Катедра по акушерство и гинекология

Колектив на катедра по акушерство и гинекология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по акушерство и гинекология, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :032/ 602 827


Учебна дейност

Конспекти

Програми

ПРОГРАМА за упражненията през летен семестър на 2018/2019 учебна година.


ПРОГРАМА за упражненията през зимен семестър на 2018/2019 учебна година


Предметът акушерство и гинекология се изучава 4 семестъра в IV и V курс на учебната програма по медицина и стоматология.

През 1947 г. проф. Ламбрев изнася първия лекционен курс по дисциплината, подпомаган от гл. ас. д-р Вълков.

Катедрата обучава студенти – магистри по медицина, и бакалаври от Медицинския колеж. Тя е пионер в България при въвеждане на тестово изпитване на студентите.

За първи път у нас е публикуван сборник с въпроси за тестово изпитване по АГ:

 • на български език (проф. Бл. Пехливанов);
 • на английски език (проф. М. Малинова);
 • и неонатология (проф. М. Кръстева).

Катедрата е желана база за специализация и следдипломно обучение. През последните 5 години 10 млади лекари са придобили специалност. През периода 2010 – 2015 г. в Катедрата са се хабилитирали един „доцент“ и двама професори.


Академичен състав

проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – Ръководител катедра

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм, – Началник Родилно отделение

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Камен Момчилов Ямаков -преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Д-р Георги Асенов Крумов -преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Динко Кръстев Порязов – преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Николета Стоянова Парахулева-Рогачева, дм -гл. адм. асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Красимира Ивайлова Чалова, дм – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Пенка Василева Петлешкова, дм – гл. асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Борис Тодоров Стоилов – преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Мария Павлова Василева – преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Магдалина Георгиева Влахова – преподавател

Тел: 032/ 602 827
e-mail:[email protected]

д-р Яна Теодорова Мерджанова-Гаргова – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Д-р Полина Захариева-Динкова -асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

д-р Магдалена Иванова – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Д-р Крум Владов – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Д-р Гита Ямакова-Владова – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Д-р Мина Рухини – асистент

Тел: 032/ 602 827
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Главните направления на научно изследователската дейност са:

 • нови диагностични методи в акушерството и гинекологията;
 • съвременни подходи при патология на бременността;
 • онкогинекологични проблеми.

Основните направления в научната дейност на Катедрата по АГ през последните 5 години са в областта на:

 • репродукцията и перинаталната медицина;
 • неонатологията;
 • гинекологичната ендокринология;
 • семейното планиране и контрацепция;
 • съвременна ехография.

През 1974 г. в Катедрата се провежда Трети Конгрес на акушер-гинеколозите в България.

Катедрата има представени и внедрени изобретения и рационализации:

 • проф. Андреев – 1 изобретение, 17 рационализации;
 • доц. Стоянов – 1 изобретение и 7 рационализации;
 • доц. Грозданов – 1 рационализация;
 • д-р Делев – 1 рационализация;
 • д-р Малкова – 1 рационализация;
 • д-р Пехливанов – 2 рационализации;
 • д-р Христамян – 2 рационализации.

През 1976 г. проф. Пиперков и д-р Кичукова въвеждат лапароскопията като оперативен и диагностичен метод.

През 1978 г. за първи път в България доц. Грозданов въвежда контактната хистероскопия с извършване на прицелна биопсия.

От 1994 г. Катедрата разполага с модерен панорамен ригиден и флексибилен хистероскоп „Олимпус”, който позволява извършването на диагностична хистероскопия и провеждането на някои оперативни интервенции при заболявания на маточната кухина.

От 1982 г. доц. Малинова и д-р Делев въвеждат ултразвуковата диагностика в ежедневната акушерска и гинекологична практика.

Понастоящем катедрата разполага с модерен 3Д/4Д ехографски апарат на фирмата Дженерал електрик със съвременни диагностични възможности Цветен Доплер, фетална морфология и др.

Понастоящем в Катедрата разработват дисертационните си трудове 2-ма редовни и 2-ма задочни докторанти.

