Катедра по акушерство и гинекология

Колектив на катедра по акушерство и гинекология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по акушерство и гинекология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : gynecology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”
Учебна програма – Акушерство и гинекология


Предметът акушерство и гинекология се изучава 4 семестъра в IV и V курс на учебната програма по медицина и стоматология.

През 1947 г. проф. Ламбрев изнася първия лекционен курс по дисциплината, подпомаган от гл. ас. д-р Вълков.

Катедрата обучава студенти – магистри по медицина, и бакалаври от Медицинския колеж. Тя е пионер в България при въвеждане на тестово изпитване на студентите.

За първи път у нас е публикуван сборник с въпроси за тестово изпитване по АГ:

 • на български език (проф. Бл. Пехливанов);
 • на английски език (проф. М. Малинова);
 • и неонатология (проф. М. Кръстева).

Катедрата е желана база за специализация и следдипломно обучение. През последните 5 години 10 млади лекари са придобили специалност. През периода 2010 – 2015 г. в Катедрата са се хабилитирали един „доцент“ и двама професори.


ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ V-ти курс зимен семестър 2018/2019г (9-ти семестър)


ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ V-ТИ КУРС МЕДИЦИНА (ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР) 2018/2019 учебна година


ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ІV-ТИ КУРС МЕДИЦИНА (ОСМИ СЕМЕСТЪР) 2017/2018 уч. година


ПРОГРАМА за упражненията през летен семестър на 2018/2019 учебна година. (18.02.2019г)


ПРОГРАМА за упражненията през зимен семестър на 2018/2019 учебна година


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С V-ТИ МЕДИЦИНСКИ КУРС ПРЕЗ ІХ-ТИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019г


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ V-ТИ КУРС МЕДИЦИНА (ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР) 2018/2019


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ V-ТИ КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018/2019 уч. год.


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ІV-ТИ КУРС МЕДИЦИНА (ОСМИ СЕМЕСТЪР) 2018/2019 учебна година


Академичен състав

проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – Ръководител катедра

Тел:
e-mail:

Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм – Началник отделение по неонатология

Тел:
e-mail:

Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм, – Началник Родилно отделение

Тел:
e-mail:

д-р Илия Георгиев Амалиев

Тел:
e-mail:

д-р Христина Атанасова Иванчева

Тел:
e-mail:

д-р Камен Момчилов Ямаков

Тел:
e-mail:

д-р Крум Владов – асистент

Тел:
e-mail:

Д-р Георги Асенов Крумов

Тел:
e-mail:

д-р Динко Кръстев Порязов

Тел:
e-mail:

д-р Николета Соянова Парахулева-Рогачева, дм

Тел:
e-mail:

д-р Пенка Василева Петлешкова-неонатолог

Тел:
e-mail:

д-р Радослав Радков Тержуманов

Тел:
e-mail:

д-р Борис Тодоров Стоилов,асистент

Тел:
e-mail:

д-р Мария Павлова Василева

Тел:
e-mail:

д-р Красимира Ивайлова Чалова-Златанова

Тел:
e-mail:

д-р Магдалена Иванова – асистент

Тел:
e-mail:

д-р Магдалина Георгиева Влахова

Тел:
e-mail:

д-р Яна Теодорова Мерджанова-Гаргова

Тел:
e-mail:

Д-р Захариева

Тел:
e-mail:

Д-р Ямакова

Тел:
e-mail:

Д-р Генчева

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Главните направления на научно изследователската дейност са:

 • нови диагностични методи в акушерството и гинекологията;
 • съвременни подходи при патология на бременността;
 • онкогинекологични проблеми.

Основните направления в научната дейност на Катедрата по АГ през последните 5 години са в областта на:

 • репродукцията и перинаталната медицина;
 • неонатологията;
 • гинекологичната ендокринология;
 • семейното планиране и контрацепция;
 • съвременна ехография.

През 1974 г. в Катедрата се провежда Трети Конгрес на акушер-гинеколозите в България.

Катедрата има представени и внедрени изобретения и рационализации:

 • проф. Андреев – 1 изобретение, 17 рационализации;
 • доц. Стоянов – 1 изобретение и 7 рационализации;
 • доц. Грозданов – 1 рационализация;
 • д-р Делев – 1 рационализация;
 • д-р Малкова – 1 рационализация;
 • д-р Пехливанов – 2 рационализации;
 • д-р Христамян – 2 рационализации.

През 1976 г. проф. Пиперков и д-р Кичукова въвеждат лапароскопията като оперативен и диагностичен метод.

През 1978 г. за първи път в България доц. Грозданов въвежда контактната хистероскопия с извършване на прицелна биопсия.

От 1994 г. Катедрата разполага с модерен панорамен ригиден и флексибилен хистероскоп „Олимпус”, който позволява извършването на диагностична хистероскопия и провеждането на някои оперативни интервенции при заболявания на маточната кухина.

