лекари, специализанти и докторанти по гръдна и висцерална хирургия; практикуващи лекари по специалността „Обща медицина“. Обучават се както български, така и чуждестранни студенти по медицина. В Катедрата е изградена учебна компютърна зала с телекомуникационна връзка между нея и операционните зали, с което се повишава качеството на обучение.

 • Академичен състав

  Доц. Иван Петков Новаков, дмн. – Ръководител катедра

  Доц. Иван Петков Новаков
  Тел:
  е-mail:

  Проф. Ангел Петров Учиков, дмн

  Проф. Ангел Петров Учиков
  Тел:
  е-mail:

  Проф. Росен Стоянов Димов, дм

  Проф. Росен Стоянов Димов
  Тел:
  е-mail:

  Доц. Георги Цветков Присадов, дм

  Доц. Георги Цветков Присадов
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Ваня Николова Узунова, дм

  Гл.ас. д-р Ваня Николова Узунова
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Александър Димитров Янкулов, дм

  Гл.ас. д-р Александър Димитров Янкулов, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Иван Николов Димитров, дм – отговорник по учебна дейност

  Гл.ас. д-р Иван Николов Димитров
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Николай Стоянов Коев, дм

  Гл.ас. д-р Николай Стоянов Коев
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Петър Стефанов Бонев, дм

  Гл.ас. д-р Петър Стефанов Бонев
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Атанас Илиев Баташки, дм – отговорник по качество

  Гл.ас. д-р Атанас Илиев Баташки
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Метин Мюмюн Али, дм

  Гл.ас. д-р Метин Мюмюн Али, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Любомир Димитров Паунов, дм – отговорник за WEB-сайта на катедрата и обучението в електронна среда

  Гл.ас. д-р Любомир Димитров Паунов, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Любка Димитрова Алексова, дм

  Гл.ас. д-р Любка Димитрова Алексова
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Неджат Али, дм – отговорник по МСПД

  Гл.ас. д-р Неджат Али
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Катя Илинова Калинова, дм

  Гл.ас. д-р Катя Илинова Калинова, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Атанас Петков Петков, дм

  Гл.ас. д-р Атанас Петков Петков, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Петър Ангелов Учиков, дм

  Гл.ас. д-р Петър Ангелов Учиков, дм
  Тел:
  е-mail:

  Гл.ас. д-р Ганчо Георгиев Костов, дм

  Гл.ас. д-р Ганчо Георгиев Костов, дм
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Димо Иванов Григоров, дм

  Ас. д-р Димо Иванов Григоров, дм
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Красимир Вакрилов

  Ас. д-р Красимир Вакрилов
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Анастас Петров Чапкънов

  Ас. д-р Анастас Петров Чапкънов
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Димчо Димитров Аргиров

  Ас. д-р Димчо Димитров Аргиров
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Тихомир Анастасов Тенчев

  Ас. д-р Тихомир Анастасов Тенчев
  Тел:
  е-mail:

  Ас. д-р Георги Петров Даскалов

  Ас. д-р Георги Петров Даскалов
  Тел:
  е-mail:

  Преп. д-р Емануил Михайлов Йорданов, дм

  Тел:
  е-mail:

  Преп. д-р Мария Запринова Въжева

  Преп. д-р Мария Запринова Въжева
  Тел:
  е-mail:

  Преп. д-р Юлиан Ангелов Иванов

  Преп. д-р Юлиан Ангелов Иванов
  Тел:
  е-mail:

  Научна дейност

  Основни научни направления:

  • Комплексни изследвания върху хирургични методи при белодробен рак и корелация с някои лабораторни маркери
  • Проучвания върху ефективността на различни хирургични методи и техните усложнения при щитовидната жлеза
  • Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза и млечната жлеза
  • Хирургично лечение и усложнения при колоректален карцином

  Учебници

  • Учебник по „Хирургични болести“ за студенти по медицина – 4-о допълнено и преработено издание под редакцията на проф. д-р Яръмов, д.м.н. 2021 г.
  • Сборник тестове за студенти на английски език – Questions & Answers in Special Surgery, 2018, В. Хаджиминев, И. Новаков, М. Въжева
  • Учебник по „Хирургични болести“ за студенти по медицина – 3-о допълнено и преработено издание под редакцията на проф. д-р Яръмов, д.м.н. 2016 г.
  • Selected lectures in special surgery part one, 2012
  • Ръководство за практически упражнения по хирургия, Г. Паскалев, И. Новаков, 2011

  Публикации

  • В областта на коремна, гръдна и ендокринна хирургия.