Учебници

 • проф. Пиперков Ръководство по онкогинекология под редакцията на проф. Божилов, 1982 г.;
 • Рентгенова диагностика в гинекологията, 1979 г.;
 • Ръководство по хистероскопия, под редакцията на проф. Пиперков, 1985 г.;
 • Ръководство за практически уп-ражнения по Акушерство и Гинекология, под редакцията на проф. Мирков, 1985 г.;
 • Учебник „Акушерство за студенти по медицина“’, под ръководството на проф. Свето-славова, 1987 г.;
 • Учебник „Гинекология“, под ръководството на проф. Щъркалев, 1978 г.;
 • Учебник „Гинекология“, под ръководството на проф. Василев, 1983 г.
 • проф. Милчев монография „Лейомиома“ 2004 г.
 • доц. Тержуманов монография „Атлас по хистероскопия“
 • проф. Пехливанов „Избрани глави от гинекологичната практика“, под редакцията на Й. Попов;
 • Сборник въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология
 • доц. Кръстева учебник „Педиатрия за студенти медици“ под редакцията на Др. Бобев и Е. Генев.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 1. Основен лекционен курс по „Акушерство и гинекология”, за студенти по медицина и дентална медицина, разработен от хабилитираните преподаватели в катедрата;
 2. „Наръчник по Акушерство и гинекология” , Медицина и физкултура , София, 2015г
 3. Димитров А. Акушерство. АРСО, 2020, София
 4. Димитров. А. Златков В., Гинекология. АРСО, 2013, София
 5. Учикова Е. Тестове по Акушерство и гинекология. ЛАКС БУК, Пловдив, 2017г
 6. Учикова Е. Тестове по Акушерство и гинекология за студенти по дентална медицина- Tests of Obstetrics and Gynecology for students of dental medicine . ЛАКС БУК, Пловдив, 2022г
 7. Василев Н., Азбука на акушерството и гинекологията. Том 1, УИ „“Св. Климент Охридски“, 2020г.
 8. Димитракова Е. „Нови аспекти в майчино-феталните взаимоотношения при прееклампсия.” , Автопринт, Пловдив 2014г
 9. Ковачев Е., Асистирани репродуктивни технологии, ИК „Стено“, Трето издание, 2020г
 10. Стоилова Й., Кръстева М. „Превенция и контрол на неонаталаните инфекции”, изд. МУ Пловдив, 2013г
 11. Учикова, Е., Орбецова, М. Метаболитен синдром, затлъстяване и риск от ендометриален карцином. Ендокринология, 2, 2015, 69-75
 12. Учикова Е., П. Учиков, Н. Парахулева Затлъстяване и ендометриална канцерогенеза сп. Акушерство и гинекология 2015, 54, 9, 34-37
 13. Е. Учикова, Оценка на индексът на телесната маса, като рисков фактор за развитието на ендометриален карцином. Акушерство и гинекология, 2017, (56)1, 13-17.
 14. Е. Учикова, Серумна концентрация на с-реактивният протеин при жени ендометриален карцином. Акушерство и гинекология, 2017, (56)6, 21-24.
 15. Учикова, Н. Милчев, Десислава Маркова, И. Баташки, А. Гърова. Промени в подсистемите на хемостазата при нормална бременнност. // Акушерство и гинекология (София), 46, 2007, 1, 3-7.
 16. Сандева М., Учикова Е., Честота и медикосоциални аспекти на предтерминното раждане. Акушерство и гинекология, 2016, 2, 27-33
 17. Е. Учикова,. Съвременна хормонална контрацепция и риск от венозен тромбоемболизъм. GP Neus, 2008, (99)7
 18. Maлинова М., Кръстева М., Димитракова Е. Неонатални усложнения при интра-утеринна ретардация на плода. Акушерство и гинекология 2013; 52 supp 2:10-14
 19. Младенова М., Учикова Е., Димитракова Е., Амалиев Г., Парахулева Н. , Антенатално приложение на кортикостероиди при късни преждевременни раждания. , Акушерство и гинекология, 2016, 3, 24-26
 20. Сандева М.,Н. Парахулева, Е. Учикова, Честота на предтерминното раждане при жени с цервиковагинална инфекция, Акушерство и гинекология, 2016; 55(прил. 2): 14-18.
 21. Uchikova E., Dimitrakova E., Uchikov P., Orbecova M., Amaliev G. , Leptin levels in serum and body mass index in patients with endometrial cancer., Giorn It Ost Gyn. , 2016, 37,223-5.
 22. Димитракова Е.,Е.Учикова,М.Младенова, Клетъчен имунен отговор при прееклампсия, Медицински преглед, Бр.4/2016
 23. М. Кръстева, П. Петлешкова, Е. Учикова, Н. Вилмош, Инфекции и интраутеринна ретардация на плода и новороденото., Съвременна медицинска наука, 2017, 1, 8-18
 24. Сандева М., Е. Учикова, Рискови фактори за предтерминно раждане. Акушерство и гинекология, 2017, (56)1, 8-13.
 25. Intraoperative and Postoperative Complications of Caesarean Section – a literature review, Vladov K. Scientific reports ,2022
 26. Current aspects in the Diagnosis and Treatment of Endometrial polyps, Vladov K. Scientific reports ,2022