От 1982 г. доц. Малинова и д-р Делев въвеждат ултразвуковата диагностика в ежедневната акушерска и гинекологична практика.

Понастоящем катедрата разполага с модерен 3Д/4Д ехографски апарат на фирмата Дженерал електрик със съвременни диагностични възможности Цветен Доплер, фетална морфология и др.

Понастоящем в Катедрата разработват дисертационните си трудове 2-ма редовни и 2-ма задочни докторанти.

Учебници

 • проф. Пиперков Ръководство по онкогинекология под редакцията на проф. Божилов, 1982 г.;
 • Рентгенова диагностика в гинекологията, 1979 г.;
 • Ръководство по хистероскопия, под редакцията на проф. Пиперков, 1985 г.;
 • Ръководство за практически уп-ражнения по Акушерство и Гинекология, под редакцията на проф. Мирков, 1985 г.;
 • Учебник „Акушерство за студенти по медицина“’, под ръководството на проф. Свето-славова, 1987 г.;
 • Учебник „Гинекология“, под ръководството на проф. Щъркалев, 1978 г.;
 • Учебник „Гинекология“, под ръководството на проф. Василев, 1983 г.
 • проф. Милчев монография „Лейомиома“ 2004 г.
 • доц. Тержуманов монография „Атлас по хистероскопия“
 • проф. Пехливанов „Избрани глави от гинекологичната практика“, под редакцията на Й. Попов;
 • Сборник въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология
 • доц. Кръстева учебник „Педиатрия за студенти медици“ под редакцията на Др. Бобев и Е. Генев.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ


Публикации

Общ брой статии и публикации – повече от 1000, монографии – 50, научни съобщения – 625.

През периода 2010 – 2015 г. от работещите в Катедрата са публикувани над 120 статии в списания у нас и в чужбина, като 15 от тях са с импакт фактор. С тези показатели тя е първенец между катедрите на МУ през 2014 г. Високото качество на научните разработки се потвърждава и от големия брой цитирания.

От сътрудници на Катедрата са изнесени над 30 съобщения в научни форуми у нас и в чужбина. Катедрата ежегодно участва в организацията на различни научни прояви в национален мащаб, като през 2014 г. бе домакин на 13-ия Национален конгрес по акушерство и гинекология.

Монографии

Дисертации

 • проф. Андреев -„Вакуум екскохационен метод за прекъсване на бременността техническо усъвършенстване, възможности за приложение на отрицателното налягане в Акушерството и гинекологията”;
 • проф. Пиперков „Проучване върху предраковите заболявания на маточната шийка колпоскопски, цитологични и хистологични изследвания на състоянието на маточната шийка при жени от различни етнически групи. „Проучване на трофобластната болест в НРБ /епидемиологични, клиникодиагностични и профилактични аспекти/;
 • доц. Грозданов „Диагностични възможности на контактната хистероскопия“;
 • проф. Милчев „Клиникои медико-социални аспекти на късни токсикози на бременността“; „Оптимизиране на храненето при бременни жени с патология на бременността“;
 • доц. Кичукова “Сравнителни проучвания на диагностичните възможности на методите на изследване на pars gestationis при стерилните жени“;
 • доц. Порязов „Диагностични проучвания върху уринарната стрес инконтиненция при раждали жени“;
 • проф. Пехливанов „Изоензими на алкалната фосфатаза при нормална бременност и прееклампсия“;
 • доц. Кръстева „Пневмотахографска характеристи-ка на дихателната адаптация на новородени от нор-мални и оперативни раждания“;
 • доц. Малинова „Възможности на TVS сама или съчетана с други методи за диагностициране на ендометриална патология при жени в постменопауза“;
 • д-р Димитрова „Възпалителни заболявания на вулва и влагалище в детска възраст“;
 • доц. Тержуманов „Диагностични възможности на панорамната хистероскопия“;
 • д-р Б. Кузманов „Диагностични възможности на офисната хистероскопия“;
 • д-р Димитракова „Клинично значение на промените на някои плацентарни ангиогенни протеини и компоненти на имунната система в кръвта при прееклампсия“;
 • д-р Учикова „Промени в показателите на хемостазата при жени употребяващи ниско дозирани хор-монални орални контрацептиви с Desogestrel и Gestodene“.
 • д-р Б. Иванов – „Доплерова велосиметрия за определяне времето за родоразрешение при вътрематочно изоставане на плода“ (2011);
 • д-р Г. Амалиев – „Промени в някои показатели на фибринолизата при прееклампсия и спонтанни аборти“ (2013);
 • д-р Мл. Младенова – „Роля на инсулиновата резистентност при прееклампсия“ (2013);
 • д-р Н. Парахулева – „Диагностична надеждност на анти-Мюлеровия хормон при синдрома на поликистозните яйчници“ (2015).