Катедра по урология и обща медицина

Колектив на катедра Урология, Медицински университет – Пловдив
Колектив на катедра Урология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 60 27 82


Академичен състав

доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дмн – Ръководител катедра

Тел: 032 60 27 82
+359 888 655 128
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Публикации

Доц. д-р Петър Антонов Антонов, дм

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

доц. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Жан Радоев Читалов, дм- Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Маджид Наджи Кадим, дм- Асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

д-р Невена Георгиева Иванова, дм- Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Станислав Иванов Вълканов, дм- Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

д-р Младен Илианов Дойков, дм- Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Кирил Тодоров Атлиев, дм- Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Атанас Славчев Иванов, дм – Главен асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Димитър Тодоров Делков, дм- Асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

д-р Георги Цигаровски, дм – Асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Д-р Зорница Амбарева,дм

Д-р Зорница Нончева Амбарева
Тел:
e-mail: [email protected]

д-р Даниела Стефанова Милева-Николова, дм

Тел:
e-mail:

д-р Георги Рангелов Кошничарски- Асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

д-р Стефан Атанасов Здравчев- Асистент

Тел: 032 60 27 82
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Акценти в научно-изследователската дейност са:

 • Нефролитиаза и нейните усложнения;
 • Смущения в уродинамиката на долните пикочни пътища;
 • Мъжки инфертилитет; хирургични аспекти на еректилната дисфункция;
 • Онкоурология.

Сътрудниците на Катедрата работят върху разнообразни научни теми и участват самостоятелно или колективно във всички наши и някои чуждестранни форуми

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации

Защитени дисертации за научна степен „Доктор на медицинските науки“

Доц. д-р Атанас Мурджев, дм, 1975. Органо-съчетани операции в урологията.

Защитени дисертации за онс „Доктор“

Обща медицина

 • д-р Росица Димова, 2002. Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика – същност, съдържание, определяне и управление. Научен ръководител – ст.н.с. д-р Георги Иванов,дм
 • инж Донка Димитрова, 2008. Достъп на населението в първичната медицинска помощ. Научен ръководител – ст.н.с. д-р Георги Иванов,дм
 • д-р Радост Асенова, 2009. Наднормено тегло при деца в ранна училищна възраст и превантивна дейност на общопрактикуващите лекари. Научен ръководител – проф. д-р Желязко Христов,дм
 • д-р Нейчо Чачевски, 2009. Скринингът в общата медицинска практика. Научен ръководител – ст.н.с. д-р Георги Иванов,дм
 • д-р Гергана Форева, 2011. Палиативни грижи в общата медицинска практика. Научен ръководител – доц. д-р Мария Семерджиева,дм
 • д-р Невена Иванова, 2015. Професионално-поведенчески и мотивационен профил на общопрактикуващите лекари.
 • д-р Иван Иванов, 2017. Духовни потребности и ресурси в общата медицинска практика. Научен ръководител – доц. д-р Любима Деспотова,дм
 • д-р Зорница Амбарева, 2017. Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика. Научен ръководител – доц. д-р Радост Асенова,дм
 • д-р Даниела Милева, 2017. Полиморбидност в общата медицинска практика. Научен ръководител – доц. д-р Радост Асенова,дм
 • д-р Левена Кирева, 2019. Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика. Научен ръководител – доц. д-р Радост Асенова,дм
 • д-р Христо Димитров, 2019. Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България Научен ръководител – доц. д-р Любима Деспотова,дм
 • д-р Кирил Атлиев, 2019. Оптимизиране дейността на Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив. Научни ръководители проф д-р Стоян Миланов , дм и доц. д-р Олег Чолаков, дм – към Катедра Спешна медицина УМБАЛСМ „Пирогов“.

Урология

 • д-р Атанас Мурджев, 1971. Проблеми на медицинската експертиза при БКБ.
 • д-р Божидар Дичев, 1976. Хирургични проблеми на обтурационната калкулозна олигоанурия.
 • д-р Асен Маргаритов, 1978. Незадържане на урината прояви, разпознаване, лечение.
 • д-р Стефан Мандевски,1981. Балнеолечение на хроничния пиелит в Хисар.
 • д-р Ангел Шопов, 2000. Модифицирани методи за континентна деривация на урината след цистектомия по повод карцином на пикочния мехур.
 • д-р Иван Дечев, 2005. Карцином на пениса-епидемиологични, диагностични и хирургични аспекти.
 • д-р Иван Бакърджиев, 2013. Трудности и подходи в диагностиката на рака на простатната жлеза. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм
 • д-р Маджид Кадим, 2015. Клинични, диагностични и хирургични аспекти на уротелиалните карциноми на горните пикочни пътища. доц. д-р Ангел Николов Шопов, дм
 • д-р Петър Антонов, 2017. Генитални тумори при мъжа – казуистика и разнообразие. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм
 • д-р Жан Читалов, 2017. Варикоцеле и степен на оплодителна способност. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм
 • д-р Станислав Вълканов, 2017. Уретерореноскопия, комбинирана с holmium-yag лазерна литотрипсия, за лечение на уретерни камъни. Резултати, усложнения и предиктори за успех. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм
 • д-р Младен Дойков, 2019. Клинично приложение на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на бъбречни камъни. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм
 • д-р Атанас Иванов, 2020. Бъбречно-клетъчен рак – клинико-генетични аспекти. Научен ръководител – проф. д-р Иван Дечев,дм