Публикации

Общ брой статии и публикации – повече от 1000, монографии – 50, научни съобщения – 625.

През периода 2010 – 2015 г. от работещите в Катедрата са публикувани над 120 статии в списания у нас и в чужбина, като 15 от тях са с импакт фактор. С тези показатели тя е първенец между катедрите на МУ през 2014 г. Високото качество на научните разработки се потвърждава и от големия брой цитирания.

От сътрудници на Катедрата са изнесени над 30 съобщения в научни форуми у нас и в чужбина. Катедрата ежегодно участва в организацията на различни научни прояви в национален мащаб, като през 2014 г. бе домакин на 13-ия Национален конгрес по акушерство и гинекология.

Монографии

Дисертации

 • проф. Андреев -„Вакуум екскохационен метод за прекъсване на бременността техническо усъвършенстване, възможности за приложение на отрицателното налягане в Акушерството и гинекологията”;
 • проф. Пиперков „Проучване върху предраковите заболявания на маточната шийка колпоскопски, цитологични и хистологични изследвания на състоянието на маточната шийка при жени от различни етнически групи. „Проучване на трофобластната болест в НРБ /епидемиологични, клиникодиагностични и профилактични аспекти/;
 • доц. Грозданов „Диагностични възможности на контактната хистероскопия“;
 • проф. Милчев „Клиникои медико-социални аспекти на късни токсикози на бременността“; „Оптимизиране на храненето при бременни жени с патология на бременността“;
 • доц. Кичукова “Сравнителни проучвания на диагностичните възможности на методите на изследване на pars gestationis при стерилните жени“;
 • доц. Порязов „Диагностични проучвания върху уринарната стрес инконтиненция при раждали жени“;
 • проф. Пехливанов „Изоензими на алкалната фосфатаза при нормална бременност и прееклампсия“;
 • доц. Кръстева „Пневмотахографска характеристи-ка на дихателната адаптация на новородени от нор-мални и оперативни раждания“;
 • доц. Малинова „Възможности на TVS сама или съчетана с други методи за диагностициране на ендометриална патология при жени в постменопауза“;
 • д-р Димитрова „Възпалителни заболявания на вулва и влагалище в детска възраст“;
 • доц. Тержуманов „Диагностични възможности на панорамната хистероскопия“;
 • д-р Б. Кузманов „Диагностични възможности на офисната хистероскопия“;
 • д-р Димитракова „Клинично значение на промените на някои плацентарни ангиогенни протеини и компоненти на имунната система в кръвта при прееклампсия“;
 • д-р Учикова „Промени в показателите на хемостазата при жени употребяващи ниско дозирани хор-монални орални контрацептиви с Desogestrel и Gestodene“.
 • д-р Б. Иванов – „Доплерова велосиметрия за определяне времето за родоразрешение при вътрематочно изоставане на плода“ (2011);
 • д-р Г. Амалиев – „Промени в някои показатели на фибринолизата при прееклампсия и спонтанни аборти“ (2013);
 • д-р Мл. Младенова – „Роля на инсулиновата резистентност при прееклампсия“ (2013);
 • д-р Н. Парахулева – „Диагностична надеждност на анти-Мюлеровия хормон при синдрома на поликистозните яйчници“ (2015).