  Монографии

  • «Гръдна травма», проф. Ангел Учиков, 2005г. Съавтори: Сафев Георги Паскалев, Красимир Атанасов Мурджев, Чавдар Стефанов Стефанов
  • «Ръководство по хирургия с атлас», проф.Ангел Учиков, 2009г. Ред. Дамян Дамянов. Съавтори: Петър Ангелов Учиков, Данаил Борисов Петров, Ангел Петров Учиков
  • «Хирургия: Учебник за студенти по дентална медицина», проф.Ангел учиков, 2009г. Съавтори: Николай Кирилов Яръмов, Васил Георгиев Анастасов, Илия Атанасов Баташки, Александър Иванов Хинев и др.
  • „Доброкачествени заболявания на млечната жлеза-диагностика и лечение“, д-р В.Узунова, 2011г.
  • „Закрита гръдна травма“, доц. И. Новаков, 2019 г.
  • „Плеврални изливи“, доц. И. Новаков, 2019 г.
  • „Коремна болка и нуклеарно- медицински диагностични възможности“, д-р А.Баташки, 2019г.
  • „Остър корем“, доц. И. Новаков, 2020 г.
  • „Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции“, д-р Г.Костов, 2021г.
  • „Основни понятия в съвременната онкология и методи за увеличаване биосинтезата на КЛК в млякото и коластрата с доказано противораково действие“, д-р А.Баташки, 2022г. и 2023г.

  Дисертации

  • „Дихателни усложнения при пациенти с остър панкреатит. Експериментално-клинични проучвания“, проф.д-р Ангел Петтров Учиков, дмн – 2000г.
  • “Прогностични фактори и далечни резултати при оперативно лечение на недребноклетъчен белодробен рак”, проф.д-р Ангел Петров Учиков, дмн – 2010г.
  • „Интраоперативен невромониторинг на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия посредством симулационна електромиография“, проф. Росен Стоянов Димов, дм
  • „Прогресия на плеврален емпием, определяща хирургичното му лечение експериментални и клинични проучвания”, доц. Иван Петков Новаков, дмн.
  • „Мястото на VATS в диагностиката и лечението на пациенти с периферни солитарни белодробни тумори”, доц. Георги Цветков Присадов, дм – 2011г.
  • Доброкачествени хирургични заболявания на млечната жлеза – преценка на малигнения им потенциал с оглед показания и методи на хирургично лечение“, гл.ас. д-р Ваня Николова Узунова, дм – 2011г.
  • „Изследване на плевродезния потенциал на талка, йодповидона, сребърния нитрат и доксаициклина в експериментални и клинични условия при пациенти с малигнени плеврални изливи”, гл.ас. д-р Александър Димитров Янкулов, дм- 2011г.
  • „Значение на ребрените фрактури като маркер за тежест на закрита гръдна травма“, гл.ас. д-р Иван Николов Димитров, дм
  • „Клиничен анализ на леталитета при оперирани гръдни болни“, гл.ас. д-р Николай Стоянов Коев, дм
  • „Малигнени плеврални изливи-анализ на основни клинични показатели в торакалната хирургична практика“, гл.ас. д-р Петър Стефанов Бонев, дм
  • „Промени в хомеостазата при обширни чревни резекции и подход за корекция в адаптационния период“, гл.ас. д-р Атанас Илиев Баташки, дм
  • „Прогностично значение на интраоперативния ПТХ тест за развитие на хипокалциемия след тотална тиреоидектомия“, гл.ас. д-р Метин Мюмюн Али, дм
  • „Промени в имунния отговор при пациенти с усложнени и неусложнени резекции на белия дроб“, гл.ас. д-р Любомир Димитров Паунов, дм 2019 г
  • „ Интраоперативен мониторинг на външния клон на нервус ларингеус супериор при хирургични интервенции върху щитовидната жлеза“, гл.ас. д-р Любка Димитрова Алексова, дм
  • „Белодробни метастази – диагностика, оперативно лечение, преживяемост и прогностични фактори“, гл.ас. д-р Неджат Али, дм
  • „Реконструкция на изгореното лице“, гл.ас. д-р Катя Илинова Калинова, дм – 2018г.
  • „Минилапарохолецистектомията, възможна алтернатива на лапароскопската и конвенционалната холецистектомия. Предимства и недостатъци“, гл.ас. д-р Атанас Петков Петков, дм – 2016г.
  • “Оценка на влиянието на хормоналните, менструални и репродуктивни фактори и анализ на преживяемостта при жени с недребноклетъчен белодробен рак”, гл.ас. д-р Петър Ангелов Учиков, дм
  • „Постоперативна илеостомия при ниска предна ректална резекция“, гл.ас. д-р Ганчо Георгиев Костов, дм.
  • „Оценка на риска за неблагоприятен изход при остро неварикозно горно гастро-интестинално кървене“, ас. д-р Димо Иванов Григоров, дм – 2017г.